Naamloos.jpg Naamloos 1.jpg Naamloos 2.jpg Naamloos 3.jpg Naamloos 4.jpg Naamloos 5.jpg Naamloos 6.jpg Naamloos 7.jpg Naamloos 8.jpg Naamloos 9.jpg
Naamloos.jpg
Naamloos 1.jpg
Naamloos 2.jpg
Naamloos 3.jpg
Verkocht

Verkocht: Te koop bij inschrijving: 2 bouwkavels: ca. 2.350 m2 (+ evt. extra perceel ca. 400 m2) resp. ca. 1.250 m2. Inschrijven is mogelijk t/m wo 15 mei 2024 tot 12.00 uur.

Looieind 26a, 5469 SR Erp
Prijs op aanvraag
Type object Bouwgrond
Aanvaarding Per dinsdag 30 juli 2024
Perceeloppervlakte 2.350 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Te koop bij inschrijving: Twee bouwkavels voor het bouwen van een schuurwoning met bijgebouw op een perc.opp. van ca. 2.350 m2 (+ evt. extra perceel kruiden- en faunarijke grasland van ca. 400 m2) resp. ca. 1.250 m2. Inschrijven is mogelijk t/m wo 15 mei 2024 tot 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft twee unieke ruime bouwkavels voor het bouwen van een schuurwoning (beide een bouwoppervlak van 180 m2) met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.250 m2 (bouwkavel A) resp. een oppervlakte van circa 2.350 m2 (bouwkavel B) + eventueel extra perceel (C) kruiden- en faunarijke grasland van circa 400 m2, gelegen in het buitengebied van Erp aan het Looieind (naast huisnummer 26).
De bouwkavels zijn gelegen ten noordoosten van de dorpskern Erp, in het buitengebied Meierijstad.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente ERP, sectie R, nummer 426 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.40.00 ha.
Aantekening kadaster: Voor zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Looieind 24 Erp”, van de gemeente Meierijstad, Onherroepelijk en vastgesteld d.d. 14 december 2023.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. In het plan Looieind 24 te Erp zijn 2 bouwvlakken van 180 m2 verleend. Voor alle regels (Zie www.ruimtelijkeplannen.nl plan Looieind 24 Erp)

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 30 juli 2024 voor bouwkavel B en uiterlijk vrijdag 4 oktober 2024 voor bouwkavel A bij Notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer: +31 (0)85 0760 760; email: info@gvgn.nl. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht. Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 15 mei 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH), in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Bouwkavels Looieind Erp”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN:
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk woensdag 15 mei 2024 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP 1 - Bouwkavel A:
Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaande schuurwoning met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.250 m2
+ gedeelte van de weg (toegangsweg met een recht van overweg): Kadastraal bekend: gemeente ERP, sectie R, nummer 426 gedeeltelijk.

KOOP 2 – Bouwkavel B:
Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaande schuurwoning met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 2.350 m2
+ gedeelte van de weg (toegangsweg met een recht van overweg); Kadastraal bekend: gemeente ERP, sectie R, nummer 426 gedeeltelijk.

KOOP 3 - KOOP 2 Bouwkavel B + extra optie C:
Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaande schuurwoning met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 2.350 m2 + gedeelte van de weg (toegangsweg met een recht van overweg) + kruiden- en faunarijke grasland van circa 400 m2; Kadastraal bekend: gemeente ERP, sectie R, nummer 426 gedeeltelijk.

Opmerking:
De koper schrijft in op basis van de koopsom inclusief de 21% btw.

NUTSVOORZIENINGEN:
De kopers zullen alle leidingen vanaf de hoofdleidingen aan het Looieind tot aan de bouwkavels op hun kosten aanleggen.
De kopers zullen de kosten van alle aansluitingen voor hun rekening nemen:
o.a. kosten van leidingen, water, elektra, glasvezel, riolering, etc. tot aan de openbare verharde weg “Looieind”.
De riolering zal door en op kosten van de verkoper worden aangelegd tot aan de perceelsgrens van de bouwkavels.

MANDELIGE GEZAMENLIJKE WEG EN DE BERM MET DE NUTSVOORZIENINGEN:
Een nieuwe inrit ontsluit de twee schuurwoningen en de twee woningen in de langgevel woonboerderij (totaal vier eigenaren).
Koper (van bouwkavel A, bouwkavel B en van de twee bedrijfswoningen in de woonboerderij) koopt een onverdeeld aandeel van de weg (nieuwe inrit) / toegangsweg met een recht van overweg tot de bouwkavels, afmeting circa 5 m x ca. 55 m= 275 m2 (onverdeeld aandeel in het recht van eigendom met betrekking tot het perceel) met bestemming “mandeligheid” en vestigt een erfdienstbaarheid van weg.
Koper / eigenaar van de bouwkavel en de woningen in de langgevelboerderij zullen een mandelige weg en berm gaan bezitten, dit wordt bij de notaris geregeld in de akte en een recht van overweg voor de andere bouwkavel.
Koper verklaart te zijn overeengekomen de toegangsweg tot de bouwkavels en de bedrijfswoningen in de woonboerderij, gelegen te Erp aan het Looieind, te bestemmen tot gemeenschappelijk nut (de mandelige zaak).
De huidige eigenaren/verkopers zullen op hun kosten de toegangsweg verharden met gebroken puin en met gebakken klinkers en er zal een erfdienstbaarheid gevestigd worden (op de grens van de bouwkavels A en B en het extra perceel C) voor het hebben en houden van water, elektra, telefoon, glasvezel en drukrioleringsleidingen in de westelijke berm van deze weg.
GEBRUIK MANDELIGHEID: Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

AANTAL VOORWAARDEN:
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Notariskantoor Gerrits- van Gulick te Gemert uiterlijk Bouwkavel A vrijdag 4 oktober 2024 en bouwkavel B uiterlijk dinsdag 30 juli 2024 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 15 mei 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde Notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer: +31 (0)85 0760 760.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde vrijdag 17 mei 2024 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor 17 mei 2024 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- De koper betaalt: 21% BTW over de koopsom, de notariskosten (opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte en kosten voor onderzoek in het Kadaster), de BTW inzake de koop en de eigendomsoverdracht. Hierdoor is de overdrachtsbelasting niet van toepassing.
- De koper schrijft in op basis van de koopsom, inclusief de 21% BTW.
- Koper is bekend met de definitieve anterieure overeenkomst met verplichtingen met kettingbeding en boeteclausule, inzake bestemmingsplanwijziging. (De overeenkomst is als bijlage toegevoegd).

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de locatie van de bouwpercelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de makelaar, de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30 of ons kantoor, telefoon 073 – 217 35 80.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900622
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per dinsdag 30 juli 2024
Laatste wijziging Woensdag 22 mei 2024
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.350 m²
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding ERP R 426
Perceeloppervlakte 2.350 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart