Verkocht

Verkocht: Bolten, 8522 MD Tjerkgaast

Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

INSCHRIJVING GESLOTEN

Te koop bij inschrijving:
Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Bolten onder Tjerkgaast, totaal 17.23.30 ha.
Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen via info@agrivastgoed.nl, in te leveren uiterlijk 10 november 2023 om 12:00 uur.

Kadastrale gegevens:
Kad. gem. Balk, sectie N, nrs 178 en 1152, opp. 17.23.30 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft grotendeels lichte zavel en voor een klein deel veen.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Klei.

Verkaveling: De kavel bestaat uit 1 perceel.

Drainage: Geen drainage.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting: De kavel is ontsloten direct op de openbare weg, via twee dammen.

Mest: N.v.t.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-06-2017, is de Enkelbestemming Agrarisch met de gebiedsaanduiding - milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast is het land gelegen in een voorontwerp (16-09-2021) Paraplubestemmingsplan gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones.

Grondwaterbeschermingsgebied:
De kavel is geheel gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Spannenburg. Geen derogatie van toepassing.

Kettingbeding:
Voor de perceelsnummers 178 en 1152 vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 11 mei 2016 een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 11 mei 2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer e.e.a. tevens met inachtneming van een bij akte vastgelegd boetebeding bij het niet nakomen van deze verplichting.

Aanvaarding:
Per 1 januari 2024 wegens verpachting tot aan 31 december 2023.
Datum aktepassering bij de notaris:
Uiterlijk 15 december 2023 of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Natuurbeheerovereenkomsten: N.v.t.
Ganzenfourageergebied: N.v.t.
Veenweidevisie:
De kavel is gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030
Zakelijk recht:
Perceelsnummer 1152 is gedeeltelijk belast met (twee keer) de aantekening zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er na het groeiseizoen bij liggen.

Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma, Agrivastgoed BV , Tel. 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan. Gemeente De Fryske Marren, Heremastate 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, www.defryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/30615
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 19 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart