Te koop: Luxemburg 7A, 8412 CG Hoornsterzwaag

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf

Beschrijving

Melkveebedrijf gelegen onder Hoornsterzwaag , bestaande uit twee woningen, ligboxenstal, melkstal, jongveestal, werktuigenberging/kapschuur mestsilo, ruwvoeropslagen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 2,1 ha groot) ruim 57,5 ha eigendomsgrond aanwezig.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 179 GVE ligboxen
Totaal ca.  48 JVE ligboxen
Totaal ca.  20 kleinere kalveren in strohokken
Diverse eenlingboxen.

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.100: 140 stuks
Totaal A3.100: 80 stuks
Totale emissie: 1.642 NH3/jr.

Woning Luxemburg 7A:
De woning is gebouwd in 1972 en is daarna in de jaren ’80 gerenoveerd. De woning is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De begane grond -en de verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in hout. De vloer en het dak zijn tevens geïsoleerd. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming middels een eigendom HR combiketel (2015, Intergas). De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig inclusief aansluiting op het glasvezelnetwerk. Aan de woning is een carport aangebouwd.

Indeling woning:
Begane grond: Entree met hal en trapopgang, woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, berging, 2 slaapkamers.

Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1972 gebouwd met een afmeting van ca. 55 x 27,5 meter en is in 2007 uitgebreid met ca. 20 x 27,5 meter, totaal ca. 75 x 27,5 meter. De voor- en achtergevel zijn opgetrokken in metselwerk, de zijgevels met stenen opbouw zijn opgetrokken in windbreekgaas met een kleed en een deel is dicht. Het geïsoleerde dak (voorste deel), welke in 2014 is vernieuwd en verhoogd sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal.  De vloer is uitgevoerd in beton en heeft een roostervloer.

Kenmerken:
- Capaciteit:
ca. 87 + 53  GVE-boxen - totaal ca. 140 GVE-boxen;
ca. 40 jongveeboxen;
strohokken.
- Mestopslag ca. 450 m³ + ca. 800 m³ - totaal ca. 1.250 m³;
- Veiligheidsvoerhek;
- Zwevende boxen;
- Koeborstels (aantal 2) ;
- Ventilatoren (aantal 1);
- Sneldrinkers (aantal 13);
- Roosterschuif;
- Fundering op de kelders.

Melkstal en tanklokaal:
De melkstal betreft een 2 x 10 zij-aan-zij Solidex melkstal van 2002 welke in 2019 is gerenoveerd. Krachtvoerverstrekking is aanwezig. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank van 2010 (DeLaval) met een inhoud van ca. 12.000 kg. 

Jongveestal:
De jongveestal is in 2015 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 25 x 26 meter. De stal is opgetrokken in een gemetselde opbouw deels voorzien van windbreekgaas met zeil. Het geïsoleerde dak is met sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal. 

Kenmerken:
- Capaciteit:
ca. 39 GVE-boxen;
ca. 8 JVE-boxen (strohok);
16 kalverplekken/boxen;
3 spantvakken met ruimte voor 12 boxen (nog niet ingevuld);
strohok van ca. 10 x 5 meter.
- Mestopslag ca. 1.000 m³;
- Fundering op kelders (gestorte mestputten).

Zonnepanelen:
Op het dak van de jongveestal bevinden zich 224 zonnepanelen (2022) met een opbrengst van ca. 61.770 kWh in 2023. Vallen onder de salderingsregeling.

Werktuigenberging/kapschuur:
De werktuigenberging is in 1998  gebouwd en heeft een afmeting van ca. 25 x 12,5 meter. De berging is opgetrokken in een gemetselde opbouw met daarboven damwandprofielplaten. Het dak is met metalen platen gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton.; 

Kenmerken:
- Nokhoogte ca. 6 meter;
- Goothoogte ca. 4 meter;
- Fundering: ringbalk met poeren.

Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een betonnen mestsilo van 1989 met een kunststof (origineel) dak van 1994. De silo heeft een inhoud van ca. 635 m³. De silo is gekeurd.

Kuilplaten (3):
1 en 2) Ca. 60 x 8 meter (betonplaten) - ’80 / 2007 verlengd;
3) Ca. 70 x 10 meter (betonplaten) - 2024.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats van ca. 5 x 6 meter;
- 3 polyester voersilo’s;
- Eén polyester kunstmestsilo;
- Erfverhardingen van gestort beton en asfaltering.

Woning Luxemburg 7B:
De woning is gebouwd in 1986 en is daarna in 2008 gerenoveerd. De woning is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De begane grondvloer is uitgevoerd in beton de verdiepingsvloer is van hout. De vloer en het dak zijn tevens geïsoleerd. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming middels een eigendom HR combiketel (2023, Intergas) daarnaast is er tevens houtkachel aanwezig. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig inclusief aansluiting op het glasvezelnetwerk. Aan de woning is een carport met overkapping aangebouwd
Op het dak van het tuinhuis bevinden zich 16 zonnepanelen (2022) met een opbrengst van ca. 4327 kWh in 2023.

Indeling woning:
Begane grond: Entree met hal, toilet, slaapkamer, woonkamer, keuken, bijkeuken, kantoor.
Verdieping: Overloop, drie slaapkamers. Geen vliering.
In de tuin bevindt zich een tuinhuis met zolderberging.
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel en in twee kavels nabij en aan de overkant van de weg. De grondsoort betreft een zandgrond. De landerijen zijn deels gedraineerd.  Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf en de openbare weg. De grondsoort volgens de Grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is voor alle percelen Grasland op Zand uitgezonderd de perceelsnummers 468 en 459 waarvan de grondsoort Bouwland op Zand is.

In perceelsnummer 2051 bevindt zich een hoogspanningsmast. De hoogspanningsleiding/kabels vervolgen hun tracé vervolgens over de perceelsnummers 2048, 2051 en 2054. Verkoper ontvangt jaarlijks een vergoeding voor de aanwezigheid van deze hoogspanningsmast. Voor het jaar 2023 bedroeg deze vergoeding € 117,60.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 van de gemeente Heerenveen onherroepelijk vastgesteld op 01-3-2010 heeft de locatie de bestemming Agrarisch gebied 2 met de aanduiding Tweede bedrijfswoning toegestaan.

Landerijen: 
De landerijen hebben de bestemming Agrarisch gebied 2 en deels ter plaatse van de perceelsnummers 846, 847 en 851 de bestemming Houtwal/Houtsingel. De perceelsnummers 2051, 2054 en 2048 kennen de aanvullende bestemming Hoogspanningsleiding bebouwingsvrije afstand aan weerszijden 15 meter. Tevens is de locatie gelegen in het ontwerp bestemmingsplan Partiele herziening Harmonisatie Buitengebied, datum 21-12-2023.

Voor de volledige omschrijvingen en de overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.omgevingswet.overheid.nl. Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 (8441 ES) Heerenveen, tel: 14 0513 en www.heerenveen.nl en www.omgevingswet.overheid.nl.
 
NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een vergunning Natuurbeschermingswet 1998, datum 14  november  2014, verleend voor 140 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A1.100.1)  en voor 80  stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar (categorie A 3), totale  Emissie 1.642,0 NH3/jr. 
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.
Bovengrondse tank(s): Bovengrondse dieseltank aanwezig.
Fosfaatrechten: De op het bedrijf aanwezige fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 2.885 m³.
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Energielabel: Luxemburg 7A heeft label A++++ en Luxemburg 7B heeft label C.
Herinrichtingsrente: N.v.t.

Kettingbeding:       
Voor de perceelnummers 804 en 3924 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 13-04-2022 een beroep heeft gedaan.
Zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen:
De perceelsnummers 3921, 800, 820, 825 en 851 kennen de aantekening vestiging zakelijk recht van opstal nutsvoorzieningen: t.b.v. de Gemeente Heerenveen.
Zakelijk recht: De perceelsnummers 800, 820, 825, 3921 en 3924 kennen de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel ten behoeve van Vitens N.V.
Opstalrecht De perceelsnummers 851, 2048, 2051, 2054 en 3924 kennen de
nutsvoorziening: aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Liander N.V.
Perceelsnummer 3921 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Geb-Gasbedrijf Heerenveen.
Perceelnummer 819 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel ten behoeve van de gemeente Heerenveen.
Perceelsnummer 824: Op het erf (perceelsnummer 823) bevindt zich een apart nummer perceelsnummer 824 met een oppervlakte van 13 m² in eigendom bij Liander N.V. Het betreft hier een transformatorhuis. 
Veenweidevisie: N.v.t.
Beheerovereenkomst: N.v.t.
?
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/33071
Prijs Prijs op aanvraag
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart