1.jpg 2.jpg
1.jpg
2.jpg
Verkocht

Verkocht: Knoefweg, 7481 PM Haaksbergen

€ 359.000,- k.k.
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 2.895 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Aangeboden wordt een voormalig agrarisch erf met een nog te slopen ligboxenstal. De verkopende eigenaar heeft met de gemeente Haaksbergen een overeenkomst gesloten om in het kader van de gemeentelijke rood voor rood regeling bijna alle schuren te slopen, zodat er aanspraak is om een bouwrecht voor een vrijstaand woonhuis van 750 m³ en een bijgebouw van 100 m².

De aangeboden kavel is gelegen nabij het natuurgebied het Buurserzand.
De provincie Overijssel is doende in het kader van een natuurontwikkelingsopgave in het kader van “Natura 2000” Het Buurserzand uit te breiden. De wijziging van het gebruik van de betrokken gronden zal plaatsvinden via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Deze plannen zijn digitaal in te zien via de overheidssite ruimtelijkplannen.nl., de naam van dit plan is “NL.IMRO.9923.ipBuurserzand-on01”.

De samenwerkende overheden (provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen) zien het als een positieve ontwikkeling voor het gebied, dat de verkopende eigenaar een verzoek heeft ingediend om de agrarisch bestemming van de Knoefweg 16 om te wisselen voor een extra bouwkavel voor een woonhuis op het voormalige agrarisch erf.

De verkopende eigenaar is met de gemeente Haaksbergen overeengekomen dat het bouwrecht kan worden uitgeoefend op het rood omlijnde perceel aangeduid met “ potentiële bouwkavel”.
De potentiële bouwkavel maakt nu nog onderdeel uit van het kadastrale perceel gemeente Haaksbergen, sectie P, nummer 1489. Het is de bedoeling om voor eigendomsoverdracht het te verkopen perceel als een afzonderlijk kadastraal perceel af te splitsen.
De grootte van de bouwkavel is ongeveer 96,5 x 30 meter (2.895 m²).
Er is een recent bodemonderzoeksrapport beschikbaar van de te verkopen kavel waaruit volgens de gemeente Haaksbergen blijkt dat de kavel niet verontreinigd is, zodat er een bouwvergunning kan worden verleend. Dit rapport is ter inzage.

Desgewenst is er aansluitende extra landbouwgrond bij te kopen zoals aangegeven met een groene omlijning.
De kavel zal worden ontsloten (voor de eerste 10 meter) door middel van een gezamenlijke uitsluitingsweg, verwezen wordt naar inrichtingstekening op het voorblad.

Rood voor rood overeenkomst
Zoals aangegeven heeft de verkopende eigenaar een overeenkomst gesloten met de gemeente Haaksbergen, de overeenkomst houdt in dat de gemeente Haaksbergen het bestemmingsplan zal wijzigen van “agrarisch bouwblok” naar “wonen”.

Als deze bestemmingswijziging slaagt, mag er op de aangeboden bouwkavel worden gerealiseerd een nieuwe woning van maximaal 750 m³ en een bijgebouw van maximaal 150 m².

Verdeling van de verplichtingen en kosten uit de overeenkomst met de gemeente Haaksbergen.
De verkopende eigenaar zal voor zijn rekening:
• de beoogde bestemmingsplanwijziging bekostigen, inclusief leges en eventuele daaruit voortkomende planschadeclaims;
• zorgdragen voor de sanering van de te slopen bedrijfsopstallen.

Voor rekening van koper komen de kosten van het bouwen van woonhuis, waarbij de koper zelf een bouwvergunning moet aanvragen. Tevens komt voor rekening van koper de uitvoering van onderstaande inrichtingstekening op de aangeboden kavel (rood omlijnd).

Selectie van koopgegadigde
De verkopende eigenaar wil de resterende kavel zelf behouden en blijven bewonen met zijn gezin. Hij is dus niet alleen op zoek is naar een koper, maar ook naar goede buren.
Dat betekent dat het hebben van een wederzijds goed gesprek aan de keukentafel onderdeel uit maakt van de verkoopprocedure.

Daarnaast is er nog een bepaling opgenomen in de rood voor rood overeenkomst ten gunste van de gemeente Haasbergen. Een (gedeeltelijke) overdracht van de contractspositie is pas mogelijk na schriftelijke toestemming van de gemeente Haaksbergen. Dat betekent dat de gemeente voorwaarden kan stellen en in het uiterste geval kan besluiten geen toestemming te verlenen.
In de praktijk zal dit waarschijnlijk betekenen dat de koper van de kavel voor de levering van de kavel bekend moet zijn bij de gemeente en dat de koper van de kavel moet verklaren dat hij de kavel zal inrichten overeenkomstig de inrichtingstekening.

Wijze van aanbieden:
Het perceel wordt aangeboden in de huidige staat met de thans geldende bestemming en gebruik.
Voorgesteld wordt een koopovereenkomst aan te gaan onder voorbehoud van het onherroepelijk wijzigen van het bestemmingsplan overeenkomstig de beschreven rood voor rood overeenkomst.

Aanvaarding
In overleg.
In nader overleg nader overeen te komen.

Vraagprijs

€ 359.000,- kosten koper.

Uitgangspunt is dit vastgoedobject te leveren onder het heffing van Overdrachtsbelasting (6%) en niet onder heffing van Omzetbelasting (21%).

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3400047
Vraagprijs € 359.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Zondag 1 augustus 2021
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Nieuwbouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.895 m²
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Platteland
Kadastrale gegevens
Haaksbergen p 1489 Haaksbergen p 1489
Perceeloppervlakte 2.895 m²
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart