Perceel overzicht.jpg Uitgezoomd.jpg Perceel 1.1.jpg Perceel 1.2.jpg Perceel 1.3.jpg
Perceel overzicht.jpg
Uitgezoomd.jpg
Perceel 1.1.jpg
Perceel 1.2.jpg
Onder bod

Onder bod: Oosteinde, 1674 NB Opperdoes

€ 265.000,- k.k.
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 26.990 m²
Status Onder bod

Beschrijving

Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden:

Perceel prima landbouwgrond
ter grootte van ca 2.69.90 ha

ALGEMEEN
De grond is gelegen aan de Oosteinde te Opperdoes. Het perceel is in gebruik als agrarische grond. Het perceel is ontsloten middels een recht van overweg.

Indeling

GEBRUIK
Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd.
Er is geen bebouwing aanwezig.

BESTEMMING
Bij de gemeente Medemblik valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld bij Raadsbesluit van 22-02-2018.

De huidige hoofdbestemming is volgens dit bestemmingsplan “Agrarisch”
Tevens heeft het perceel dubbelbestemming Waarde archeologie 3
De bestemmingsomschrijvingen zijn via De Dijken Agrarische Makelaardij o.g. te verkrijgen.
U dient zich te allen tijde bij de gemeente Medemblik op de hoogte te stellen of uw voorgenomen gebruik is toegestaan.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor de omschrijving van eventuele erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het afschrift van de voorgaande akte van levering welke aan deze brochure is gehecht. Het perceel heeft ontsluiting met de openbare weg, de Oosteinde, middels een erfdienstbaarheid van weg, welk recht is gevestigd bij akte tot levering 4 77498 65. Hierin staat woordelijk vermeld:

VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG
Als onderdeel van voormelde koopovereenkomst zijn verkoper en koper voorts
overeengekomen een erfdienstbaarheid van weg te vestigen.
Ter uitvoering daarvan wordt bij deze verleend en aanvaard,
- ten laste van het verkochte, en
- ten behoeve van de bij verkoper eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend
gemeente Noorder-Koggenland sectie O nummers 850 en 852,
de erfdienstbaarheid van overpad, inhoudende het recht van de eigenaar van het heersende erf
om via het dienende erf ten behoeve van agrarische doeleinden te komen van- en te gaan naar
de openbare weg, Oosteinde te Opperdoes.
De situering van het overpad is schetsmatig aangegeven op de aan deze akte gehechte
situatietekening. Het overpad heeft een breedte van circa drie meter.
De eigenaar van het heersende erf is geen vergoeding verschuldigd voor het overpad en de
kosten van onderhoud en instandhouding van het overpad komen ten laste van de eigenaar van
het dienende erf, tenzij de oorzaak is gelegen in het gebruik van het overpad.
Voormelde erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder de ontbindende voorwaarde, dat het
heersend erf, zijnde voormelde kadastrale percelen gemeente Noorder-Koggenland sectie O
nummers 852 en 850, (geheel of gedeeltelijk) wordt overgedragen aan (een) rechthebbende(n)
van een aan die percelen grenzend perceel, aangezien in dat geval het heersend erf via het bij
die verkrijger in eigendom zijnde aangrenzende perceel bereikbaar zal zijn. Ingeval een
gedeelte van het heersend erf wordt overgedragen, zal deze erfdienstbaarheid alleen komen te
4
vervallen ten aanzien van dat gedeelte, zodat deze erfdienstbaarheid voor het overige gedeelte
van het heersend erf in stand blijft.

C. Milieu

In de koopakte wordt vermeld:
Aan verkoper is niet bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks, zoals olie- en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

Het is verkoper niet bekend dat zich in de opstallen en/of grond van het verkochte asbesthoudende materialen of andere schadelijke en/of milieuvervuilende materialen aanwezig zijn dan wel verwerkt, doch verkoper staat niet in voor afwezigheid van voornoemde materialen/stoffen.

Verkoper verwacht geen milieurisico aangezien de percelen agrarisch gebruikt worden.

Koper aanvaardt (toekomstige) milieurisico’s.
Er is een in het verleden uitgevoerd verkennend bodemonderzoek beschikbaar waarvan koper een exemplaar krijgt.

Bijzonderheden

• Het jachtrecht is verhuurd.

• Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering/vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.

• Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik.

• Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, uitmetingskosten kadaster en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.

• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.

• Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.

• Een koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die van hem
van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

Oplevering van de onroerende zaken:
De oplevering van de onroerende zaken vindt plaats, direct na notariële overdracht bij een door de koper te bepalen notaris.

Voor meer informatie neemt u contact op met dhr. Jakko Bregman 06-20014522 j.bregman@dedijken.nl.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00039
Koopsom € 265.000,- k.k.
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 15 november 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 69 a 90 ca
Kadastrale gegevens
Noorder-Koggenland O 850 Noorder-Koggenland O 850
Perceeloppervlakte 23.295 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Noorder-Koggenland O 852 Noorder-Koggenland O 852
Perceeloppervlakte 3.695 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Kaart