1.jpg 2.jpg 1000013600.jpg 1000013596.jpg 1000013597.jpg 1000013601.jpg 1000013598.jpg 1000013593.jpg 1000013602.jpg Kad.jpg
1.jpg
2.jpg
1000013600.jpg
1000013596.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.27.10 HA.

Spitsbergerweg, 5346 JK Oss
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per vrijdag 15 maart 2024
Perceeloppervlakte 32.710 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.27.10 HA.
Inschrijven is mogelijk t/m wo 31 januari 2024 tot 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een mooi rechthoekig perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.27.10 hectaren, pal tegenover een recent gerealiseerde woonwijk.
De kavel ligt tegen de bebouwde / woonwijk en direct nabij het sportpark van Oss. De gemeente Oss is eigenaar van diverse buurpercelen. Zodoende ligt de kavel interessant voor beleggers met het oog op toekomstige ontwikkelingen en rendement in de vorm van (forse) waardestijging.
Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente OSS aan de Spitsbergerweg (naast en achter huisnummer 19).
De kavel is thans in gebruik als bouwland.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente OSS, sectie O, nummer 45, ter grootte van 03.27.10 ha
Aantekening kadaster: Voor zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Oss - 2020”, van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 16 april 2020, geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie verwachtingswaarde middelhoog.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperking veehouderij.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – dekzandrand.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – stads- en dorpsranden.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – gemengd landelijk gebied.
Afbeelding plankaart BP (Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND
Perceel landbouwgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 03.27.10 hectaren.
Het is vruchtbare zavel grond (mengsel van klei en zand).
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
De bereikbaarheid van het perceel is goed middels de openbare verharde weg “Spitsbergerweg”.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er rust geen jachtrecht op het verkochte.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 april 2024.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

GEWAS:
Gewasrotatie:
Jaar 2021 : Grasland
Jaar 2022 : Mais
Jaar 2023 : Biet

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 15 maart 2024 bij PPH Notarissen, gevestigd te Oss en kantoorhoudende aldaar aan de Molenstraat 46 te Oss (5341 GD) / Postbus 345 (5340 AH); telefoonnummer: 0412 – 665666; email: info@pphnotarissen.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 31 januari 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: PPH Notarissen, gevestigd te Oss en kantoorhoudende aldaar aan de Molenstraat 46 te Oss (5341 GD) / Postbus 345 (5340 AH); telefoonnummer: 0412 – 665666; email: info@pphnotarissen.nl., middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving OSS, Spitsbergerweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.27.10 hectaren, gelegen te OSS aan de Spitsbergerweg. Kadastraal bekend onder de gemeente OSS, sectie O, nummer 45, ter grootte van 03.27.10 hectaren.

AANTAL VOORWAARDEN:
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij PPH Notarissen, gevestigd te Oss en kantoorhoudende aldaar aan de Molenstraat 46 te Oss (5341 GD) / Postbus 345 (5340 AH); telefoonnummer: 0412 – 665666; email: info@pphnotarissen.nl., uiterlijk vrijdag 15 maart 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.

- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde vrijdag 02 februari 2024 tot 17.00 uur.

- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.

- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor
vrijdag 02 februari 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.

- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.

- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, indien bij de levering aan de voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.

- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 21 21 24 31.

ONZE UITGEBREIDE VERKOOPBROCHURE MET VERKOOPVOORWAARDEN, INSCHRIJFFORMULIER EN RETOURENVELOPPE ZIJN VERKRIJGBAAR VIA ONS KANTOOR.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900610
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 15 maart 2024
Laatste wijziging Maandag 5 februari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 27 a 10 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Oss O 45
Perceeloppervlakte 32.710 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart