Verkocht

Verkocht: Fjildbuorren 2, 9153 AZ Brantgum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Een keurig melkveebedrijf geheel nieuw gebouwd in 2011 gelegen onder Brantgum, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, 2-tal melkrobots en tanklokaal, werktuigenberging, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen totaal 70,14,03 ha.

Inlichtingen de heer Reitze Sybesma M.: 06 - 51 24 91 80.

Woning:
Deze geheel geïsoleerde woning is in 2011 gebouwd. De woning is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, HR-combiketel (eigendom) van 2011. De begane grond vloer is geheel voorzien van vloerverwarming. De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van kabeltelevisie. Daarnaast is er een IBA-systeem aanwezig en is de aanvraag voor aansluiting op het glasvezelnetwerk in behandeling.

Indeling woning:
Begane grond: entree/hal, toilet, woonkamer, woonkeuken, badkamer en bijkeuken, slaapkamer, garageruimte met kleedruimte.
Verdieping: overloop, 5 slaapkamers en badkamer waarvan 1 slaapkamer voorzien van balkon, verwarming vindt plaats middels radiatoren.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- De vloeren zijn uitgevoerd in beton;
- Inhoud ca. 1.025 m³;
- Heifundering.

Garage:
De garage bevindt zich inpandig in de werktuigenberging.

Ligboxenstal:
De 3+3 rijïge, efficiënt ingerichte ligboxenstal is in 2011 gebouwd en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De stal heeft een afmeting van ca. 65 x 35 meter en is opgetrokken in prefabplaten waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas. Het dak is met geisoleerde sandwichpanelen gedekt, het spantwerk is van staal en de topgevels zijn voorzien van geisoleerde sandwichpanelen.

Kenmerken:
- Capaciteit:
* 130 GVE-boxen;
* 66 boxen voor droge koeien;
* Jongveegedeelte met strohokken en 20 ligboxen;
* 1 separatiehok;
- Nokhoogte ca. 9,50 meter;
- Goothoogte ca. 3,75 meter;
- 2 krachtvoerboxen;
- Mestschuif;
- Zelfsluitend voerhek;
- Zwevende boxen;
- Koematrassen;
- Mestopslag ca. 3.750 m³;
- De stalvloer is grotendeels voorzien van rubber;
- De doorsteken in de wachtruimte zijn voorzien van groene vlag vloeren;
- MDV-stal;
- Fundering op de kelders.

Melkrobot en tanklokaal:
Het melken geschied met een 2-tal melkrobots van Lely voorzien van voerverstrekking, automatische afname, koeherkenning en melkgiftregistratie. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank van 2011 met een inhoud van ca. 15.000 kg.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2011 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 45 x 15 meter. De berging is opgetrokken in ongeïsoleerde betonelementen met metselwerkmotief (de eerste 2 meter) met daarboven sandwichpanelen. Het dak is met sandwichpanelen gedekt en spantwerk is van staal. Op een deel van de berging is een zolderruimte aanwezig. De vloer is uitgevoerd in beton.

Kenmerken:
- Nokhoogte: ca. 6,5 meter;
- Goothoogte: ca. 3,0 meter;
- Inrijhoogte: ca. 4,0 meter;
- Fundering: ringbalk.

Sleufsilo:
1) Ca. 52 x 17 x 3 meter, beton en asfalt (2011);
2) Ca. 52 x 17 x 3 meter, prefab beton en asfalt (2011);
3) Ca. 52 x 17 x 3 meter, prefab beton en asfalt (2011).
De silo’s zijn voorzien van agridek-afdeksystemen van 2014 (twee systemen).

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Voldoende opslag voor voer- en kunstmest aanwezig;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.

Landerijen:
Het bedrijf ligt midden in een akkerbouwgebied. De gronden zijn gunstig gelegen als huiskavel bij de bedrijfslocatie, totaal 70,14,03 ha (dit is inclusief ca. 2,00,00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen toebehoort). Een perceel is gelegen op korte afstand aan de overkant van de weg. De grondsoort is zware zavel en lichte zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag, op de bodemkaart aangeduid als gMn25C knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5, gMn15c knippige poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5. Grondruil met akkerbouwers voor vruchtwisseling is zeer goed mogelijk. De landerijen zijn gedraineerd. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf, de openbare weg alsmede via een kavelpad.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel van de gemeente Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan) onherroepelijk vastgesteld d.d. 27-06-2013) heeft de locatie de enkelbestemming agrarisch, deels de aanduiding bouwvlak en functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf en deels de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – straalpad en deels de dubbelbestemming waarde – reliëf.

Landerijen:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel van de gemeente Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan) onherroepelijk vastgesteld d.d. 27-06-2013) hebben de landerijen de enkelbestemming agrarisch, deels de dubbelbestemming waarde – landschap verkaveling, deels de dubbelbestemming waarde – archeologisch waardevol terrein, deels de dubbelbestemming waarde – relief en deels de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – straalpad.

Daarnaast is de locatie gelegen in het paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast Fryslan, het bestemmingsplan Mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslan en in het bestemmingsplan Partiele herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noardeast Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519- 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 22 juli 2016) verleend voor 129 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.8), voor 30 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.100) en voor 125 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100).
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
Bovengrondse tank(s): Dieseltank aanwezig.
Fosfaatrechten: Fosfaatrechten zijn voldoende aanwezig. De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 4.000 m³ (incl. jongveegedeelte).
Jachtrecht: Is verhuurd (aan dhr. J. Grijpstra te Brantgum).
Energielabel: Het energielabel van de woning is A+.
Ruilverkavelingslasten: N.vt.
Kettingbeding: N.v.t.

Overig: Op het erf bevindt zich het perceel kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummer 103 met een oppervlakte van 13 m2. Dit perceel is in eigendom bij Liander N.V.

Erfdienstbaarheid:
1) Er gelden niet beschreven erfdienstbaarheden voor weg ten laste van de kadastrale percelen gemeente Ternaard, sectie F, nummers 100, 102, 106 en 589 ten gunste van Ternaard, F, 99 (Veldbuurt 1) en F 103 (elektriciteitskast).

Met betrekking tot de perceelsnummers 101, 588, 587 en 106 gelden de volgende erfdienstbaarheden:
2) Recht van weg naar en van de Veldbuurt, zulks ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummer 99, als heersend erf, en ten laste van de kadastrale perceelnummers 587, 588 en 106, als lijdende erven.
3) Recht van weg alsmede het recht tot het leggen, hebben, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van kabels en het verbod om boven de te leggen kabels vanaf de openbare weg naar en van het transformatorstation een gesloten verharding of
beplanting aan te brengen, één en ander ten gunste van de provincie Friesland (P.E.B.) volgens deel 4078 nummer 35, zulks ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummer 103, als heersend erf, en ten
laste van de kadastrale nummers 587 en 588 alsmede 106, als lijdende erven.
4) Recht van weg van en naar de openbare weg, zulks ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummers 589 en 102, als heersende erven, en ten laste van de kadastrale nummer 106 als lijdend erf. Aangezien deze percelen thans in eigendom zijn bij verkoper kan deze erfdienstbaarheid als niet van toepassing worden beschouwd.
5) Recht van weg van en naar de openbare weg, zulks ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummers 100 en 101, als heersende erven, en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Ternaard, sectie F, nummer 589, als lijdend erf. Aangezien deze percelen thans in eigendom zijn bij verkoper kan deze erfdienstbaarheid als niet van toepassing worden beschouwd.

Veenweidevisie: N.v.t.

OVERIGE INFORMATIE
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/29224
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 29 maart 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart