Verkocht

Verkocht: Riedsterweg 2, 8812 JM Peins

Prijs op aanvraag € 37.427,35/m2
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een keurig melkveebedrijf gelegen onder Peins, bestaande uit een kop-rompboerderij (type-winkelhaak), ligboxenstal, melkstal en melksilo, jongveestal, werktuigenberging, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen in eigendom en reguliere pacht, totaal 17,40,79 ha eigendom en 45,91,96 ha reguliere pacht.

Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust mob.: 06-53610642.

OMSCHRIJVING

De locatie is gelegen in het wettelijk herverkavelingsgebied Franeker-Harlingen. De omschrijving van de landerijen in deze brochure is gebaseerd op de toedeling.

Woning/woongedeelte:
De traditioneel gebouwde, woning welke via de hals is verbonden aan de schuur, is in 1948 gebouwd. De woning is opgetrokken in spouwmuren en het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De begane grond-vloer is grotendeels deels van hout en ter plaatse van de keuken van beton. De verdiepingsvloer betreft een steno-vloer.
De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (Remeha-combiketel, eigendom van ca. 2016). De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Daarnaast is er een beerput aanwezig, met uitloop naar mestkelder.

Indeling woongedeelte:
Begane grond: Achter-entree, bijkeuken, toilet, woonkeuken, gang met voordeur, kelder, woonkamer, badkamer.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer met o.a. toilet.
Zolder: Bereikbaar via vaste trap, slaapkamer en bergruimte.

Bijzonderheden:
- Inhoud ca. 425 m³ (volgens WOZ-gemeente);
- Het dak is in 2019 voorzien van nieuwe dakpannen en geheel geïsoleerd;
- De kelder is lek en thans niet meer in gebruik;

Traditioneel bedrijfsgedeelte/schuur:
Dit deel van de boerderij is in 1951 gebouwd. De schuur heeft een afmeting van ca. 32 x 20,5 meter en is opgetrokken in spouwmuren. Het dak is deels met riet (noord- en oostkant), deels met asbestcement houdende golfplaten (westkant) en deels met dakpannen gedekt (zuidkant) gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton. De schuur is in gebruik als berging en algemene opslagruimte. De zolder is voorzien van een gestorte betonvloer met een kaatsmuur.

Ligboxenstal:
De 6 rijïge MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) is in 2012 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 67,6 x 39,7 meter en is opgetrokken in betonpanelen waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van een lumitherm-doek. Het dak is met sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand/sandwichpanelen bekleed.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 198 GVE-boxen;
- Mestopslag ca. 3.000 m³;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- 1 (groot) Strohok;
- 5 Krachtvoerboxen;
- 6 Ventilatoren;
- Meerdere mixgaten;
- Twee elektrische mixers;
- Fundering op de kelders.

Melkstal en melksilo:
De melkstal, tevens van 2012, is ingericht met een 2 x 16 swing-over van Fullwood. De melksilo heeft een inhoud van ca. 18.000 kg. De bijhorende machinekamer is voorzien van alle technische installaties.

Jongveestal:
De jongveestal is in 1979 en 1997 (voormalige melkput en wachtruimte) gebouwd en is in 2001 verlengd. De stal heeft een afmeting van ca. 32 x 40 meter. De stal is opgetrokken in spouwmuren. Het dak is met sandwichpanelen gedekt (1979) en asbestvrije golfplaten (1997 en 2001). Stal is voorzien van houten (stal 1979) en stalen spantwerk. In de stal kunnen circa 120 JVE worden gevestigd. Mestopslag ca. 1.200 m3. Aan de stal aangebouwd is het jongveeverblijf waar de nuka’s worden gehuisvest.

Bijzonderheden:
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- In 2013 is het dakdeel van 1979 geïsoleerd en voorzien van ca. 125 stuks zonnepanelen;
- Fundering op de kelders en deels op betonnen balken.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging van 2004 is in 2012 hernieuwd opgebouwd en heeft een afmeting van ca. 26,5 x 16 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerd in beton en deels voorzien van klinkers.

Bijzonderheden:
- Inrijhoogte ca. 4 meter;
- Fundering op poeren.

Sleufsilo’s:
1) Ca. 32 x 8,75 meter;
2) Ca. 32 x 8,75 meter;
3) Ca. 32 x 10 meter;
4) Ca. 32 x 12 meter.
De hoogte van de wanden zijn 2 meter, één zijde is 2,5 meter.
De sleufsilo’s dateren van circa 2009/2010/2013.

Polyester voersilo’s:
1) Inhoud ca. 8 ton;
2) Inhoud ca. 50 m3 (tarwegist);
3) Inhoud ca. 20 m3;
4) Inhoud ca. 16 m3.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 14 ton;
- Erfverhardingen.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel en in twee kavels direct gelegen tegenover de opstallen. De grondsoort betreft overwegend zware zavel en voor een klein deel lichte zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De afslibbaarheid varieert van ca. 25% tot 35%. De landerijen zijn grotendeels gedraineerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, de openbare weg alsmede via kavelpaden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat kavel 1 (perceelsnummer 72) kadastraal een oppervlakte heeft van 1,73,40 ha waarmee de toedeling op basis van dit uitgangspunt op een totale oppervlakte van 17,46,09 ha uitkomt (een verschil van 520 m2).

Toedeling reguliere pacht:
De pachtpercelen zijn bij de toedeling te verdelen in 3 kavels.
Kavel P1 met een oppervlakte van: 1,91,70 ha
Kavel P2 met een oppervlakte van: 31,57,92 ha
Kavel P3 met een oppervlakte van: 12,42,34 ha
Totaal pacht: 45,91,96 ha

Deze pacht kan worden overgenomen op basis een nieuw op te stellen (reguliere) pachtovereenkomst. De kosten voor het opmaken van deze overeenkomst alsmede de grondkamerkosten komen voor rekening van de nieuwe pachter.

Bestemmingsplan (toedeling):

Erfperceel:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Franekeradeel, thans Waadhoeke, vastgesteld op 25-6-2015, heeft de locatie de enkelbestemming agrarisch en deels de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf.

Landerijen:
Volgens het vigerende Buitengebied 2013 van de gemeente Franekeradeel, thans Waadhoeke, vastgesteld op 25-6-2015 hebben de landerijen *)geheel de enkelbestemming agrarisch en deels de dubbelbestemming Waarde – Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen, deels de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1, deels de dubbelbestemming Waarde Archeologie 2 en deels de dubbelbestemming Leiding – Riool.

*) Eén perceel heeft de enkelbestemming wonen – 2, dit betreft het kadastrale perceelsnummer 947 (0,04,50 ha) en komt overeen met kavelnummer 7 in de toedeling.

Alle percelen zijn gelegen in de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18, 8801 PA, Franeker, tel: 0517- 380 380 of via www.waadhoeke.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

PAS/NB-VERGUNNING
Voor de locatie is op d.d. 21 oktober 2016 een NB-vergunning onder de PAS verleend voor 197 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.10), voor 23 melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100) en voor 112 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100).

BIJZONDERHEDEN

Voorraden: De ruwvoervoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. De mestvoorraad dient te worden overgenomen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Dieseltank met een inhoud van ca. 2.500 liter.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten: Volgens het overzicht benutbare fosfaatrechten van RVO is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 9.125 kg (bruto). De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 4.200 m³.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft het definitieve energielabel A++.

Ruilverkavelingslasten: Deze zijn thans niet van toepassing, echter zijn deze lasten mogelijk wel te verwachten vanwege de ligging in een wettelijk herverkavelingsgebied.

Wettelijke herverkaveling: Vanaf datum juridische levering geldt dat alle rechten en plichtente dien aangaande overgaan op koper.

Opstalrecht: N.v.t.

Natuurpakketten: N.v.t.

Veenweidevisie: N.v.t.

Voorkeursrecht: Er is een voorkeursrecht van toepassing ten aanzien van de onroerende zaken bij verkoop ten gunste van de verpachter, welke nader zal worden uitgewerkt.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling : in overleg.
Verrekening zakelijke lasten : datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06-53610642) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/28584
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Donderdag 18 april 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart