Verkocht

Verkocht: Tuskenmarren, 9105 AR Rinsumageest

Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij Tuskenmarren onder Rinsumageest, totaal 8.14.15 ha.

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri?vastgoed via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 6 februari 2024 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

Inlichtingen mevrouw S. (Saakje) van der Valk, M.: 06-12919011.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zand. Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort van percelen 269 en 1473 Grasland op zand en van de percelen 251 en 1474 Grasland op veen.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen.

Drainage:
Geen drainage.

Jachtrecht:
Het is niet bekend of het jachtrecht verhuurd is.

Ontsluiting:
De meest zuidelijke percelen (251 en 1474) zijn ontsloten op de openbare weg Tuskenmarren, via twee dammen. Perceel 1473 is bereikbaar via perceel 1474, middels 1 dam en perceel 269 is bereikbaar via perceel 1474, via 1 dam.

Bestemming:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet Dantumadiel’ van de gemeente Dantmadiel hebben de landerijen de bestemming ‘Agrarisch-Veenlandschap’. Een deel van het land heeft de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologische verwachtingswaarde 2, een deel van het land heeft de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologisch waardevol gebied’ en een deel van het land heeft de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologische verwachtingswaarde 3.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.omgevingsloket.nl raadplegen.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
De kavel is vermoedelijk gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).

Zakelijk recht:
Perceelsnummer 1474 is belast met de aantekening zakelijk recht t.b.v. Gasunie Transport Services BV.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er na het winterseizoen bij liggen.

Aanvaarding:
Zo spoedig mogelijk.

Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Inlichtingen:
Mevr. S. (Saakje) van der Valk
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 1291 9011

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Dantumadiel, Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld, tel: 0511 717 000, www.dantumadiel.frl of via www.omgevingsloket.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32099
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 25 maart 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart