Te koop: De Ryp 5, 8658 LL Greonterp

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf gelegen onder Greonterp, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, jongveestal, ruwvoeropslagen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 1,00 ha groot) ruim 47 ha eigendomsgrond aanwezig.

Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 130 GVE ligboxen
Totaal ca. 50 JVE ligboxen
Totaal ca. 15 jongste kalveren in strohokken
Diverse eenlingboxen.

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.100: 136 stuks melkkoeien
Totaal A3.100: 55 stuks jongvee tot 2 jaar

Woning:
De woning is gebouwd in 2004 en is opgetrokken in spouwmuren en betonnen vloeren.
De woning heeft kunststof kozijnen en thermopane beglazing. Verwarming is middels een HR combiketel (jaar 2004).
Nutsvoorzieningen: de woning en het bedrijf zijn aangesloten op water en elektriciteit. Voor het gas is er een propaantank aanwezig.

Indeling woning:
Begane grond: Entree, woonkeuken/woonkamer, slaapkamer, kantoor, toilet, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers en badkamer
?
Ligboxenstal:
De 3+1 rijïge ligboxenstal (130 GVE) is gebouwd in 1979 en 2009 en heeft afmetingen van ca. 50 x 23 meter.
De mestkelder is ca. 1.400 m3. De stal heeft houten en stalen spanten en een nieuw dak van 2009. De roostervloer is eveneens grotendeels vernieuwd in 2009 en 2022.
De ligboxen achter de melkstal zijn in 2020 vernieuwd en de 1-rijige zijde in 2022 voor ongeveer de helft. Het zelfsluitend voerhek is in 2021 vernieuwd. De stal heeft koematrassen, 3 krachtvoerboxen en koeborstels.

Kenmerken:
- Capaciteit: ca. 130 GVE-boxen;
- Mestopslag ca. 1.400 m³;
- 3 Krachtvoerboxen.

Melkstal en tanklokaal:
De melkstal is een 2x8 visgraat, met melkmeting en automatische afname.
Het tanklokaal heeft een melkkoeltank van 8.500 liter (eigendom).

Jongveestal:
De jongveestal is in 1996 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 23 x 15 meter.
Het dak is in 2022 vernieuwd en voorzien van nieuwe golfplaten. Het voerhek is eveneens in 2022 vernieuwd. De stal heeft 50 ligboxen voor jongvee en 4 strohokken voor de jongste kalveren. De mestkelder is ca. 600 m3.

Werktuigenberging:
Er is een oude stalen loods welke dienst doet als werktuigenberging.

Sleufsilo’s (3):
1) Ca. 40 x 8 x 2 meter (1995);
2) Ca. 40 x 8 x 2 meter (2020);
3) Ca. 12 x 6 x 1,50 meter (2018).

Overig:
- Vaste mestopslagplaats
- 3 polyester voersilo’s (2 van 10 ton en 1 van 16 ton);
- 1 polyester kunstmestsilo (10 ton);
- Erfverhardingen van gestort beton en Stelcon platen;
- Voor in het toegangspad is een veerooster aanwezig. In de gemeentelijke weg zijn ook diverse veeroosters.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel en op korte afstand van de opstallen. De grondsoort betreft zware kleigrond, zeer geschikt als grasland. Het land kan (deels) ook als maisland worden gebruikt.
De percelen zijn gedraineerd. Het land is goed onderhouden en recent zijn percelen geëgaliseerd. De ontsluiting is grotendeels vanaf het betonpad (openbare weg) en via het erf.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan II van de gemeente Sudwest Fryslan, vastgesteld op 28-09-2023 heeft de locatie met landerijen de bestemming Agrarisch en de Functieaanduiding agrarisch bedrijf.

Voor de volledige omschrijvingen en de overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.omgevingswet.overheid.nl.
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Sudwest Fryslan, Marktstraat 8 (8601 CT) Sneek, tel: 14 0515 en www.sudwestfryslan.nl en omgevingswet.overheid.nl.

NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een vergunning verleend o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998,
datum 15 mei 2009, voor 136 stuks melkkoeien en 55 stuks jongvee.

BIJZONDERHEDEN

Voorraden:
De ruwvoervoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest kunnen worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
De administratieve en feitelijke mestvoorraden dienen te worden overgenomen door koper, zonder dat verkoper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.

Bovengrondse tank(s): Bovengrondse dieseltank aanwezig.

Fosfaatrechten:
De op het bedrijf aanwezige fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Totale mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ca. 2.000 m³.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: De woning heeft thans nog geen energielabel (wordt nog aangevraagd).

Herinrichtingsrente: Totaal per jaar een bedrag van € 3.138,11 met eindjaar 2031.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:
De perceelnummers 223, 311, 312 en 258 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens N.V.

Kettingbeding:
Voor de perceelnummers 278 en 365 is vrijstelling
overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 23-11-2018 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 23-11-2018 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer.

Erfdienstbaarheid: Een recht van weg t.b.v. perceelnummer 316 (Woonboerderij De Ryp 6) als heersend erf en ten laste van de nummers 315, 277 (thans nummer 371) en 260.

Veenweidevisie:
De locatie ligt in een gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. De locatie ligt binnen de contourenkaart, maar is niet gelegen in één van de 6 ontwikkelgebieden veenweidevisie.

U kunt de onderstaande link raadplegen:
veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030

Beheerovereenkomst: Niet van toepassing.
?
OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32379
Prijs Prijs op aanvraag
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart