g-topo-04 website
g-topo-04 website

Te koop: Weelsedijk, 3291 Strijen

€ 43.000,- k.k.
Type object Losse grond, klei
Perceeloppervlakte 124.545 m²

Omschrijving

TE KOOP PERCEEL GRASLAND TE STRIJEN

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar te koop aan het hierna omschreven perceel grond met een oppervlakte van 12.45.45 ha, gelegen aan de Weelsedijk te Strijen.

KENMERKEN

Omschrijving
Het perceel is gelegen in het buitengebied ten westen van Strijen. Het gebied betreft het Natura 2000-gebied, het Oudeland van Strijen. In dit Natura 2000-gebied ligt het aangeboden perceel in het meest zuidelijke gedeelte. Dit veenweidegebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen en heeft een totale omvang van 1578 ha.
Het perceel is ontsloten door middel van een viertal dammen en een dijktalud naar de Weelsedijk.

Kadastrale informatie
Het percelen is kadastraal bekend

gemeente Strijen, sectie W, nummer 143, groot 12.45.45 ha

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is weiland. Het perceel is tot 31 oktober 2018 in gebruik op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst.

Herinrichtingsrente/waterschapslasten
Het aangeboden perceel is niet belast met herinrichtingsrente.

De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2018 € 112,42 per ha.

Zakelijke rechten
Het perceel is belast met een besluit op basis van artikel 9.1 Wet natuurbescherming.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig matige kwaliteit en aan te merken als kalkarme drechtvaaggrond, zware klei, met een profielverloop 1.
BRON: STIBOKA

Het aangeboden perceel is redelijk ontwaterd door middel van greppels en daardoor alleen geschikt voor weiland.

Bestemming
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld door de raad op 23 april 2013.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden' en de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'.

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Strijen zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Vraagprijs: € 43.000,00 per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.S. de Bruin,
telefoon: 078-6749438 of e-mail: p.de.bruin@overwater.nl

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP2900075
Vraagprijs € 43.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 19 april 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 12 ha 45 a 45 ca

Foto's

Kaart