Naamloos.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Naamloos.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Verkocht

Verkocht: Te koop bij inschrijving: VELDHOVEN, WITVENSEWEG: Perceel landbouwgrond: ca 07.00.00 HA.

Witvenseweg, 5504 PZ Veldhoven
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per dinsdag 30 april 2024
Perceeloppervlakte 70.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Te koop bij inschrijving: VELDHOVEN, WITVENSEWEG (9): Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca 07.00.00 HA.
Inschrijven is mogelijk t/m dinsdag 26 maart 2024 tot 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
Het perceel is gelegen te VELDHOVEN aan de Witvenseweg (9).
Het betreft een mooi perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 07.00.00 hectaren.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland en sierheesters.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente VELDHOVEN, sectie B, nummer 3526 gedeeltelijk, ter grootte van circa 07.00.00 HA.

Aantekening kadaster:
Blijkens informatie van het Kadaster is het perceel wel belast met een zakelijk recht.
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van TenneT TSO B.V.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

OPMERKING:
Het perceel te VELDHOVEN, sectie B, nummer 3526 heeft een totale perceeloppervlakte van 08.13.80 hectaren.
Het voormalig agrarisch bedrijf met een perceeloppervlakte van circa 01.13.80 hectare behoort niet tot het verkochte.

BESTEMMING / OMGEVINGSPLAN:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan / omgevingsplan: “Buitengebied 2009 van de gemeente Veldhoven”, van de gemeente Veldhoven, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 15 december 2009, in werking getreden en deels onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuurwaarden.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie.
Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanning.
Gebiedsaanduiding: Beschermingsgebied natte natuur.
Gebiedsaanduiding: Groene hoofdstructuur landbouw.
Gebiedsaanduiding: Kleine landschapselementen.
Gebiedsaanduiding: Leefgebied struweelvogels.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van circa 07.00.00 hectaren.
Een klein gedeelte van het perceel is gedraineerd (niet meer schoongespoten).
Beregening is mogelijk via een vergunde put.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland en als sierheesters.
De bereikbaarheid van het perceel is via de inrit aan de openbare verharde weg “Witvenseweg” en aan de zandpad “ Nagelmekerseweg” .
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper, uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van: datum notariële eigendomsoverdracht.
Er rust een jachtrecht op het verkochte voor de jagersvereniging St. Hubertus Veldhoven.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het betreft een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
In het perceel landbouwgrond ligt een sloot.

BEREGENINGSPUT:
De beregeningsvergunning wordt overgedragen aan de koper, de put zit nu onder de gebouwen en koper zal de vergunning voor de put op eigen kosten verplaatsen. Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- ten name van: Mts. van Stiphout
- Ago-nummer: 861.040
- Inrichtingsnummer: 25.763
- aantal installaties: 1
- capaciteit: 40 m³/uur
- aantal putten: 1
(Bron: Waterschap).

AGRARISCH BOUWBLOK:
Een gedeelte van het agrarisch bouwblok Witvenseweg 9 te Veldhoven ligt in het perceel te Veldhoven, sectie B, nummer 3526; het te koop aangebodene perceel landbouwgrond. Koper verklaart alle medewerking te verlenen om de bestemming om te zetten van “agrarisch bouwblok” naar “agrarische grond”.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 30 april 2024 bij Notarishuys Veldhoven, gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende aldaar aan de Dorpstraat 158 (5504 HM); telefoonnummer 040 – 230 94 94; email info@notarisveldhoven.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 26 maart 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notarishuys Veldhoven, gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende aldaar aan de Dorpstraat 158 (5504 HM); telefoonnummer 040 – 230 94 94, middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving VELDHOVEN, Witvenseweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 07.00.00 hectaren, gelegen te VELDHOVEN aan de Witvenseweg (9); kadastraal bekend onder de gemeente VELDHOVEN, sectie B, nummer 3526 gedeeltelijk, ter grootte van circa 07.00.00 hectaren.

AANTAL VOORWAARDEN (Zie tevens onze uitgebreide verkoopbrochure):
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Notarishuys Veldhoven, gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende aldaar aan de Dorpstraat 158 (5504 HM); telefoonnummer 040 – 230 94 94; email info@notarisveldhoven.nl uiterlijk dinsdag 30 april 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen. Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d. Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde donderdag 28 maart 2024 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor donderdag 28 maart 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, indien bij de levering aan de voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Onder- of overmaat is wel van toepassing. Onder- of overmaat zal verrekend worden op basis van de overeengekomen vierkante meterprijs (koopsom gedeeld door aantal m2). De inmeetkosten zijn voor rekening van verkoper.
- Op het verkochte rust een jachtrecht voor de jagersvereniging St. Hubertus Veldhoven.
- De struiken aan de zuidkant van de woning Witvenseweg 9 te Veldhoven worden uiterlijk voor de aktepassering “gefreesd” door de verkoper opgeleverd.
- Koper is ermee bekend dat een gedeelte van het agrarisch bouwblok Witvenseweg 9 te Veldhoven op het perceel landbouwgrond / het te koop aangebodene rust. Koper verklaart alle medewerking te verlenen om de bestemming om te zetten van “Agrarisch bouwblok” naar “agrarische grond”.

Indien u onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met ons kantoor: 073-2173580 of email: vastgoed@arvalis.nl.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis Zeeland Brabant Gelderland of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30 of e-mail: jos.van.den.heuvel@arvalis.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen / omgevingswet, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900617
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per dinsdag 30 april 2024
Laatste wijziging Donderdag 4 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Veldhoven B 3526 Veldhoven B 3526
Perceeloppervlakte 70.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart