Verkocht

Verkocht: Hofdyk, 8622 XR Hommerts

Prijs op aanvraag € 22.257,71/m2
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Hofdyk onder Hommerts/Jutrijp, totaal 6.84.20 ha.

Inlichtingen R. (Reitze) Sybesma, M.: 06 - 51 24 91 80.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Oppenhuizen, sectie E, nummers 605, 609 en 724, totaal 6.84.20 ha.

Grondsoort:
De grondsoort is op de grondsoortenkaart aangewezen als veen.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Veen.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 2 percelen.

Detailhuishouding:
Op greppels gelegen, geen drainage.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Ontsluiting vindt plaats via een erfdienstbaarheid over de voorgelegen Hofdyk, middels 2 dammen richting de Krimwei.

Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel van de Gemeente Sudwest Fryslan, vastgesteld op 31-08-2010 hebben de landerijen de bestemming Agrarisch.

Daarnaast is het land gelegen in het ontwerp (met datum 16-05-2023) Bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan II. De landerijen hebben in dit plan de Enkelbestemming Agrarisch, de Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 en de Dubbelbestemming Waarde - Landschap verkaveling.

Voor de volledige omschrijving en overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Opstalrecht: Niet van toepassing.

Aanvaarding: In overleg.
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Herinrichtingsrente:
Niet van toepassing.

Beheerspakketten:
Niet van toepassing.

Ganzengedoog/fourageergebied:
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheid:
Voor de ontsluiting van de percelen is een erfdienstbaarheid gevestigd over de voorgelegen Hofdyk, te weten over het perceel kadastraal bekend als gemeente Oppenhuizen, sectie E, nummer 851 en zo vervolgens richting de Krimwei.

Kettingbeding:
Voor de perceelsnummers 605, 609 en 724 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 9-2-2015 en op 17-2-2023 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 9-2-2015 en na 17-2-2023 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanheft onder 1 Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer.

Veenweidevisie:
De landerijen liggen in zijn geheel in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Vraagprijs: Op aanvraag.

Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31219
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 22 januari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart