Naamloos.jpg Naamloos 4.jpg Naamloos 3.jpg Naamloos 2.jpg Naamloos 6.jpg
Naamloos.jpg
Naamloos 4.jpg
Naamloos 3.jpg
Naamloos 2.jpg
Verkocht

Verkocht: Te koop bij inschrijving: BOERDONK, gemeente Erp, Meerbosweg: perceel landbouwgrond: 09.92.75 HA.

Meerbosweg, 5469 PL Erp
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per woensdag 1 mei 2024
Perceeloppervlakte 99.275 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Te koop bij inschrijving: BOERDONK, gemeente Erp, Meerbosweg: perceel landbouwgrond, ter grootte van 09.92.75 HA.
Inschrijven is mogelijk t/m maandag 25 maart 2024 tot 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
Het perceel is gelegen te BOERDONK, gemeente ERP, aan de Meerbosweg.
Het betreft een mooi perceel landbouwgrond, ter grootte van 09.92.75 hectaren.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente ERP, sectie S, nummer 333, ter grootte van 01.42.10 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 334, ter grootte van 02.62.60 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 335, ter grootte van 01.99.70 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 1590, ter grootte van 03.88.35 ha
Totale oppervlakte bedraagt 09.92.75 ha

Aantekening kadaster:
Voor zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel. Deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 22 oktober 2015).
Krachtens het bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding: Landschapsbouw.
Gebiedsaanduiding: Bos.
Gebiedsaanduiding: Struweel.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 1.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 2.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – radar.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 09.92.75 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is ontsloten aan een openbare verharde weg.
In het midden van het perceel ligt een sloot en er staan 2 (twee) bomen tussen de percelen in.
Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd, westelijk perceel naar noordelijke sloot.
Er is geen beregeningsput aanwezig.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van: datum notariële eigendomsoverdracht.
Er rust een jachtrecht op het verkochte voor Verweij Boerdonk.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk woensdag 01 mei 2024 bij Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer +31 (0) 85 0760 760; email: info@gvgn.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht. Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen / omgevingswet, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 25 maart 2024 tot 12.00 uur.
Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer +31 (0) 85 0760 760; middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving ERP, Meerbosweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 09.92.75 hectaren, gelegen te Boerdonk (gemeente Erp) aan de Meerbosweg. Kadastraal bekend:
Gemeente ERP, sectie S, nummer 333, ter grootte van 01.42.10 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 334, ter grootte van 02.62.60 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 335, ter grootte van 01.99.70 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 1590, ter grootte van 03.88.35 ha

AANTAL VOORWAARDEN (Zie onze uitgebreide verkoopbrochure):
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Gerrits & Van Gulick Notarissen (Tonny van den Heuvel), gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer +31 (0) 85 0760 760, uiterlijk woensdag 01 mei 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d. Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde woensdag 27 maart 2024 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor woensdag 27 maart 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, indien bij de levering aan de voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Onder- of overmaat is niet van toepassing.
- Op het verkochte rust een jachtrecht voor Verweij Boerdonk.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30 of email: jos.van.den.heuvel@arvalis.nl

Voor opvraag van onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier gelieve contact op te nemen met ons kantoor, telefoonnummer 073-2173580 of email: vastgoed@arvalis.nl

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900618
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per woensdag 1 mei 2024
Laatste wijziging Woensdag 27 maart 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 9 ha 92 a 75 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
ERP S 1590 ERP S 1590
Perceeloppervlakte 38.835 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
ERP S 335 ERP S 335
Perceeloppervlakte 19.970 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
ERP S 333 ERP S 333
Perceeloppervlakte 14.210 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
ERP S 334 ERP S 334
Perceeloppervlakte 26.260 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart