Verkocht

Verkocht: PERCEEL LANDBOUWGROND MET STALCONTAINER (2 PAARDENBOXEN), TER GROOTTE VAN 01.15.40 HECTARE

Boterkampweg, 5406 PR Uden
Vraagprijs
Type object Losse grond
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Beschrijving

UDEN, BOTERKAMPWEG
PERCEEL LANDBOUWGROND MET STALCONTAINER (2 PAARDENBOXEN), TER GROOTTE VAN 01.15.40 HECTARE

Indeling

PERCEEL LANDBOUWGROND MET STALCONTAINER (2 PAARDENBOXEN), TER GROOTTE VAN 01.15.40 HECTARE

ALGEMEEN
In het buitengebied van de gemeente UDEN aan de Boterkampweg gelegen perceel landbouwgrond met stalcontainer (twee paardenboxen), ter grootte van 01.15.40 hectare.

OMSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 01.15.40 hectare.
Op het perceel bevindt zich een stalcontainer met twee paardenboxen met houten vloer.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Het perceel is ontsloten en is gelegen aan een openbare harde weg en zandweg.
Via een recht van overweg is het perceel te bereiken.
Het perceel is geheel afgerasterd met palen en lint.
Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten op het perceel.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht, andere gebruiksrechten en feitelijk gebruik door derden.
Het jachtrecht is verpacht.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Uden, sectie Q, nummer 1016, ter grootte van 01.15.40 ha.
Aantekening kadaster: Er is een recht van overweg gevestigd om naar het perceel te kunnen komen.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar onze uitgebreide verkoopbrochure.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Partiele herziening buitengebied 2017” van de gemeente Uden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 juni 2018 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden.
Dubbelbestemming : Waterstaat – attentiegebied ehs.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – aardkundig waardevol gebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – deelgebied natuur / recreatie.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – leefgebied amfibieën.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 14 maart 2019).

BESTEMMINGSPLANREGELS
5.7.7 Bouw van veldschuren
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen ten behoeve van de bouw van schuilgelegenheden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bebouwingsconcentratie’.
b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2.
c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
e. Het is niet mogelijk de veldschuur binnen het bestaande bouwvlak te realiseren.
f. Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een erfbeplantingsplan.
g. De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’, ‘reserveringsgebied waterberging’ en/of in een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen’, wordt niet belemmerd of aangetast.
h. Er dient te worden voldaan aan de landschapsinvesteringsregeling.
i. De wijziging is aanvaardbaar uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.

GEWAS
Gewasrotatie:
- Jaar 2009 grasland
- Jaar 2010 grasland
- Jaar 2011 grasland
- Jaar 2012 grasland
- Jaar 2013 grasland
- Jaar 2014 grasland
- Jaar 2015 grasland
- Jaar 2016 grasland
- Jaar 2017 grasland
- Jaar 2018 grasland


Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl

Informatie
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
Vraagprijs bedraagt € 6,75 per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900267
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 17 april 2020
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart