Verkocht

Verkocht: Jeltewei, 8622 DC Hommerts

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Jeltewei onder Jutrijp, totaal 14.76.44 ha.

Inlichtingen R. (Reitze) Sybesma, M.: 06 - 51 24 91 80.

Grondsoort:
De grondsoort is op de grondsoortenkaart aangewezen als veen.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Veen.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 6 percelen.

Detailhuishouding:
Op greppels gelegen, geen drainage.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Ontsluiting vindt plaats via een weg / pad tussen de woningen door (betreft perceelsnummer 523 welke wordt mee verkocht), op de openbare weg Jeltewei.

Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel van de Gemeente Sudwest Fryslan, vastgesteld op 31-08-2010 hebben de landerijen de bestemming Agrarisch, uitgezonderd perceelsnummer 523, dit betreft een stukje weg / pad.

Daarnaast is het land gelegen in het ontwerp (met datum 16-05-2023) Bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan II. De landerijen hebben in dit plan de Enkelbestemming Agrarisch, de Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 en de Dubbelbestemming Waarde - Landschap verkaveling.

Voor de volledige omschrijving en overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Opstalrecht:
Niet van toepassing.

Zakelijk recht:
De perceelsnummers 480, 483 en 484 kennen de aantekening zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.
Perceelsnummer 523 kent de aantekening zakelijk recht t.b.v. de Gemeente Sudwest Fryslan (2x).

Aanvaarding: In overleg.
Transportdatum: In overleg.
Betaling Per transportdatum.

Lastenverrekening Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage bodemloket.

Herinrichtingsrente:
Niet van toepassing.

Beheerpakketten:
Op de landerijen rusten beheerovereenkomsten tot en met 31-12-2028.
De totale vergoeding per 12-04-2023 was € 12.729,88 voor de beheereenheden:
Grasland met rustperiode - van 1 april tot 15 juni
Grasland met rustperiode - van 1 april tot 1 juni
Kruidenrijk grasland - rand
Kruidenrijk grasland - rust 1 april tot 15 juni
De totale vergoeding per 12-04-2023 was € 1.357,00 voor ruige mest.
Koper dient deze beheerovereenkomsten over te nemen. De uitgebreide informatie is aan de brochure toegevoegd welke u bij ons kunt opvragen.

Ganzengedoog/fourageergebied:
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheid:
Blijkens de verkrijgingsakte: "Bij gemelde akte van ruilverkaveling is ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Oppenhuizen, sektie E, nummers 483 en 484 als heersende erven en ten laste van de percelen kadastraal bekend alsvoren, sektie E, nummers 565 en 523 als lijdende erven, gevestigd de erfdienstbaarheid van het recht van weg van- en naar de openbare weg."
De comparanten verklaarden voorts te zijn overeengekomen als volgt: 1. Het onderhoud van de dammen, gelegen tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Oppenhuizen sectie E, nummers 475 en 654, welke percelen in eigendom aan verkoper verblijven, en de hierbij in eigendom overgedragen percelen kadastraal bekend gemeente Oppenhuizen, sectie E nummers 478 en 480, komt met ingang van heden voor rekening van koper. De overige tussen de gemelde percelen kadastraal bekend gemeente Oppenhuizen sectie E nummers 475 en 654, en het hierbij in eigendom overgedragen perceel kadastraal bekend gemeente Oppenhuizen sectie E, nummer 477, gelegen dammen zullen door- en voor rekening van verkoper worden verwijderd."

Deze bepalingen zijn thans niet meer van toepassing. De erfdienstbaarheid kan vanwege vermenging als teniet worden beschouwd. Het is verder aan de notaris te bepalen of deze en de overige bepaling bij akte kunnen vervallen.

Kettingbeding:
Voor de perceelsnummers 480, 481, 483, 484, 486, 523, 565 en 655 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 9-2-2015 en op 17-2-2023 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 9-2-2015 en na 17-2-2023 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanheft onder 1 Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer.
Mogelijk dient er nog een dergelijk kettingbeding te worden opgenomen aangezien er nog een juridische levering aan de huidige verkoper dient plaats te vinden.

Veenweidevisie:
De landerijen liggen in zijn geheel in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Vraagprijs: Op aanvraag.

Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31217
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 5 februari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart