Verkocht

Verkocht: Wiske 1, 8711 HM Workum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Perceeloppervlakte 380.262 m²

Omschrijving

Agrivesta Turkstra. Tel.: 06-512 60 942, e-mail: turkstra@agrivesta.nl 

Voor de video type https://youtu.be/1NE2LSnt81o in uw browser of kijk op www.youtube.com en zoek op agrivesta wiske 1

(Melk)veebedrijf, staande en gelegen aan de Wiske 1 te Workum, bestaande uit ruime, vrijstaande woning met ligboxenstal, jongveestal en werktuigenberging op ca. 10.000 m2 erf / ondergrond,
en totaal ca. 38.02.62 hectare grasland (inklusief kavelpad) in eigendom (kadastrale oppervlakte).
 
Omgeving
 
Het bedrijf is gelegen in een agrarisch gebied, en ligt aan een doodlopende weg.
 
Workum met ruim 4.000 inwoners ligt in de gemeente SudWest Fryslân, waarvan Sneek de hoofdplaats is.
Workum heeft vele voorzieningen, zoals supermarkten, basisscholen en diverse verenigingen. Als één van de Friese Elfsteden is Workum een gezellig toeristenstadje.
 
Op de site www.workum.nl staat een volledige omschrijving van het dorp.
 
Omschrijving gebouwen
 
Woning:
Bouwjaar: 1986.
Indeling: hal met toilet, woonkamer, woonkeuken,  slaapkamer, badkamer met ligbad en douche, bijkeuken.  
Verdieping: overloop met 3 slaapkamers, waarvan 1 ruime slaapkamer welke eventueel opgedeeld kan worden in 2 slaapkamers. Verder een douche, apart toilet en CV-ruimte.
Vliering: over de gehele lengte van de woning is een beloopbare vliering aanwezig.
 
De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, met een HR-combiketel. De badkamer beneden heeft vloerverwarming.
De woning heeft hardhouten kozijnen en deze zijn voorzien van thermopane beglazing.
De woning is opgetrokken uit spouwmuren en heeft een geïsoleerde kap met pannendak. De vloeren zijn van beton (geïsoleerd).
Nutsvoorzieningen: gas, water en elektrisch. De woning is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering.
 
Ligboxenstal:
Bouwjaar:  1978
Type: 2+2 rijige stal met roostervloer (2011) en mestkelders.
Afmetingen: ca. 40 x 26 meter.
 
Capaciteit: ca. 106 ligboxen voor grootvee.
Mestkelders: ca. 700 m3.
 
Bouwaard: houten spanten, asbestvrije golfplaten met lichtdoorlatende platen (2013), spouwmuren.
 
Interieur: zwevende ligboxen, zelfsluitend voerhek. De stal is verder voorzien van een rondpompsysteem voor drinkwater (2016). Nieuwe waterleiding met verwarmingselement.
De stal is voorzien van 91 zonnepanelen, met een jaarlijkse opbrengst van ca. 20.000 kWh.
 
De melkstal is van het type 2x6 visgraat en heeft voerverstrekking.
 
Jongveestal
Bouwjaar 1986.
 
Type: 1+1 rijige stal met roostervloer en mestkelders, ca. 800 m3.
Capaciteit: 58 stuks jongvee in ligboxen en 10 eenlingboxen.
Afmetingen:  ca. 15 x 30 meter.
 
Bouwaard: stalen spanten, asbestvrije golfplaten met lichtdoorlatende platen, muren ½ steens gemetseld, topgevels van damwand.  
 
  
Werktuigenloods
Bouwjaar 1994.
 
Afmetingen:  ca. 25 x 21 meter
 
Bouwaard:stalen spanten, asbestvrije golfplaten met lichtdoorlatende platen, gevels van damwand.
 
Er is een dieselolietank aanwezig van ca. 1.200 liter (2014, kunststof).
 
Ruwvoeropslag
 
Voor het ruwvoer is er een sleufsilo van ca. 16 x 58 meter en betonnen zijwanden van ca. 1 meter.
 
Silo's
Er is een kunstmestsilo van ca. 12 ton en 2 krachtvoersilo's van ieder ca. 10 ton.
 
 
Landerijen 
Kavel A:              uitgaande van ca. 1.00.00 hectare erf/ondergrond  gebouwen, is het perceel grasland achter de gebouwen ca. 2.10.00 hectare (kadastrale maat).  Kavel A is derhalve totaal groot ca. 3.10.00 ha
                        
kavel B:              aan de Wiske gelegen perceel van 6.38.50 ha.
 
kavels C en D:     twee percelen grasland van respectievelijk  ca. 2.38.77 ha en 9.64.91 ha, totaal derhalve ca. 12.03.68 ha.
Er kan een dam worden aangelegd vanaf de Wiske  (aanleggen door en op kosten van koper). Perceel D is tevens bereikbaar vanaf de Zijl middels een recht van weg over het betonpad van perceel E, over een afstand van ca. 20 meter (vanaf de Zijl via het  betonpad en dan direkt linksaf door de dam in perceel D).
 
kavel E:              perceel grasland gelegen achter kavel A, ter grootte van 11.77.17 ha met een toegangspad vanaf   de Wiske van ca. 2.400 m2. Het perceel is ook vanaf  de zuidoostkant via de Zijl bereikbaar. Het betonnen   kavelpad is ca. 800 m lang.
Indien percelen C en D apart worden verkocht, wordt er aan de zuidoostkant van het betonpad vanaf de Zijl een recht van weg gevestigd over een lengte van ca. 20 meter, waarmee er naast de ontsluiting vanaf de  
Wiske, tevens ontsluiting is vanaf de Zijl.
 
kavels F en G:     2 percelen van resp. 3.01.40 ha en 2.47.87 ha, totaal groot 5.49.27 ha. De kavel is gelegen aan de Zijl.
 
Voor een detailkaart ivm aan te leggen dam naar C en voor het pad naar perceel E, zie bijlage in de brochure.
                  
Grondsoort: de grondsoort varieert van lichte zavelklei tot zware klei.   
 
Drainage:     Alle percelen zijn gedraineerd. De drainage is ca. 15-20 jaar oud en het perceel achter de gebouwen is voorzien van tussendrainage.
 
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Buitengebied Sudwest Fryslân, ontwerp 17 mei 2016.  De landerijen hebben de enkelbestemming "Agrarisch", en ter plaatse van de gebouwen de aanduiding "agrarisch bedrijf".
Voor verdere informatie dient u zich te wenden tot de gemeente Sudwest Fryslân.
 
Nb-vergunning
De locatie beschikt niet over een NB-vergunning.
Uit recentelijk gemaakte berekeningen blijkt dat wanneer op de locatie dieraantallen worden gehuisvest, overeenkomend met de gebouwencapaciteit (zie omschrijving bij de gebouwen), de totale depositie van deze dieraantallen meer is dan 0,05 mol/hal/jr op Natura 2000-gebieden en locatie vergunningsplichting is voor de Wet Natuurbescherming. Een aanvraag van een NB-wet vergunning kan bij de huidige systematiek worden verleend omdat er geen toename van depositie is van meer dan 0,05 mol/ha/jr. Er zal bij afgifte van een NB-vergunning wel een realisatietermijn worden opgenomen van 2 jaar.
De gemaakte berekeningen zijn op verzoek beschikbaar, echter er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Fosfaatrechten
Op 2 juli 2015 waren de volgende dieraantallen aanwezig:
 
15 stuks jongvee jonger dan 1 jaar (categorie 101)
15 stuks jongvee 1 jaar en ouder (categorie 102)
overeenkomend met 472,5 kg fosfaat.
 
De referentie wordt bij de inschrijving verdeeld over de hectares. Per hectare hoort ca. 12,4 kg fosfaat.
De huidige regelgeving (per september 2017) maakt het mogelijk dat de referentie kan worden overgeschreven via RVO op naam van koper(s). Dit is ook mogelijk bij gesplitste verkoop, dat wil zeggen verkoop aan meerdere kopers. De referentie zal zo spoedig mogelijk na notariële aktepassering worden overgeschreven van verkoper naar koper.
 
Eventuele kortingen op de referentie (dieraantallen) en/of op de toekomstig toegekende fosfaatrechten (indien deze worden ingevoerd) zijn voor rekening en risico van koper. Het al dan niet toekennen van fosfaatrechten is voor rekening en risico van koper(s) en verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten is 36,65 stuks.
De basisbetalingen (exclusief vergroeningsbijdrage) per betalingsrecht zijn als volgt:
2017: € 296,68
2018: € 285,86
2019: € 275,23
De betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen.
 
Jachtrecht: het jachtrecht op de gehele kavel is verhuurd aan dhr. P. de Vries te Hindeloopen, tot en met 2022.
 
Ruilverkavelingslasten
De jaarlijkse ruilverkavelingslasten zijn € 72,80 per hectare per jaar, met als eindjaar 2020.
 
Belastingen en kosten
De Waterschapslasten voor het jaar 2017 zijn € 71,13 per hectare. De totale aanslag van Hefpunt is € 3.283,60.
 
Opstalrechten/erfdienstbaarheden
Op perceel Workum, sectie G, nummer 688 rust een opstalrecht Nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens NV te Zwolle.
 
Ganzenfourageergebied
De percelen zijn recent aangemeld in het ganzenfourageergebied "De Súdwestkust" voor een periode van 3 jaar.
 
Verontreiniging
Verkoper zijn geen feiten bekend op grond waarvan volgens verkoper, oordelend op grond van zijn deskundigheid, gezien het gebezigde gebruik van het verkochte of anderszins blijkt of te verwachten is dat het verkochte is verontreinigd. Koper kan verkoper niet aansprakelijk stellen voor eventuele verontreiniging.
 
BTW
De koopsom van de onroerende goederen en produktierechten zal niet worden belast met BTW, onder voorbehoud van mogelijk wijzigende wetgeving/beleid van de overheid t.a.v. fosfaat.  
 
Aanvaarding en betaling
Zie inschrijvingsvoorwaarden
 
Kosten koper
Alle op de koop betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van de koper. Hierin zijn onder meer begrepen de notariskosten, kadasterkosten en overdrachtbelasting.
 
Inlichtingen
Het bedrijf is te koop middels inschrijving.
Voor verdere informatie hierover kunt u zich richten tot
Eelke Turkstra van Agrivesta Turkstra (06-512 60 942).

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68040/16828
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 9 maart 2018
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 38 ha 2 a 62 ca

Kaart