Hoofdfoto.jpg 10.jpg 11.jpg 4.jpg 5.jpg 8.jpg 9.jpg 12.jpg 15.jpg 14.jpg 16.jpg 17.jpg 13.jpg 3.jpg 6.jpg 7.jpg 2.jpg 1 .jpg
Hoofdfoto.jpg
10.jpg
11.jpg
4.jpg

Te koop: Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis / woonboerderij en landbouwgrond met een totale perc.opp. van 09.15.80 ha.

Hal 17, 5296 PZ Esch
Prijs op aanvraag
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 91.580 m²

Beschrijving

Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis / woonboerderij met landbouwgrond met een totale perc.opp. van 09.15.80 HA.

Indeling

De bouwkavel is gelegen op een fraaie locatie, in het landelijk agrarische buitengebied van Esch (Boxtel) aan de Hal 17 en op korte afstand van de kern. Het is een unieke bouwkavel met vrij uitzicht.
Het betreft een bouwkavel, bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning met toe- en aanbehoren, bijgebouw en landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van maar liefst 09.15.80 hectaren. Eventueel te ontwikkelen als landgoed.
Esch is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, en sinds 1996 onderdeel van de gemeente HAAREN. Voor die tijd was Esch een van de kleinste zelfstandige gemeentes in Noord-Brabant. Nabij gelegen kernen: Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Helvoirt, Haaren.
De gemeente Haaren wordt opgeheven. Vanaf 1 januari 2021 behoort Esch tot de gemeente Boxtel.
De mogelijkheid is aanwezig vrij van een aannemer of projectontwikkelaar een bouwvergunning aan te vragen om zelf een prachtig vrijstaande woning / landhuis / woonboerderij te bouwen met alles naar eigen keuze.
Dit is voor u een unieke kans om te wonen in een groene omgeving, met landerijen en het welbekende natuurgebied “Kampina” op korte afstand, alsmede het centrum van Esch en Boxtel en het NS Station. De bouwkavel is gesitueerd te midden van Nationaal Landschap Het Groene Woud met diverse landgoederen en natuurgebied de Essche Stroom / Halsche Beemden.
Relatief dicht bij Eindhoven en Eindhoven Airport, de snelwegen A2 en A58. U bent binnen een uur in de Randstad. De dichtstbijzijnde grote steden zijn ’s-Hertogenbosch en Tilburg.
De kandidaat koper dient in overleg te gaan met de verkopende partij wat hij / zij wil bouwen.
Het bouwperceel is gesitueerd op fietsafstand van het centrum van Esch; daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in de nabije omgeving op slechts 2 minuten rijden.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente ESCH, sectie A, nummers 1252, 1253 en 1064 (totale perc.opp. 09.15.80 ha)
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure.

OMSCHRIJVING GEBOUWEN:
Garage / schuur: Bouwjaar 1910. Afmetingen 18 m x 7 m = oppervlakte 126 m². Opgetrokken in stenen van baksteen. Het dak is gedekt met pannen dak. Ingericht als garage/bergruimte.

Schuur: Bouwjaar onbekend. Afmetingen 12 m x 5 m = oppervlakte 60 m². Opgetrokken in houten wanden. Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten en ligt op houten spanten. In gebruik als bergruimte.

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2020” van de gemeente Haaren, ontwerp d.d. 08 juni 2020, is het huisperceel bestemd als:
Enkelbestemming: Wonen.
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 1.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
Gebiedsaanduiding: Overig zone – attentiezone waterhuishouding.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – stalderingsgebied.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – reservering waterberging.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch met waarden – dassenleefgebied.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – snelweg.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure met de bestemmingsplanregels.

Standpunt gemeente Boxtel d.d. 3 juni 2021. t.a.v. herbouw woning:
Herbouw woning
Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied staat de bouw van een woning met een inhoud van maximaal 750 m³ toe. Het bestemmingsplan geeft daarnaast nog een mogelijkheid om maximaal 10% af te wijken van deze inhoudsmaat. Hiermee kan de woning tot een inhoud van maximaal 825 m³ worden vergroot. Daarnaast is een gezamenlijk oppervlakte van bij de woning te bouwen bijbehorende bouwwerken van maximaal 100 m² toegestaan. Met de vergunningvrije bouwregeling kan dit oppervlak onder voorwaarden opgehoogd worden tot een maximum van 150 m².

Herbouw woning in oorspronkelijk volume
Het bestemmingsplan geeft bij het overgangsrecht aan dat ‘Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.’

Van deze regeling kan op basis van het bestemmingsplan geen gebruik gemaakt worden omdat de boerderij langer dan 2 jaar geleden is afgebrand. Om voor de woning een groter volume dan 825 m³ toe te staan moeten wij dus maatwerk toepassen en het bestemmingsplan hiervoor aanpassen. Hier is nog een afzonderlijk voor besluit nodig.

NUTSVOORZIENINGEN:
De nutsvoorzieningen: gas, water, elektra en riolering zijn aanwezig en de aansluiting daarvan op de bestaande wegen.
Koper is zelf verantwoordelijk (alsmede de kosten hiervan) voor alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen naar de nieuw te bouwen object.

REGELS BESTEMMINGSPLAN EN WELSTANDSCRITERIA
Als u een woning wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden.
Deze regels staan o.a. in:
- het bestemmingsplan
- De welstandscriteria
In het bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen voor de bouw van de nieuwe woning.

OMGEVINGSVERGUNNING:
Uiteraard moet de koper zelf voor eigen rekening en risico een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Haaren.

ALGEMEEN:
Notitie gemeente Haaren: de gemeente Haaren heeft beoordeeld (in hun ambtelijk afstemmingsoverleg) dat het bestemmingsplan Buitengebied met daarin een woonfunctie voor het betreffende object leidend is en blijft.
Op de website van ruimtelijkeplannen.nl is er een ontwerpbestemmingsplan voor de herziening van een aantal regels voor het buitengebied voorbereid.
Planning is dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan in september 2020 gaat vaststellen. In die regels staat duidelijk omschreven wat er binnen de woonbestemming nog aan extra gebruiksmogelijkheden mogelijk zijn.
Een expliciete wijziging van de woonbestemming is wat de gemeente betreft niet aan de orde.
Bovendien gaat de gemeente Haaren daar niet meer over nu het betreffende gebied per 01 januari a.s. overgaat naar de gemeente Boxtel en die gemeente verantwoordelijk wordt voor het ruimtelijk beleid in Esch.
Ter plaatse bestaat de mogelijkheid een (1) burgerwoning te (her-)bouwen. De inhoud van een woning mag op basis van het geldende plan Buitengebied 600m3 bedragen. In het nieuwe plan Buitengebied (dat naar verwachting op 24-09-20 wordt vastgesteld) wordt dit opgehoogd tot 750 m3.
Indien de afgebrande woning een grotere inhoudsmaat had dan 600m3 ( en dus in beginsel strijdig is met de regels van het geldende bestemmingsplan) mag die grotere inhoud op basis van de regels van het overgangsrecht worden teruggebouwd als het object door een calamiteit verloren is gegaan en binnen 2 jaar na het tenietgaan van het bouwwerk een aanvrage om bouwvergunning is ingediend. (Artikel 42.1. zie onderstaand).
42.1 Overgangsrecht bouwwerken
a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
c Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Er is een verzekeringssom en deze wordt uitgekeerd in overleg met de koper en maakt deel uit van de koopovereenkomst.
Verkoop- en bouwplannen dienen in overleg met de verzekeraar te gebeuren. Kandidaat-koper mag absoluut niet in overleg met de verzekeraar, zonder overleg gepleegd te hebben met de verkopende partij.

LANDBOUWGROND:
Huiskavel: Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm.
Het perceel is courant van vorm, goed verkaveld en ontsloten aan een openbare verharde weg.

Veldkavel: Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog. Het is een wat hoger gelegen zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is redelijk van vorm, goed verkaveld en ontsloten via het huisperceel of via een zandpad.

GEWASROTATIE
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

BEZICHTIGING
U kunt het object op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks bellen op mobiele nummer van de makelaar, de heer D.J.M. (Theo) van Gendt: 06 – 22 66 15 80 of telefoon Arvalis: 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@arvalis.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is op aanvraag.
De bouwkavel wordt via “kosten koper” geleverd.
Dit betekent dat de koper kosten betaalt boven de koopprijs.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900524
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 15 december 2023
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 91.580 m²
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Esch A 1064 Esch A 1064
Perceeloppervlakte 24.380 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Esch A 1253 Esch A 1253
Perceeloppervlakte 6.500 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Esch A 1252 Esch A 1252
Perceeloppervlakte 60.700 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart