Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: Snakkerbuorren 12, 8462 TC Rotstergaast

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht onder voorbehoud

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden

Melkveebedrijf gelegen onder Rotstergaast, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, 2 melkrobots, jongveestal, werktuigenberging/kapschuur, mestsilo, ruwvoeropslagen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 1,25 ha groot) ruim 51 ha eigendomsgrond aanwezig.

Inlichtingen S. (Sybren) Zeldenrust M.: 06 - 53 61 06 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 108 GVE ligboxen
Totaal ca. 58 JVE ligboxen
Totaal ca. 15 kleinere kalveren in strohokken
Diverse eenlingboxen.

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.100: 115 stuks
Totaal A3.100: 60 stuks
Totale emissie: 1.684,25 NH3/jr.

Stelpboerderij - woongedeelte:
De boerderij is oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1871 en is opgetrokken in
steensmuren welke van binnenuit in 2014 zijn geïsoleerd. Verder is de boerderij traditioneel opgetrokken in bintwerk en met dakpannen en riet gedekt. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming en deels via vloerverwarming middels een HR combiketel (jaar 2007, Nefit). Het woongedeelte is in 2014 geheel gerenoveerd / verbouwd waaronder het geheel isoleren, het deels aanbrengen van een betonvloer met vloerverwarming en het plaatsen van een nieuwe keuken met openslaande deuren naar het terras. De kozijnen zijn grotendeels (woongedeelte geheel) vervangen voor kunststof kozijnen met dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig inclusief aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Indeling woning:
Begane grond: Achter-entree, hal, ruime woonkeuken, ruime woonkamer, slaapkamer, badkamer, kantoor, bijkeuken (in kelder).
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- Gerenoveerd / verbouwd in 2014;
- Keuken is voorzien van vaatwasser en gegoten granieten blad.

Traditioneel bedrijfsgedeelte:
De schuur heeft een afmeting van ca 27 x 20 meter en is in gebruik voor opslag, berging en veestalling van kalveren < 3 maanden (op stro). De schuur is opgetrokken in steensmuren, bintwerk en met riet gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- Ca. 15 kalveren < 3 maanden.

Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1976 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 40 x 25 meter. De zijgevels zijn in 2016 aangepast. De stenen opbouw is blijven staan (circa 1 meter) waarop een nieuw koegordijn is bevestigd. Het geïsoleerde dak, welke in 2016 is vernieuwd en met 1 meter is verhoogd, is met sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van hout met stalen ondersteuning. De vloer is uitgevoerd in beton en heeft een roostervloer.
Aan de ligboxenstal bevindt zich een uitbouw van ca. 10 x 12 meter (2016) alwaar zich een afkalfstal en een dubbele inpandige garage bevindt.

Kenmerken:
- Capaciteit: ca. 108 GVE-boxen;
- Mestopslag ca. 700 m³ (betonelementen); volledige onderkeldering uitgezonderd het voerpad);
- Veiligheidsvoerhek (vernieuwd in 2016);
- Zwevende boxen (vernieuwd in 2014);
- Koeborstel;
- Krachtvoerboxen (aantal 1);
- Afkalfstal;
- Ventilatoren (aantal 7), cow-cooling computer gestuurd;
- Selectiepoort aanwezig;
- Sneldrinkers (aantal 8);
- Mestrobot;
- Fundering op de kelders.

Melkrobots en tanklokaal:
Het melken geschied via twee DeLaval melkrobots van april 2022. Bij de melkrobots is een drinkbak aanwezig welke vanuit de voorkoeler wordt gevuld. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 12.000 kg. Tevens is er een warmte-terugwin-installatie en een osmose broninstallatie van ca. 100 meter diep aanwezig. ?

Jongveestal:
De jongveestal is in 2011 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 35 x 15 meter. De stal is opgetrokken in een betonnen opbouw met damwandprofielplaten. Het dak is met sandwichpanelen gedekt.

Kenmerken:
- Capaciteit: ca. 58 JVE-boxen (doorgroeisysteem van 3 maand tot 24 maand);
- Mestopslag ca. 500 m³;
- Roostervloer en een klein deel dichte vloer met mestschuif;
- Fundering op kelders (gestorte mestputten).

Zonnepanelen:
Op het dak van de jongveestal bevinden zich zonnepanelen (december 2022) met een opbrengst van ca. 76.000 kWh per jaar (zie bijlage). Scope keuring uitgevoerd.

Werktuigenberging/kapschuur:
De werktuigenberging is in 2008 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 15 x 10 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten en het dak is met asbestvrije -en damwandplaten gedekt.

Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een mestsilo van 2008 (flexsysteem) met een inhoud van ca. 1.200 m³. De silo is in 2023 gekeurd.

Sleufsilo’s (3)
1) Ca. 45 x 10 x 2 meter - stelconplaten - (2015);
2) Ca. 45 x 8,60 x 2 meter - stelconplaten - (2015);
3) Ca. 50 x 7 x 2 meter - stelconplaten - (2019).
Afvoer sappen vindt plaats via buizen en RVS-putten.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats van 24 x 8 meter. Water loopt in de mestkelder;
- Vijf polyester voersilo’s;
- Eén polyester kunstmestsilo;
- Erfverhardingen van gestort beton en asfaltering.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel en op korte afstand van de opstallen. De grondsoort betreft een zandgrond. Een deel van de landerijen is gedraineerd zijnde de kavel gelegen aan en nabij de Bisschopsweg totaal 7.17.00 ha (perceelsnummers 670 en 672). Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf en de openbare weg. Aan de buitenrand van de westelijk gelegen landerijen van de huiskavel bevindt zich een waterschapssloot. De grondsoort volgens de Grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is voor alle percelen Grasland op Zand uitgezonderd perceelsnummer 665 waarvan de grondsoort Bouwland op Zand is.

In de perceelsnummers 670, 712 en 1217 bevinden zich elk 2 hoogspanningsmasten.

Perceel 688 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt door huidige eigenaar van de boerderij.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren onherroepelijk vastgesteld op 28-06-2017 heeft de locatie de Enkelbestemming Agrarisch.

Landerijen:
De landerijen hebben de Enkelbestemming Agrarisch, deels de Dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding en voor een heel klein deel de Dubbelbestemming Waarde – Archeologie (de nummers 609 en 610 deels).

Tevens is de locatie gelegen in het voorontwerp Paraplubestemmingsplan gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones datum 16-09-2021.

Voor de volledige omschrijvingen en de overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op omgevingswet.overheid.nl.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 (8501 AA) Joure, tel: 14 0514 en www.defryskemarren.nl en omgevingswet.overheid.nl.

NB-VERGUNNING

Voor de locatie is een vergunning Wet natuurbescherming, datum 27 mei 2016, verleend voor 115 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.100) en voor 60 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100), totale emissie 1.684,25 NH3/jr.

BIJZONDERHEDEN

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. Het bodemloket maakt ter plaatse van de stelpboerderij en de ligboxenstal de vermelding Uitvoeren historisch onderzoek.

Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.

Bovengrondse tank(s): Bovengrondse dieseltank aanwezig (zit niet bij koop inbegrepen).

Fosfaatrechten: De op het bedrijf aanwezige fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 2.500 m³.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: De woning heeft energielabel A+++.

Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.

Kettingbeding: Niet van toepassing.

Gemeentewet: Perceelsnummer 1218 - de stelpboerderij, is kadastraal aangewezen als gemeentelijk monument echter heeft de gemeente De Fryske Marren / het college op 31 augustus 2021 besloten de voorbescherming in te trekken en verder af te zien van verdere procedures die tot de gemeentelijke monumentenstatus leiden.

Zakelijk recht: De perceelsnummers 712, 1217 en 1218 kennen de aantekening zakelijk recht t.b.v. Provincie Fryslan en Vitens N.V.

Erfdienstbaarheid: Erfdienstbaarheid 1: De perceelsnummers 694, 713, 714 en 715 hebben recht van weg over perceelsnummer 716.

Erfdienstbaarheid 2: Perceelsnummer 1048 heeft recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg naar en van het perceel, een en ander uit te oefenen op de minst bezwarende wijze over de perceelsnummers 606 en 1197. Het onderhoud van de reed waarop gemeld erfdienstbaarheid van recht van weg wordt uitgeoefend is voor rekening en ten laste van de gebruiker.

Veenweidevisie: De locatie ligt in een gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld.

Beheerovereenkomst: Niet van toepassing.
?
OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten:

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31981
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht onder voorbehoud
Laatste wijziging Vrijdag 3 mei 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart