Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING VEGHEL, DORSHOUT (nr. 18) Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.47.68 hectaren

Dorshout, 5462 GM Veghel
Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 1 maart 2019

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

VEGHEL, DORSHOUT (nr. 18)

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.47.68 hectaren

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 TOT 12:00 UUR

Indeling

Algemeen
In het buitengebied aan de rand van de gemeente Veghel, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.47.68 hectaren.

Kadastrale gegevens
VEGHEL L 4347 Landbouwgrond 04.95.68 HA
VEGHEL L 390 Landbouwgrond 00.52.00 HA
Totale oppervlakte 05.47.68 HA

Aantekening kadaster:
• Perceelnummer 4347: de grootte is voorlopig, moet nog ingemeten worden door het kadaster, grenspalen zijn aanwezig.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, Eindhoven).


Op afstand heeft er in het verleden een gasfabriek gestaan, hierdoor zijn er bodemverontreinigingen ontstaan, die voor een klein deel in de diepe grondwaterlaag onder het te verkopen perceel is gelegen, zie schets verkoopbrochure.
(Zie brief Provincie Noord-Brabant, d.d. 29 januari 2013, betreffende grondwaterverontreiniging locatie Lelielaan 2 te Veghel. De eerste twee pagina’s zijn toegevoegd tot deze verkoopbrochure.
De overige pagina’s zijn op te vragen bij de makelaar en kunnen per post ofwel per email verstuurd worden).

Bestemming
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, van de gemeente Veghel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 oktober 2015 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:

Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding other : Beekdal.
Gebiedsaanduiding other : Beekdalontwikkeling.
Gebiedsaanduiding other : Groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding other : Oude akkers.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 2.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 1.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – zoekgebied voor ecologische verbindingszone.

(Bron: Ruimtelijke Plannen)

Omschrijving van de koop:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk dinsdag 05 februari 2019 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop:
Perceel landbouwgrond, ter grootte 05.47.68 hectaren, gelegen te Veghel aan de Dorshout; kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie L, nummer 4347, ter grootte van ca. 04.95.68 hectaren en gemeente VEGHEL, sectie L, nummer 390, ter grootte van 00.52.00 hectare, derhalve een totale perceeloppervlakte van ca. 05.47.68 hectaren.

Betalingsrechten / productierechten
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
- Het perceel is gelegen te VEGHEL nabij Dorshout (nr. 18).
- Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 50 – 90 cm.
- Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan de openbare verharde weg.
- Het perceel is niet gedraineerd.
- Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
- Het perceel is de laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van snijmais en aardappelen, hierdoor heeft het perceel bij RVO niet de code 6 gekregen,
hierdoor is er geen risico om terug te moeten brengen in grasland!
- Het jachtrecht is verpacht tot 1 januari 2024 aan Marco van de Ven.

Gewas
Jaar 2009 mais mais grasland
Jaar 2010 grasland grasland grasland
Jaar 2011 aardappelen aardappelen aardappelen
Jaar 2012 mais mais mais
Jaar 2013 mais mais grasland
Jaar 2014 mais mais grasland
Jaar 2015 mais mais grasland
Jaar 2016 mais mais grasland
Jaar 2017 mais mais mais
Jaar 2018 mais mais mais

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Aa en Maas” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2019 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 01 maart 2019 bij Notariskantoor Van Kruijsdijk, gevestigd te Schijndel aan de Sint Jorisplein 1 / postbus 76 (5480 AB); telefoonnummer (073) – 549 25 80; e-mail: info@vankruijsdijknotarissen.nl .
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, oogst stoppel bloot, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 05 februari 2019 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Van Kruijsdijk, gevestigd te Schijndel aan de Sint Jorisplein 1 / postbus 76 (5480 AB); telefoonnummer (073) – 549 25 80; email: info@vankruijsdijknotarissen.nl (In bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Veghel, Dorshout”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

ONZE UITGEBREIDE VERKOOPBROCHURE MET VERKOOPVOORWAARDEN EN INSCHRIJFFORMULIER MET RETOURENVELOPPE KUNT U OPVRAGEN OP ONS KANTOOR 's-HERTOGENBOSCH.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900249
Prijs Prijs bij inschrijving
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 1 maart 2019
Laatste wijziging Donderdag 7 februari 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart