Te koop: Punterweg, 8374 KW Kuinre

Type object Losse grond

Beschrijving

Inschrijving gesloten!

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Punterweg onder Kuinre, totaal oppervlakte 3.95.25 ha.

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 28 maart 2024 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

Grondsoort:
De grondsoort betreft deels zand en deels zware zavel.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Bouwland op Klei.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 1 perceel.

Drainage
Geen drainage.

Jachtrecht:
Niet van toepassing.

Ontsluiting:
De kavel is ontsloten op de openbare weg, via één dam middels een erfdienstbaarheid zoals hieronder nader omschreven bij “erfdienstbaarheid”.

Mest:
Niet van toepassing.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014 van de gemeente Steenwijkerland, vastgesteld op 09-12-2014 is de bestemming Agrarisch.
Voor de volledige omschrijving en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u www.omgevingswet.overheid.nl. raadplegen.

Kettingbeding:
Voor het perceel is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 28-03-2014 een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 28-03-2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Dit kettingbeding komt te vervallen aangezien aktepassering plaatsvindt na 28-03-2024.

Erfdienstbaarheid:
Bij akte omschreven erfdienstbaarheid:
“Erfdienstbaarheden: Bij deze wordt gevestigd een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het bij deze akte verkochte om te komen van- en te gaan naar de Hammerdijk over de bestaande op- en afrit, welke op- en afrit deel uitmaakt van het aan de verkoper toebehorende perceel gemeente Kuinre sectie E nummer 24.” Gemeld perceel kadastraal bekend gemeente Kuinre, sectie E, nummer 24 is thans vernummerd, waarbij het nieuwe kadastrale nummer niet via de kadastrale recherche kon worden achterhaald. Verkoper heeft verklaard dat voormelde op- en afrit deel uitmaakt van de dijk waarover vanaf de openbare weg het verkochte is te bereiken. Deze dijk is thans kadastraal bekend gemeente Blankenham, sectie F, nummer 133”.

Aanvaarding:
Direct na uitwerking eventueel financieringsvoorbehoud.

Datum aktepassering bij de notaris:
In overleg nader te bepalen, echter gelijktijdig met de aankoop van de vervangende locatie van verkoper middels een kavelruil, streefdatum 1 mei 2024.

Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzenfourageerebied:
Niet van toepassing.

Oplevering
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er na het groeiseizoen bij liggen.

Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE, Steenwijk, tel: 14 0521, www.steenwijkerland.nl of via www.omgevingswet.overheid.nl.
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32513
Laatste wijziging Vrijdag 29 maart 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart