Nieuw in verkoop

Te koop: 't Flinkeboskje, 8584 WV Hemelum

Type object Losse grond
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij ’t Flinkeboskje onder Hemelum, totaal 12.59.85 ha.
Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 24 juli 2024 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

Grondsoort:
De grondsoort is overwegend lichte zavel.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort  grotendeels Grasland op Zand. Een klein deel van perceelsnummer 179 heeft de grondsoort Bouwland op Zand en perceelsnummer 181 heeft de grondsoort Grasland op 2 grondsoorten: veen, zand, bepaal visueel de overheersende grondsoort.

Verkaveling:
De kavel is gedraineerd.

Drainage:
De kavel bestaat uit 4 percelen. 

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
De kavel is ontsloten via twee dammen op de openbare weg “Flinkeboskje”.

Mest:
Er wordt geen mestvoorraad mee overgenomen.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitgebied Súdwest-Fryslân I van de gemeente Súdwest-Fryslân, vastgesteld op 28-09-2023 is de bestemming Agrarisch met de aanduidingen Waarde - Landschap verkaveling en deels Waarde - Archeologie 1. 
Voor de volledige omschrijving en de (overige) van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.omgevingswet.overheid.nl raadplegen.

Aanvaarding: 30 oktober 2024.

Datum aktepassering bij de notaris: 30 oktober 2024.

Betaling: Per datum aktepassering.

Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Herinrichtingsrente:
Niet van toepasing.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzenfourageergebied:
De kavel is geheel gelegen in een ganzenfourageergebied. Eventuele
vergoedingen komen met ingang van 2025 ten goede aan de koper.

Bufferzone Natura-2000 gebied:
Perceelsnummer 181 is geheel gelegen in een door de overheid aangewezen bufferzone van het Natura-2000 gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving.

Zakelijk recht:
Perceelsnummer 179 kent de aantekening zakelijk recht ten behoeve van Liander N.V.

Overig:
In perceelsnummer 179 bevindt zich een verharde oppervlakte alwaar zich enkele kuilvoeropslagen bevinden. De kuilvoeropslagen en verhardingen inclusief de betonplaten zullen per datum juridische levering zijn verwijderd. 

Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/33719
Status Nieuw in verkoop
Laatste wijziging Donderdag 11 juli 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart