dsc00491 dsc00497 dsc00499 dsc00493
dsc00491
dsc00497
dsc00499
dsc00493
Verkocht

Verkocht: Sonse-Heideweg 7a, 5492 TE Sint-Oedenrode

€ 175.000,- k.k.
Type object Varkensbedrijf, zeugen, zand
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 3.500 m²
Status Verkocht

Beschrijving

STATISCHE OPSLAGSCHUUR met diverse vakken van 60 m2 tot 155 m2 met 3.500 m2 ondergrond. Uitbreiding mogelijk met perceel landbouwgrond tot maximaal 2.00.00 hectaren.

Indeling

Algemeen
Een statische opslagschuur met diverse vakken van 60 m2 tot 155 m2 met 3.500 m2 ondergrond en evetnueel uit te breiden met een perceel landbouwgrond tot een maximale oppervlakte van 02.00.00 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Ter grootte van
SINT-OEDENRODE N 593 00.35.00 HA

Aantekening kadaster:
• Herverkavelingsrente op perceelnummer 593: € 9,12 per jaar met als eindjaar 2033.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Op het object rust de bestemming volgens het bestemmingsplan “Buitengebied gemeente Sint-Oedenrode, herziening 2” van de gemeente Sint-Oedenrode, dat is vastgesteld d.d. 25 juni 2015.
Het perceel is bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Bouwvlak: Bouwvlak.
Functieaanduiding: Intensieve veehouderij.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – persoonsgebonden overgangsrecht.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – veehouderij.

Gedeeltelijk circa 00.75.00 ha “Agrarisch bedrijven".
Volgens artikel 3.6.11 van het bestemmingsplan is de bestemming om te zetten naar de bestemming “Bedrijf ten behoeve van opslag” met maximaal de huidige oppervlakte circa 876 m2.
Alleen te gebruiken voor bedrijven in de categorie 1 en 2 of categorie 3.1 mits onder voorwaarde.

Het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2” heeft uitsluitend betrekking op:
• De onderdelen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode’
(vastgesteld op 15 maart 2012) en de verbeelding van bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 1’ (vastgesteld op 10 juli 2014), zoals weergegeven op de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2’;
• De met een doorhaling in grijs (ingetrokken) en aanvulling in geel gemarkeerde onderdelen
van de regels in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode” en “Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 1”
Het bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode en bestemmingsplan Sint-Oedenrode, herziening 1, zoals dat luidt voorafgaand aan het moment van vaststelling van bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2, blijft voor het overige ongewijzigd.

Artikel 3.6.11 Wijziging naar Bedrijf ten behoeve van opslag
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Bedrijf' ten behoeve van de binnenopslag van statische goederen, met uitzondering van brandgevaarlijke goederen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. De opslag dient zich te beperken tot statische (binnen)opslag in bestaande gebouwen waarbij buitenopslag niet is toegestaan.
b. De oppervlakte aan bedrijvigheid per vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie dient door sloop van overtollige bebouwing teruggebracht te worden tot 1.000 m², waarbij cultuurhistorische waardevolle gebouwen gehandhaafd dienen te blijven en opslag in kassen niet is toegestaan.
c. In afwijking van het bepaalde onder b geldt ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingsconcentratie' een maximale oppervlakte van 2.000 m².
d. Er wordt een bestemmingsvlak en bouwvlak op maat gerealiseerd, rekening houdend met de te slopen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.
e. Alleen bedrijven, die voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, alsmede bedrijven in categorie 3.1 voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met bedrijven in categorie 2.
f. Opslag ten behoeve van een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf is niet toegestaan.
g. Detailhandel is niet toegestaan.
h. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is niet langer mogelijk.
i. Er is geen sprake van onevenredige milieuhygiënische belemmeringen.
j. De vestiging van het bedrijf leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.
k. De vestiging van het bedrijf mag geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben.
l. De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied overeenkomstig de regeling kwaliteitsverbetering landschap Sint-Oedenrode zoals opgenomen in bijlage 06 van de planregels.
m. Er wordt een bestemmingsvlak en bouwvlak op maat gerealiseerd, rekening houdend met de te slopen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.
n. In aanvulling op het bepaalde onder m mag de oppervlakte van het bestemmingsvlak niet meer bedragen dan 5.000 m².
(Bron: Ruimtelijkeplannen, d.d. 29 september 2016).

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
• drinkwaterleiding;
• elektriciteit.
• 3 x 25 ampere afgezekerd.

Niet aangesloten:
• aardgas (tankgas, 5.000 liter, huur).

Niet aanwezig:
• drukriolering (ligt in de wegberm).

Omschrijving van het object
Schuur:
• bouwjaar 1979 en verbouwd in 1998.
• oppervlakte 14,74 m x 59,44 m.
• zijwandhoogte 2,30 m en nokhoogte 4,80 m
• opgetrokken in steense muren (spouw) en voorzien van kunststof ramen.
• het dak is gedekt met golfplaten en voorzien van Dupanel dakisolatie.
• stalen spanten en draagmuren.
• de schuur is onderkelderd.
• centrale gang van circa 1,40 m breedte en diverse afdelingen/vakken van:
1 vak van 5 m x 12,50 en 3 vakken van 3,60 m x 12,50 m en 3 vakken van 6 m x 12,50 m en 1 vak van 11,50 m x 12,50 m en 1 vak van 12,50 m x 12,50 m.

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80. De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 175.000,=

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:
ZLTO Vastgoed
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Postbus: 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Email: jos.van.de.heuvel@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Mobiele nummer : 06 – 53 39 76 30
Internetsite www.zltovastgoed.nl / www.fundalandelijk.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900055
Vraagprijs € 175.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 20 augustus 2020
Bouw
Type object Varkensbedrijf, zeugen, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 35 a

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart