Kerkstraat22Elshout-28.jpg Kerkstraat22Elshout-22.jpg Kerkstraat22Elshout-29.jpg Kerkstraat22Elshout-32.jpg Kerkstraat22Elshout-46.jpg schets bouwkavel .jpg Kad. kaart 531.png Kerkstraat22Elshout-04.jpg Kerkstraat22Elshout-05.jpg Kerkstraat22Elshout-01.jpg Kerkstraat22Elshout-02.jpg Kerkstraat22Elshout-03.jpg
Kerkstraat22Elshout-28.jpg
Kerkstraat22Elshout-22.jpg
Kerkstraat22Elshout-29.jpg
Kerkstraat22Elshout-32.jpg
Verkocht

Verkocht: Aangeboden in 1 koop: bouwkavel met landbouwgrond (1.21.00 ha) en vrijstaande woning met tuin (550 m2)

Kerkstraat 22A, 5154 AP Elshout
Prijs op aanvraag
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 12.100 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Aangeboden in 1 koop:
Binnen de bebouwde kom van Elshout gelegen bouwkavel - voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis – met een perceel landbouwgrond op een totale perc.opp. van maar liefst 1.21.00 ha
+
Karakteristieke, bijzondere en ruime vrijstaande woning met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 550 m2

Indeling

Aangeboden in 1 koop: Woonhuis met tuin (550 m2) en een bouwkavel met landbouwgrond (01.21.00 ha):

In de bebouwde kom van het dorp ELSHOUT, in de gemeente Heusden (Noord-Brabant), gelegen bouwkavel – voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis - met een perceel landbouwgrond op een perceeloppervlakte van maar liefst 1.21.00 ha.
De bouwkavel biedt de mogelijkheid om vrij van een aannemer of projectontwikkelaar de bouwvergunning aan te vragen om zelf een prachtige vrijstaande woning te bouwen met alles naar eigen keuze.
De omgeving van de Kerkstraat wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan woonfuncties, kleinschalig bedrijvigheid, detailhandel en horeca. Aan de noordzijde zijn akkers gelegen.
De bouwkavel is gelegen in ELSHOUT tussen het gezellige stadje Heusden en de dorpen Drunen en Haarsteeg. Gesitueerd op loopafstand van het centrum van Elshout. U bent binnen een paar minuten op de snelweg met verbinding naar ’s-Hertogenbosch (circa 15 minuten) en Waalwijk (circa 10 minuten). Nabij gelegen kernen: Drunen, Haarsteeg, Oudheusden, Doeveren, Baardwijk.
Het dichtsbij gelegen Natura 2000-gebied, Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek, bevindt zich op een afstand van circa 3,5 kilometer van het plangebied. Rondom de kern van Elshout zijn vele akkers gelegen.

+

In het dorp ELSHOUT, in de gemeente Heusden (Noord-Brabant), gelegen karakteristiek, vrijstaand woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 550 m2.
Het vrijstaand woonhuis is gelegen in ELSHOUT tussen het gezellige stadje Heusden en de dorpen Drunen en Haarsteeg. Gesitueerd op loopafstand van het centrum van Elshout. U bent binnen een paar minuten op de snelweg met verbinding naar ’s-Hertogenbosch (circa 15 minuten) en Waalwijk (circa 10 minuten). Nabij gelegen kernen: Drunen, Haarsteeg, Oudheusden, Doeveren, Baardwijk.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure Elshout, Kerkstraat 22.

Dit is voor u een unieke kans om te bouwen c.q. te wonen in het centrum van Elshout.

De agrarische grond ter plaatse van de Kerkstraat 22a te Elshout wordt momenteel gebruikt als weiland waarop een verouderde schuur aanwezig is voor koeien.
De agrarische bestemming is gewijzigd naar een “woonbestemming”.
Binnen de woonbestemming mag een woning met bijbehorende bouwwerken worden gerealiseerd.

Door de realisatie van de woning zal de verouderde schuur van circa 180 m2 gesloopt moeten worden.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Drunen, sectie K, nummer 531, ter grootte van 1.21.00 ha.
Het perceel ligt tussen de huisnummers 20 en 22.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.

BESTEMMINGSPLAN:
Voorste gedeelte (voor het bouwen van een woning):
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Kerkstraat 22a, Elshout”, van de gemeente Heusden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 20 juli 2021, in werking getreden en onherroepelijk geworden. Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Wonen.
Enkelbestemming: Tuin.
Bouwvlak: Bouwvlak.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk.
Dit bestemmingsplan heeft dezelfde bouwregels als die van het bestemmingsplan 'Elshout'.
Hierdoor kan er een woning worden gerealiseerd die past bij de andere woningen in de straat.

Achterste gedeelte (landbouwgrond):
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 december 2018, in werking getreden en onherroepelijk geworden. Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij
Gebiedsaanduiding: Overige zone – openheid

BESTEMMINGSPLANREGELS:
Er mag een woning gebouwd worden.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure.

NUTSVOORZIENINGEN / BEPLANTING:
De koper zal op zijn kosten alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen naar de woning aanleggen.
De koper zal op zijn kosten de in- en uitrit voor de bouwkavel aanleggen.
De koper zal op zijn kosten de beplanting aanleggen.

OVERDRACHTSBELASTING:
Voor deze bouwkavel is overdrachtsbelasting van toepassing.
Tevens komen de kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte voor rekening van koper.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Door de realisatie van de woning zal de verouderde schuur van circa 180 m2 gesloopt moeten worden.
De schuur bestaat uit houten platen en een dak van asbesthoudende golfplaten.

ALGEMEEN / BIJZONDERHEDEN:
Bouwkavel gelegen aan de zeer gewilde woonstraat Kerkstraat in Elshout. Elshout heeft circa 1.835 inwoners (anno 2021).
Om de woning te mogen bouwen zal de bestaande houten schuur gesloopt moeten worden.

Er mag één vrijstaande burgerwoning met bijbehorende bijgebouwen gebouwd worden. De totale oppervlakte van de bijgebouwen mag maximaal 150 m² bedragen. De woning moet aansluiten op de bebouwingsstructuur van de Kerkstraat. Zoals bij de omliggende woningen, is vóór de woning de bestemming ‘Tuin’ opgenomen, zodat geen bebouwing aan de voorzijde van de woning opgericht kan worden. Het bestemmingsvlak van de woonbestemming mag 1.582 m² bedragen en de bestemming tuin mag 81 m² bedragen. Het bouwvlak van 96 m² is evenwijdig gesitueerd aan de naastgelegen bouwvlakken van de woningen.

Door de realisatie van de woonbestemming te combineren met de sloop van de bestaande schuur zal worden bijgedragen aan een verbetering van de omgevingskwaliteit.

De nieuw te bouwen woning zal worden geconcentreerd binnen een bestaande kern / woongebied.
De ligging van de woning in de kern is in de nabijheid van voorzieningen, zoals zorg en welzijn en de aantasting van het buitengebied zal worden voorkomen.
Door de verplichting vanuit het Rijk om gasloos te bouwen zal de woning tevens duurzaam worden uitgevoerd.

De exacte afmetingen van de beoogde woning zal nog nader bepaald worden. Vooralsnog is in de beoogde situatie uitgegaan van een woning van 100 m². De omvang van het beoogde bouwvlak bedraagt 96 m². Tevens is een oppervlakte aan bijgebouwen van 150 m² mogelijk. Het komt er dus op neer dat de maximale oppervlakte aan bebouwing (en dus puntbelasting door verharding) voor het woonkavel 250 m² zal zijn. De bestaande schuur van 180 m² zal gesloopt worden, waardoor de toename verharding minder dan 2.000 m² is. Er hoeft dus geen compenserende maatregel getroffen te worden om het hemelwater op te vangen.

Bij de nieuwbouw zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en niet van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.)

Er dient tevens voorzien te zijn in voldoende parkeergelegenheid. Voor wat betreft de parkeernormen wordt aangesloten bij de parkeernormen welke gesteld zijn in de ‘Nota Parkeernormen Heusden 2016’. Voor een vrijstaande woning in de ‘rest bebouwde kom’ geldt een norm van 2,3 parkeerplaatsen per woning. Er zullen derhalve 3 parkeerplaatsen bij de beoogde woning gerealiseerd worden.

Het perceel is gelegen tegenover het voormalige kloosterpand, welke in 2011 in oude luister omgebouwd is naar een particuliere woonvilla.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK:
Kerkstraat 22a te Elshout (Project 2020-0020-002) uitgevoerd door Van Dun Advies B.V.
Het onderzoek is conform de Nederlandse Normen "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek" (NEN5740) en “Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN5707) uitgevoerd.
Conclusie: Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie ten aanzien van chemische parameters als onverdacht te beschouwen. Ten aanzien van asbest is de locaties van de druppelzones van de schuur als verdacht te beschouwen.

Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure.

Voor het bovenstaande geldt dat op verzoek betreffende rapport kan worden gemaild. Gelieve dit verzoek per mail te richten aan secretariaatvastgoed@zltoadvies.nl

BEZICHTIGING:
U kunt de bouwkavel op eigen gelegenheid bezichtigingen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar: theo.van.gendt@zltoadvies.n

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn.

AANVAARDING: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs: op aanvraag.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt.
Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900557
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 8 augustus 2022
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 12.100 m²
Kadastrale gegevens
Drunen K 531 Drunen K 531
Perceeloppervlakte 12.100 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart