Te koop: wynzerdyk, 9062 GP Oentsjerk

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Wynzerdyk en Sanjesreed onder Oentsjerk, totaal oppervlakte 11.28.85 ha.

Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma, M.: 06 - 51 24 91 80.

Grondsoort:
De grondsoort is zand.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Bouwland op Zand.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 3 percelen.

Drainage:
Geheel gedraineerd.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
De kavel is ontsloten op de openbare weg, via één dam op de openbare weg Wynzerdyk en via één dam op de openbare weg Sanjesreed.

Mest:
Niet van toepassing.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld op 27-06-2013 is de bestemming Agrarisch – Cultuurgrond en Waarde – Landschap (Open Landschap).
Voor de volledige omschrijving en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.omgevingswet.overheid.nl raadplegen.

Herinrichtingsrente:
Totaal € 605,08 per jaar met eindjaar 2026.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris :In overleg nader te bepalen.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Beheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzenfourageergebied:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
Het land is gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030

NV-gebied:
De landerijen zijn geheel gelegen in een door de overheid aangewezen NV-gebied.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er na het groeiseizoen bij liggen.

Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH, Burgum, tel: 14 0511, www.t-diel.nl of via www.omgevingswet.overheid.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32585
Prijs Prijs op aanvraag
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart