g-website-04
g-website-04

Te koop: Waleweg, 3291 Strijen

€ 42.500,- k.k.
Type object Losse grond, klei
Perceeloppervlakte 73.200 m²

Omschrijving

TE KOOP PERCEEL WEILAND TE STRIJEN

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaren te koop aan het hierna omschreven perceel weiland met een oppervlakte van 7.32.00 ha, gelegen aan de Waleweg te Strijen.

KENMERKEN

Omschrijving
Het perceel weiland is gelegen in het buitengebied van Strijen, in de Polder het Oudeland van Strijen. Het perceel weiland is via de verharde insteekweg naar de Waleweg ontsloten. Aan de noordzijde is de Dwarsche Vaart gesitueerd. Het perceel is prima geschikt voor het gebruik als weiland.
Het Oudeland van Strijen is aangewezen als Natura 2000 gebied.

Kadastrale informatie
Het perceel is kadastraal bekend

gemeente Strijen, sectie W, nummer 306, groot 7.32.00 ha

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is weiland. Het perceel is volledig omheind.

Herinrichtingsrente/waterschapslasten
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 2.376,60 totaal per jaar met als eindjaar 2039.

De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2018 € 112,42 per ha.

Zakelijke rechten/publiekrechtelijke beperking
- Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel.

- Het perceel is belast met een publiekrechtelijke beperking ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet natuurbescherming door de Staat op 17 februari 2010 en
30 april 2015.

Nature 2000-gebied
Uit de verkrijgingsakte is gebleken dat het perceel is belast met een publiekrechtelijke beperking ten behoeve van een Besluit op basis van artikel 9.1 Wet natuurbescherming.

Het Oudeland van Strijen is als speciale beschermingszone aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Oudeland van Strijen'.

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Dit moet grasland blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland daarbinnen is niet toegestaan. Dit wordt ook wel het ploegverbod genoemd.

Vanaf 1 april 2016 zijn wel bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan. Onder lichte grondbewerking worden technieken voor graslandvernieuwing verstaan, waarbij de ondergrond vrijwel ongeroerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft.
Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als zware klei.
Het aangeboden perceel is goed ontwaterd door middel van greppels en daardoor geschikt voor weiland.

Bestemming
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Strijen', vastgesteld door de raad op 25 mei 2010 en geconsolideerd op 23 april 2013.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch met waarden- Natuur en Landschapswaarden' en de dubbelbestemming 'Waarde-archeologie'.

BRON: RUIMTELIJKE PLANNEN

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
Het is verkoper onbekend of de jacht verhuurd is.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Vraagprijs: € 42.500,00 per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.A.G.C. Huysmans,
telefoon: 078-6749463 of e-mail: a.huysmans@overwater.nl.

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP2900076
Prijs € 42.500,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 19 april 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 32 a

Foto's

Kaart