200720 SO Andel t.b.v.makelaardij Pullen_plattegrond_DEF nr 11.jpg APM_Beeld_VorstelijkWonen2 def.jpg APM_Beeld_VorstelijkWonen2plattegrond.jpg 0X5A0875.MP4.02_22_02_47.Still001.jpg Project-Andel v2.00_00_25_08.Still003.jpg 0X5A0857.MP4.02_18_50_20.Still001.jpg HogeMaasdijk_Buiten (6).jpg
200720 SO Andel t.b.v.makelaardij Pullen_plattegrond_DEF nr 11.jpg
APM_Beeld_VorstelijkWonen2 def.jpg
APM_Beeld_VorstelijkWonen2plattegrond.jpg
0X5A0875.MP4.02_22_02_47.Still001.jpg
Verkocht

Verkocht: Bouwgrond voor vrijstaande woning

Julianastraat Bouwnummer 11, 4281 NR Andel
Onderdeel van nieuwbouwproject Vorstelijk wonen in Altena
€ 222.083,40 v.o.n.
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 532 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Ben jij op zoek naar een kavel om jouw droomhuis op te bouwen? Dan is de aankoop van een van de kavels binnen dit mooie project in Andel iets voor jou. Er is al een kavel beschikbaar van 389m2. Uiteraard bepaal jij zelf, binnen de kaders van de bestemmingsplan voorschriften, wat voor prachtige woning jij laat bouwen. Ook in de keuze van de aannemer ben je uiteraard vrij.

Ligt jouw voorkeur bij een grotere kavel waarop je wellicht voor een familielid een generatiewoning kunt bouwen? Ook dat is hier mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de ruime mogelijkheden.

De bestemming van de gronden zijn enkelbestemming “Wonen”
Het bouwen van uw woning dient conform de regels van het bestemmingsplan Kom Andel - Julianastraat 2017, Gemeente Woudrichem onherroepelijk (vastgesteld 2019-06-25).

Regels Bestemmingsplan;
Artikel 7 Wonen
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. aan huis gebonden activiteiten, indien deze in de lijst van 'Rechtstreeks toegestane aan huis gebonden activiteiten' is opgenomen in de bij deze regels opgenomen Bijlage 1, en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 7 lid 5.1;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifiek bouwaanduiding - generatiewoning', tevens een generatiewoning;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - waterberging', tevens compenserende maatregelen ten behoeve van de waterberging.
met de daarbij behorende:
e. tuinen en erven;
f. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
g. waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden;
h. in-/uitritten en parkeervoorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen
Op of in deze gronden mogen worden gebouwd:
a. hoofdgebouwen;
b. per bouwvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', met dien verstande dat het maximum aantal wooneenheden binnen het gehele plangebied niet meer dan 37 mag bedragen;
c. ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding - generatiewoning" een tweede woning als zijnde generatiewoning;
d. bijgebouwen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met inachtneming van de volgende regels:
7.2.2 Hoofdgebouwen
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. indien een 'gevellijn' op de verbeelding is opgenomen, dient de voorgevel van de woning in de gevellijn te worden gesitueerd.
c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt:
1. bij vrijstaande woningen minimaal 3 m aan beide zijden;
2. bij twee-aaneen gebouwde woningen 3 m aan één zijde;
3. bij aaneen gebouwde woningen in de perceelsgrens mag worden gebouwd;
d. de goot- en nokhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
7.2.3 Generatiewoningen
a. een generatiewoning mag zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de afstand van de generatiewoning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 meter;
c. de generatiewoning is qua maatvoering ondergeschikt aan de hoofdwoning, waarbij de goothoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 6 meter.
7.2.4 Bijgebouwen
a. de bijgebouwen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan;
b. de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen;
e. buiten het bouwvlak bedraagt het maximum bebouwingspercentage 60% van het gehele bouwperceel, met een maximum van 100 m² per hoofdgebouw;
f. de afstand van bijgebouwen tot aan de voorgevellijn bedraagt minimaal 1 meter.
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten maximaal 6 m mag bedragen, met dien verstande dat er maximaal één per woning is toegestaan; de bouwhoogte van overige bouwwerken mogen niet meer dan 2,5 m bedragen.

7.3 Nadere eisen
7.3.1 Generatiewoningen
Het bouwen van een generatiewoning dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. er mag geen nieuw adres ontstaan;
b. de (tweede) zelfstandige huisvestiging wordt slechts toegelaten indien er sprake is van een onderlinge sociale en/of maatschappelijke relatie van de bewoners c.q. twee huishoudens;
c. de voor de generatiewoning benodigde parkeervoorziening dient op eigen erf gerealiseerd te worden;
7.3.2 Waterberging
Ten behoeve van de waterberging gelden de volgende nadere eisen:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van wonen - waterberging' dient waterberging plaats te vinden in de vorm van een groen dak op de bij de woning horende garage, overeenkomstig hetgeen minimaal per kavel is opgenomen in Bijlage 3 bij deze regels;
b. wanneer het verhard oppervlak per kavel meer bedraagt dan is opgenomen in Bijlage 3 van de regels, dient deze toename op eigen terrein te worden gecompenseerd.

7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Aangebouwde bijgebouwen
Het bevoegd gezag is bevoegd door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in voor een hoger aangebouwd bijgebouw, mits:
a. het een bijgebouw betreft dat is aangebouwd aan het hoofdgebouw;
b. het bijgebouw tenminste 3 m lager is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de paarkeersituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de milieusituatie;
5. de woonsituatie; en
6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
7.4.2 Erfafscheidingen
Het bevoegd gezag is bevoegd door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in voor een hogere erfafscheiding voor de voorgevellijn, mits:
a. de hoogte niet meer bedraagt dan 2 m;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de paarkeersituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de milieusituatie;
5. de woonsituatie; en
6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
7.4.3 Zijdelingse perceelsgrens
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7 ten behoeve van het bouwen tot aan de zijdelingse perceelsgrens.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Aan huis gebonden activiteiten
Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor aan huis gebonden activiteiten is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a. de activiteit mag geen onevenredige verkeersaantrekkende werking veroorzaken;
b. de extra parkeerbehoefte moet op eigen terrein worden opgelost;
c. de bewoner oefent de activiteit zelf uit;
d. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met bijgebouwen met een absoluut maximum van 50 m² wordt gebruikt ten behoeve van de aan huis gebonden activiteit(en);
e. de activiteit is opgenomen op de lijst uit bijlage 1 'Rechtstreeks toegestane aan huis gebonden activiteiten'.
7.5.2 Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. permanente of tijdelijke bewoning, in vrijstaande bijgebouwen;
b. het gebruiken van (vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen bij woningen als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte;
c. het gebruik van een woning en/of bijbehorende bijgebouwen bij woningen voor de uitoefening van detailhandel of horecagelegenheid;
d. het gebruik van een bed & breakfast voor overnachting van seizoenarbeiders.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.1 Bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten in een woning en/of bijbehorende bijgebouwen, mits:
a. het betreft bedrijven:
1. die niet milieuvergunningplichtig zijn;
2. die in Bijlage 2 van de regels ('Staat van Bedrijfsactiviteiten') zijn aangeduid als categorie 1, danwel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
b. het niet betreft publieksgerichte dienstverlening;
c. het geen horeca betreft;
d. eventuele detailhandel uitsluitend ondergeschikte nevenactiviteit van het ter plaatse gevestigde bedrijf plaatsvindt;
e. de totale vloeroppervlakte ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteit niet meer dan 50 m² bedraagt, in de woning en/of bijbehorende bijgebouwen in ieder geval niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte;
f. in de voortuin geen buitenopslag ten behoeve van het bedrijf plaatsvindt;
g. in de omgeving van het betreffende bedrijf geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
1. het parkeren ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten op eigen terrein dient plaats te vinden;
2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond het bedrijf mogen plaatsvinden;
h. het geen detailhandel betreft, tenzij een webwinkel betreft voor zover onder a en b en met uitzondering van het bepaalde onder d is opgenomen in artikel 1 onder het begrip 'webwinkel'.
7.6.2 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaald in artikel 7 lid 1 ten behoeve van een bed & breakfast in woning, mits:
a. een maximum van 2 slaapkamers met een totaal van maximaal 5 personen voor bed & breakfast wordt ingezet;
b. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met bijgebouwen met een absoluut maximum van 50 m² wordt gebruikt ten behoeve van de aan huis gebonden activiteit(en);
c. bij de oppervlakte voor een bed & breakfast tellen de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik (zoals een gedeelde douche) niet mee;
d. de maximaal aansluitende verblijfsduur voor gasten bedraagt 14 dagen;
e. de activiteit mag geen onevenredige verkeersaantrekkende werking veroorzaken;
f. de extra parkeerbehoefte moet zoveel mogelijk op eigen terrein worden opgelost;
g. de bewoners oefent de activiteit zelf uit.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3000297
Prijs € 222.083,40 v.o.n.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Zaterdag 18 december 2021
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Nieuwbouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 532 m²

Plattegronden

Kaart