Te koop: Lytsegeast, 9255 LK Tytsjerk

Type object Losse grond

Beschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Lytsegeast onder Tytsjerk, totaal 3.53.60 ha.

Inlichtingen mevrouw Saakje van der Valk, Mob.: 06-12919011.

Grondsoort:
De grondsoort betreft deels veen en deels zand. Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op 2 grondsoorten: VEEN, ZAND.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 3 percelen.

Drainage
Geen drainage.

Jachtrecht:
De percelen worden geleverd vrij van jachtrecht.

Ontsluiting:
Het meest zuidelijke percelen (1704) is ontsloten op de openbare weg Lytsegeast, via één dam. Perceel 1703 is bereikbaar via perceel 1704, middels 1 dam en de kadastrale percelen 1700 en 1701(samen één perceel) zijn bereikbaar via perceel 1703, via één dam.

Bestemming:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2013’ van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben de landerijen de enkelbestemming ‘Agrarisch-Cultuurgrond’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Landschap (open landschap)’.

Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.omgevingsloket.nl raadplegen.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Tussen de kadastrale percelen 1700 en 1701 is een sloot gedempt, waarbij (volgens Bodemloket) er voldoende onderzocht/gesaneerd is.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
De kavel is gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030

NV gebied:
Alle percelen zijn gelegen in een zogenaamd NV-gebied. Dit houdt in dat er vanaf 2024 al minder mest over het land mag worden uitgereden.

Zakelijk recht:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er na het winterseizoen bij liggen.

Aanvaarding:
Zo spoedig mogelijk.

Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Inlichtingen
Mevr. S. (Saakje) van der Valk
Agrivastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 1291 9011
Het biedingsformulier kunt u opvragen bij info@agrivastgoed.nl.
Het biedingsformulier dient uiterlijk woensdag 10 april 2024 om 12:00 uur te zijn ingeleverd.

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum, tel: 14 0511, www.t-diel.nl of via www.omgevingsloket.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32777
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart