Te koop: SCHIJNDEL, Buntweg / Bremweg : PRIMA PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 03.72.45 hectaren.

Buntweg, 5481 Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand

Omschrijving

SCHIJNDEL, Buntweg / Bremweg

PRIMA PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 03.72.45 hectaren.

Indeling

In het buitengebied van Schijndel, gelegen op de hoek Buntweg / Bremweg, prima gelegen perceel landbouwgrond met een kleine poel, totaal ter grootte van 03.72.45 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente SCHIJNDEL, sectie M, nummer 338, ter grootte van 03.58.40 ha;
gemeente SCHIJNDEL, sectie M, nummer 344, ter grootte van 00.14.05 ha.
Totaal 03.72.45 ha

Aantekening kadaster:
• Op de navolgende percelen rust een herinrichtingsrente van:
o Perceelnummer 338 : € 135,66 met als eindjaar 2034;
o Perceelnummer 344 : € 5,34 met als eindjaar 2034.
Kwalitatieve verbintenis / kettingbeding perceelnummer 344; betreft waterpoel.
• De percelen zijn belast met Opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
o Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 24 september 2015 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 27 juni 2013 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Open landschap.
Enkelbestemming: Natuur (perceelnummer 344).
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning waardevolle heideontginning.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
• Het betreft een perceel landbouwgrond 0.3.58.40 ha met natuur / waterpoel 00.14.05 ha, totaal ter grootte van 03.72.45 hectaren.
• Het perceel is te bereiken via een openbare verharde weg Buntweg en via de zandpad Bremweg.
• Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
• Het perceel is geheel geëgaliseerd; goede kwaliteit landbouwgrond.
• Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
• Op het perceel rusten geen toeslagrechten en geen productierechten.

Aantekening perceelnummer 344:
• Het perceel betreft natuur / waterpoel, ter grootte van 1.405 m2.
• Kettingbeding / Kwalitatieve verplichting conform hypotheek 4, deel 56620 nummer 110:
Er is een overeenkomst aangegaan met Stichting Het Noordbrabants Landschap, inzake het Project Agrarisch Landschapsbeheer Noord-Brabant (PAL), getekend op 16 oktober 2008, welke overeenkomst (PAL nummer 187) aan deze verkoopbrochure is toegevoegd.
De gemelde overeenkomst vloeit voort uit de in de regeling neergelegde voorwaarde voor vergoeding, onder andere inhoudende dat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen het Brabants Landschap en degene aan wie de betreffende grond toebehoort. Tevens is in de overeenkomst opgenomen de verplichting tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting; de
betreffende grond mag niet langer gebruikt worden ten behoeve van de landbouw en dient koper datgene na te laten wat de ontwikkeling of instandhouding van het betrokken landschapselement op de desbetreffende landbouwgrond in gevaar brengt of verstoort.
Citaat Kettingbeding: “De beheerder verbindt zich bij deze jegens het Brabants Landschap, voor en namens wie de comparante sub 2, handelend als gemeld, dit aanvaardt, het sub C, F. en G. in deze akte bepaalde bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het terrein, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker ten behoeve van het Brabants Landschap op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om het sub C, F. en G. in deze akte bepaalde in de akte van levering, vestiging van beperkt gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen.
VERZUIM/NIET-NAKOMING
De beheerder of diens verkrijger zal bij overtreding of niet-nakoming van één of meer van de onder C. vermelde bepalingen in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist.
Indien de beheerder de verplichtingen zoals opgenomen/vermeld in de regeling niet nakomt dient hij voormelde vergoedingen voor waardedaling grond en randeffect bij waardedaling grond, vermeerderd met de wettelijke rente, vanaf heden aan het Brabants Landschap te voldoen.
De wettelijke rente zal maximaal over een periode van tien jaar worden berekend.

Gewas
Gewasrotatie
• Jaar 2009 : mais
• Jaar 2010 : mais
• Jaar 2011 : mais
• Jaar 2012 : mais
• Jaar 2013 : mais
• Jaar 2014 : mais
• Jaar 2015 : mais
• Jaar 2016 : mais
• Jaar 2017 : aardappelen
• Jaar 2018 : mais

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “De Dommel” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats. In 2016 is dat voor het laatst. Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2016 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart (zie verkoopbrochure) staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 7,25 per m2 kosten koper.

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900243
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 27 november 2018
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart