Te koop: Aaltjemeerweg, 8763 XA Parrega

Type object Losse grond

Beschrijving

INSCHRIJVING GESLOTEN.

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen onder Parrega nabij de Aaltjemeerweg, totaal oppervlakte 15.53.35 ha.

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 2 april 2024 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

Grondsoort:
De grondsoort is (zware) klei. Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op klei.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen.

Drainage:
Perceel 460 (m.u.v. onderste punt) gedraineerd. Overige percelen liggen op greppels.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Bedoeling is dat de ontsluiting plaats vindt via een nieuw aan te leggen dam. Verkoper heeft de aanvraag gedaan voor de realisering van een dam in perceelsnummer 458. De dam zal op kosten van verkoper worden aangelegd. Zolang de dam nog niet is gerealiseerd mag koper gebruik maken van het asfaltpad over het erfperceel Aaltjemeerweg 20 - Parrega, van en naar de openbare weg.
Wanneer de dam om welke reden dan ook niet wordt aangelegd, vindt de ontsluiting van de landerijen plaats via het asfaltpad over het erfperceel Aaltjemeerweg 20 - Parrega, van en naar de openbare weg. Hier zal dan een erfdienstbaarheid voor worden gevestigd.

Huidige erfdienstbaarheden zullen worden opgeheven.

Mest:
Niet van toepassing.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I van de gemeente Súdwest-Fryslân, vastgesteld op 28-09-2023:
Agrarisch;
Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2;
Dubbelbestemming Waarde – Landschap verkaveling;
Gebiedsaanduiding Vrijwaringzone – molenbiotoop (klein deel).

Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u het omgevingsloket raadplegen (omgevingswet.overheid.nl).

Kettingbeding:
Voor perceelsnummer 462 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 28 april 2014 een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 28 april 2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Herinrichtingsrente:
Totaal € 49,26 per jaar met eindjaar 2031.

Aanvaarding:
Per datum aktepassering of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.

Datum aktepassering bij de notaris:
In overleg nader te bepalen.

Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage gegevens bodemloket.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzenfourageergebied:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
Het land is gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030

Overig:
In de percelen 461 en 462 zijn twee waterinlaten aanwezig.
De sloot tussen enerzijds de perceelsnummers 458 en 459 en anderzijds de perceelsnummers 456 en 457 (blijven in eigendom bij verkoper) heeft laag peil. Onder het asfaltpad (zie omschrijving bij ontsluiting) ligt een buis die de percelen 458 en 459 verbindt. De sloot komt uit op de waterschapssloot.
Tevens is er een stuwdam aanwezig in perceelsnummer 460.

Opstalrecht:
Niet van toepassing.

Zakelijk recht:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis:
Gemeente Súdwest Fryslân, Markstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 0515, www.sudwestfryslan.nl of via het omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl)

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32577
Laatste wijziging Dinsdag 2 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart