Verkocht

Verkocht: Boltawei, 9133 DZ Eanjum

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavels akkerbouwland gelegen aan en nabij de Dyksterwei, Alddyk en de Boltawei onder Anjum, totaal 50,80,30 ha eigendom. Tevens te koop een akkerbouwlocatie met 2.69.35 ha te Anjum, zie voor meer informatie op deze website bij de te koop staand akkerbouwbedrijf onder Anjum. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06-51260942.

Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavel. De kavel aan de Alddyk is deels lichte zavel en deels zware zavel. Op deze kavel heeft bezanding plaats gevonden.

Vorm, grootte:
De percelen hebben een meest rechthoekige vorm met enkele gerende zijden.
Kavel 1 Dyksterwei bestaat uit 2 percelen.
Kavel 2 Alddyk bestaat uit 3 percelen.
Kavel 3 Boltawei bestaat uit 1 perceel.

Detailhuishouding:
Geheel gedraineerd, grotendeels 5 tot 10 jaar oud en om de 8 meter.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting/Erfdienstbaarheid:
Ontsluiting vindt plaats via de openbare weg. De kavel aan de Alddyk heeft tevens ontsluiting middels een pad langs de oude zeekering.
Blijkens de verkrijgingsakte is er een erfdienstbaarheid van toepassing:
Recht van weg van en naar de Alddyk ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Anjum sectie F nummers: 474 en 473, als heersende erven, en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Anjum sectie F, nummer 472, als dienend erf.” Nummer 472 is thans o.a. kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie F, nummers 1013.

Natura 2000:
N.v.t.

Veenweidevisie;
N.v.t.

Kettingbeding:
N.v.t.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:
Perceelnummer 446 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v.:
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
EBN B.V.
Exxonmobil Producing Netherlands B.V.

Bestemming
Kavel Dyksterwei:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Butengebied van de gemeente
Dongeradeel, thans Noardeast-Fryslan, vastgesteld op 27-06-2013, heeft deze kavel de Enkelbestemming Agrarisch, deels de Dubbelbestemming Leiding – Gas en deels de Dubbelbestemming Waarde – Relief.

Kavel Alddyk:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Butengebied van de gemeente
Dongeradeel, thans Noardeast-Fryslan, vastgesteld op 27-06-2013, heeft deze kavel de Enkelbestemming Agrarisch, de Dubbelbestemming Waarde – Landschap: open gebied en deels de Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – waterkering.

Kavel Boltawei:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Butengebied van de gemeente
Dongeradeel, thans Noardeast-Fryslan, vastgesteld op 27-06-2013, heeft deze kavel de Enkelbestemming Agrarisch, deels de aanduiding Bouwvlak, de Functieaanduiding vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf en de Functieaanduiding specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning (betrekking hebbende op het aangrenzende erfperceel Boltawei 8 te Anjum)

Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Herinrichtingsrente;
N.v.t.

Beheerpakketten:
N.v.t.

Ganzengedoog/fourageergebied:
N.v.t.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agrivastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888, www.noardeast-fryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/28704
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 19 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart