Naamloos.jpg 2.jpg Knipsel.JPG
Naamloos.jpg
2.jpg
Knipsel.JPG
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 12.20.00 HA

Voorste Heikant, 5541 NR Reusel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per maandag 9 januari 2023
Perceeloppervlakte 122.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca. 12.20.00 HA.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK T/M MA 28 NOVEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

Indeling

In het buitengebied van REUSEL aan de Voorste Heikant (15) gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van maar liefst circa 12.20.00 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente REUSEL, sectie G, nummer 327 GED., ter grootte van circa 00.05.00 ha
gemeente REUSEL, sectie G, nummer 328 GED., ter grootte van circa 00.10.00 ha
gemeente REUSEL, sectie G, nummer 329 GED., ter grootte van circa 01.07.30 ha
gemeente REUSEL, sectie G, nummer 330 GED., ter grootte van circa 05.48.90 ha
gemeente REUSEL, sectie G, nummer 521, ter grootte van 05.48.80 ha
Totaal ter grootte van circa 12.20.00 ha

Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.

(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

OPMERKING:
Het agrarisch bouwblok met een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen op een totale perceeloppervlakte van circa 02.30.50 hectaren blijft buiten deze verkoop.
Het perceel te REUSEL, sectie G, nummer 520, ter grootte van 01.17.50 ha (perceel bos) is volledig eigendom van de gemeente Reusel – De Mierden.

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2021”, van de gemeente Reusel –
De Mierden, voorontwerp d.d. 04 december 2020
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – primaat landbouw 1.
(Bron: Ruimtelijke Plannen)

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk maandag 28 november 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 12.20.00 hectaren, gelegen te Reusel aan de Voorste Heikant; kadastraal bekend: gemeente REUSEL, sectie G, nummer 327 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.05.00 hectare, gemeente REUSEL, sectie G, nummer 328 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.10.00 hectare, gemeente REUSEL, sectie G, nummer 329 gedeeltelijk, ter grootte van circa 01.07.30 hectare, gemeente REUSEL, sectie G, nummer 330 gedeeltelijk, ter grootte van circa 05.48.90 hectaren, gemeente REUSEL, sectie G, nummer 521, ter grootte van 05.48.80 hectaren.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

INFORMATIE BEREGENINGSVERGUNNING:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende (nr: 52.409):
- aantal installaties: 1
- capaciteit: 50 m³/uur
- aantal putten: 1
Beregeningsvergunning gaat mee over.
Er is een nieuwe beregeningsput geslagen op het te verkopen perceel, de verlegging van de put moet nog aan het waterschap worden gemeld.
Formeel is de nieuwe put op meer dan 50 m1 terug geplaatst, dit kan alleen als de put verder van het beschermde gebied komt te liggen.
Formeel ligt de beregeningsput voor aan de Voorste Heikant 15 met de coördinaten 138161-372596.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure: het oranje gekleurde gebied is een beschermd gebied, bij het verplaatsen van beregeningsputten, moet je deze op een grotere afstand leggen van deze gebieden. Voor meer informatie informeren bij het waterschap De Dommel.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het perceel is gelegen te REUSEL aan de Voorste Heikant (naast en achter huisnummer 15).
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg “Voorste Heikant” en via de zandpad.
Het betreft een goed perceel landbouwgrond.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is redelijk recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan de Reuselse jagersvereniging.
In het midden in het perceel zijn nog oude ondergrondse leidingen aanwezig.
In het perceel is een beregeningsput doorsnede 200 mm aanwezig.
In het perceel is vanaf de bergeningsput een nieuwe ondergrondse leiding aanwezig van ca 125 mm met 2 hydranten in 2022 aangelegd.
Achterin het perceel is een waterschapssloot gelegen.
Grens sloot aan de west kant is volledig eigendom buurman.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
De waterhuishouding is: goed.
Opbrengend vermogen: goed.
Beregening is mogelijk.

ALGEMEEN:
Het is koper bekend dat:
- Onder- of overmaat van toepassing is. (Zie onze uitgebreide verkoopvoorwaarden). De kosten van deze inmeting zijn voor rekening van verkoper.
- Een klein deel gelegen op de te verkopen landbouwgrond is als “agrarisch bouwblok” bestemd. De koper zal alle medewerking verlenen om de bestemming om te zetten naar een “agrarische bestemming”, “zonder bouwblok”.
- De koper kan geen gebruik maken van de mogelijkheden inzake het agrarische bouwblok, dit zal worden vastgelegd met een kwalitatieve verplichting en kettingbeding en een boete clausule en koper zal op verzoek van verkoper alle medewerking verlenen om op het te koop liggende perceel landbouwgrond, het agrarische bouwblok te verwijderen.
- Baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van: 01 januari 2023.
- Koper zal de groenbemester tot 15 februari 2023 in stand houden.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 09 januari 2023 bij notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); email: notarisbladel.nl; telefoonnummer 0497 – 38 30 30.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

INSCHRIJVING:
Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 28 november 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); email: notarisbladel.nl; telefoonnummer 0497 – 38 30 30 (in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving REUSEL, Voorste Heikant”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80.

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900579
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per maandag 9 januari 2023
Laatste wijziging Dinsdag 29 november 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 12 ha 20 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Reusel-de Mierden G 330 Reusel-de Mierden G 330
Perceeloppervlakte 122.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart