1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 1000016285.jpg 1000016286.jpg 1000016287.jpg 1000016288.jpg 1000016289.jpg 1000016290.jpg 1000016291.jpg 1000016292.jpg 1000016293.jpg 1000016294.jpg 1000016295.jpg 1000016296.jpg 1000016297.jpg 1000016298.jpg 1000016299.jpg 1000016300.jpg 1000016301.jpg 1000016302.jpg 1000016303.jpg 1000016304.jpg Naamloos.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Twee percelen landbouwgrond met schuilhut, ter grootte van 00.69.55 ha resp. ca 01.02.20 ha, gelegen direct nabij woonwijk! (zeer interessante belegging).

Hoge Wal, 5053 AP Goirle
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 17.175 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Twee percelen landbouwgrond met schuilhut, ter grootte van 00.69.55 ha resp. ca 01.02.20 ha, gelegen direct nabij woonwijk!
(zeer interessante belegging). Inschrijven is mogelijk t/m wo 06 maart 2024 tot 12.00 uur.

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft twee mooie rechthoekige percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.69.55 hectare resp. circa 01.02.20 hectare (met schuilhut).
De percelen zijn gelegen in de gemeente GOIRLE aan de Hoge Wal (tegenover huisnummers 47-01 tot en met 49-11 en 51); de percelen zijn gelegen tegen de Oostplas. De kavels liggen in de directe nabijheid van de woonwijk! Zodoende is het ook een mooie belegging voor de toekomst.
De kavels zijn thans in gebruik als bouwland.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1376, ter grootte van 00.69.55 ha
Gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1385 ged., ter grootte van circa 01.02.20 ha
Totale oppervlakte circa 01.71.75 ha
Aantekening kadaster: Voor zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING: 
De percelen zijn gelegen in het “Bestemmingsplan Buitengebied Goirle”, van de gemeente Goirle; gemeentelijk plan: bestemmingsplan artikel 10 vigerend, d.d. 20 april 2011).
Krachtens dit bestemmingsplan zijn de percelen bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch Landschaps- en Natuurwaarden.
Lettertekenaanduiding: Archeologische verwachtingswaarde (av)
Lettertekenaanduiding: Cultuurhistorisch waardevol gebied (cwg)
Lettertekenaanduiding: Hydrologisch waardevolle kern (hwk)
Lettertekenaanduiding: Kwetsbare soorten (ks)

LADNBOUWGROND:
Percelen landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 00.69.55 hectare respectievelijk circa 01.02.20 hectare.
Op perceelnummer 1385 (koop II) bevindt zich een schuilhut.
De percelen zijn niet gedraineerd.
De percelen zijn thans in gebruik als bouwland.
De bereikbaarheid van de percelen is middels een openbare onverharde weg “Hoge Wal”.
De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
De percelen worden leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Er rust geen jachtrecht op het verkochte.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 april 2024.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

SCHUILHUT:
In perceelnummer 1385 (KOOP II) staat een schuilhut. Constructie schuilhut:
De wanden zijn opgetrokken uit stukken trespa.
De kapconstructie is van stalen staanders en gordingen van hout.
Het lessenaar dak grotendeels is grotendeels gedekt met metalen golfplaten en deels met enkel golfplaten (mogelijk asbest.
De vloer is van zand.
De schuilhut is laag en de functionaliteit is erg beperkt door de geringe hoogte en vele staanders.

ERFDIENSTBAARHEID:
Verkoper heeft achter in haar schuur grote openslaande deuren die zij uiteraard wil blijven gebruiken.
Om deze schuur te kunnen blijven gebruiken wordt een oppervlakte van circa 150 m2 van perceelnummer 1385 niet verkocht.
De grenzen zullen koper en verkoper te zijner tijd samen overeen moeten komen.
Verder moet er een recht van overpad over het verkochte komen om vanaf deze strook met voertuigen naar het openbaar terrein te kunnen gaan en komen. (Het vestigen van een erfdienstbaarheid). (Zie verder in de verkoopvoorwaarden).
De kosten van uitmeting komen voor rekening van verkoper. Over- of ondermaat zal worden verrekend.
De grenzen van het verkochte worden opnieuw aangewezen voor zover deze in het veld niet duidelijk zijn. Deze kosten komen ook voor rekening van verkoper.

GEWAS:
Gewasrotatie koop I:
Jaar 2010 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais
Jaar 2020 : mais
Jaar 2021 : mais
Jaar 2022 : mais
Jaar 2023 : mais
(Bron: Boer & Bunder).

Gewasrotatie koop II
Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais
Jaar 2020 : mais
Jaar 2021 : mais
Jaar 2022 : mais
Jaar 2023 : mais
(Bron: Boer & Bunder).

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 1 april 2024 bij Smeets & Weijmer Notarissen, gevestigd te Goirle en kantoorhoudende aldaar aan de Tilburgseweg 126 (5051 AK); telefoonnummer: 013 – 530 84 44; email: notarissen@smeetsenweijmer.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 06 MAART 2024 TOT 12.00 UUR.

Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Smeets & Weijmer Notarissen, gevestigd te Goirle en kantoorhoudende aldaar aan de Tilburgseweg 126 (5051 AK); telefoonnummer: 013 – 530 84 44; email: notarissen@smeetsenweijmer.nl., middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving GOIRLE, Hoge Wal”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOPEN:

KOOP I:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.69.55 hectare, gelegen te GOIRLE aan de Hoge Wal. Kadastraal bekend onder de gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1376, ter grootte van 00.69.55 hectare.

KOOP II:
Perceel landbouwgrond met schuilhut, ter grootte van circa 01.02.20 hectare, gelegen te GOIRLE aan de Hoge Wal. Kadastraal bekend onder de gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1385 gedeeltelijk, ter grootte van circa 01.02.20 hectare.

MASSA VAN KOOP I EN KOOP II:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.69.55 hectare, gelegen te GOIRLE aan de Hoge Wal. Kadastraal bekend onder de gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1376, ter grootte van 00.69.55 hectare en een perceel landbouwgrond met schuilhut, ter grootte van circa 01.02.20 hectare, gelegen te GOIRLE aan de Hoge Wal. Kadastraal bekend onder de gemeente GOIRLE, sectie A, nummer 1385 gedeeltelijk, ter grootte van circa 01.02.20 hectare. Een gezamenlijk perceeloppervlakte van circa 01.71.75 hectare.

AANTAL VOORWAARDEN:
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Smeets & Weijmer Notarissen, gevestigd te Goirle en kantoorhoudende aldaar aan de Tilburgseweg 126 (5051 AK); telefoonnummer: 013 – 530 84 44; email: notarissen@smeetsenweijmer.nl., uiterlijk maandag 01 april 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde vrijdag 08 maart 2024 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor vrijdag 08 maart 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, indien bij de levering aan de voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Onder- of overmaat is van toepassing bij koop 2 en koop 3. Onder- of overmaat zal verrekend worden op basis van de overeenkomen koopsom gedeeld door het aantal vierkante meter.
- Op het verkochte rust geen jachtrecht.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis, telefoon 073 – 217 35 80 (of via email: vastgoed@arvalis.nl) of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 21 21 24 31 of email: arjan.van.heerebeek@arvalis.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900614
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 11 maart 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 71 a 75 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Goirle A 1376
Perceeloppervlakte 6.955 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Goirle A 1385
Perceeloppervlakte 10.220 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart