Naamloos.jpg Naamloos 2.jpg Naamloos 3.jpg Naamloos 4.jpg
Naamloos.jpg
Naamloos 2.jpg
Naamloos 3.jpg
Naamloos 4.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.53.85 ha.

Boerdonksedijk, 5469 PN Erp
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per maandag 4 maart 2024
Perceeloppervlakte 15.385 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.53.85 HA. inschrijven is mogelijk t/m di 6 februari 2024 tot 12.00 uur.

Indeling

ALGEMEEN:
Het perceel is gelegen te Erp op de hoek van de Boerdonksedijk en de Broekweg.
Het betreft een mooi perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van 01.53.85 hectare.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente ERP, sectie S, nummer 845, ter grootte van 01.03.85 ha
Gemeente ERP, sectie S, nummer 227, ter grootte van 00.50.00 ha

Aantekening kadaster:
Voor zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel.
Deels onherroepelijk in werking (vastgesteld d.d. 22 oktober 2015).
Het perceel is bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding: Bos.
Gebiedsaanduiding: Kleinschalig cultuurlandschap.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 1.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – radar.

LANDBOUWGROND:
Perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 01.53.85 hectare.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
De bereikbaarheid van het perceel is via de inritten aan de openbare verharde weg Broekweg.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van: datum notariële eigendomsoverdracht.
Er rust een jachtrecht op het verkochte.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het perceel is niet vrij van knolcyperus, zie de voorwaarde en gevolgen op de volgende site:
www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/teeltvoorschrift-knolcyperus

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk maandag 04 maart 2024 bij Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen (de heer Mr. A.H. (Bram) van den Boogaart), gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aldaar aan de NCB-Laan 1 (5462 GA); telefoonnummer 0413 – 377477; email: veghel@svn-notarissen.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 06 februari 2024 tot 12.00 uur.
Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen (de heer Mr. A.H. (Bram) van den Boogaart), gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aldaar aan de NCB-Laan 1 (5462 GA); telefoonnummer 0413 – 377477; email: veghel@svn-notarissen.nl., middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving ERP, Boerdonksedijk / Broekweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
KOOP: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.53.85 hectare, gelegen te Erp aan de Boerdonksedijk / Broekweg; kadastraal bekend: gemeente ERP, sectie S, nummer 845, ter grootte van 01.03.85 ha en gemeente ERP, sectie S, nummer 227, ter grootte van 00.50.00 ha, derhalve een totale perceeloppervlakte van 01.53.85 hectare.

AANTAL VOORWAARDEN:
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen (de heer Mr. A.H. (Bram) van den Boogaart), gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aldaar aan de NCB-Laan 1 (5462 GA); telefoonnummer 0413 – 377477; email: veghel@svn-notarissen.nl., uiterlijk maandag 04 maart 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde donderdag 08 februari 2024 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor Donderdag 08 februari 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, indien bij de levering aan de voorwaarden voor die vrijstelling wordt voldaan. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Onder- of overmaat is niet van toepassing.
- Op het verkochte rust een jachtrecht.
- Het perceel is niet vrij van knolcyperus, zie de voorwaarde en gevolgen op de volgende site:
www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/teeltvoorschrift-knolcyperus

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen of opvraag verkoopbrochure met inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Arvalis, afdeling Vastgoed, telefoon 073 – 217 35 80 (of via email: vastgoed@arvalis.nl) of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30 of email: jos.van.den.heuvel@arvalis.nl

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900615
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per maandag 4 maart 2024
Laatste wijziging Donderdag 8 februari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 53 a 85 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding ERP S 227
Perceeloppervlakte 5.000 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding ERP S 845
Perceeloppervlakte 10.385 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart