Verkocht

Verkocht: Voorteindseweg, 5091 TJ Oost West en Middelbeers

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond
Status Verkocht
Aanvaarding Per woensdag 1 mei 2019

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
MIDDELBEERS, VOORTEINDSEWEG
Een mooie rechthoekige kavel goede landbouwgrond, totaal ter grootte van 09.16.40 hectaren, met beregeningsput en over de lengte gelegen tussen rivier en zandpad.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 27 MAART 2019 – 12.00 UUR

Indeling

Een perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van 09.16.40 hectaren, gelegen te MIDDELBEERS (gemeente Oost-, West- en Middelbeers) aan de Voorteindseweg.
Het is een mooie rechthoekige kavel zandgrond welke over de lengte is gelegen tussen het riviertje De Groote Beerze en een zandpad. Het perceel is hierdoor goed ontwatert en goed ontsloten.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente OWM-BEERS, sectie F, nummer 355, ter grootte van 02.48.40 HA
Gemeente OWM-BEERS, sectie F, nummer 52, ter grootte van 06.68.00 HA
Totale oppervlakte bedraagt 09.16.40 HA

Aantekening kadaster:
Zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied fase Ii 2013” van de gemeente Oirschot, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – iv ja mits
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 30 januari 2019).

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Er worden 9 stuks betalingsrechten overgedragen aan koper.
Geen overdracht van productierechten.

BEREGENINGSPUT MET VERGUNNING
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- aantal installaties : 1
- capaciteit : 55,00 m3
- aantal putten : 1 op onderhavige kavel
Op onderhavige kavel ad 09.16.40 ha is een beregeningsput gelegen van circa 23 meter diep.
Deze ligt op het einde van het zandpad en is goed functioneel.

Wanneer de kavel gesplitst wordt gekocht, dus door twee verschillende eigenaren voor koop I en koop II, wordt bij de notaris in de akte van levering beschreven dat beide nieuwe eigenaren in goed onderling overleg gebruik mogen maken van genoemde beregeningsput.

De totale pompcapaciteit uit de beregeningsvergunning ad 55 m3 per uur, zal 50/50 worden gedeeld tussen de twee vergunde putten. De put op het verkochte krijgt dus een capaciteit van 27,5 m3 per uur.

OMSCHRIJVING:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 09.16.40 hectaren.
Het perceel is te bereiken via een voldoende breed openbaar semi verhard pad.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Een oppervlakte van circa 02.00.00 hectaren is in circa 1987 gedraineerd; 10 drains, die lopen uit op “De Grote Beerze”.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd en betaald tot en met 2022. De huur wordt niet verrekend.
Beregeningsput met vergunning is aanwezig en wordt overgedragen aan koper.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

GEWASROTATIE
Jaar 2009 : mais
Jaar 2010 : mais
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : bieten
Jaar 2014 : aardappelen
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : bieten

Jaar 2009 : mais
Jaar 2010 : mais
Jaar 2011 : bieten
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : mais
Jaar 2015 : aardappelen
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : bieten
Jaar 2018 : mais

LEVERING
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 1 mei 2019 bij Notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek aan de Apollostraat 9 (5081 GS); telefoonnummer 013 – 505 32 67; email info@notariskantooringearts.nl
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats direct na het bekend maken van de gunning door de makelaar, zodat de toekomstige nieuwe eigenaar het tijdig in gebruik kan nemen voor het teelseizoen 2019.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 27 maart 2019 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek aan de Apollostraat 9 (5081 GS); telefoonnummer 013 – 505 32 67; email info@notariskantooringearts.nl, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Middelbeers, Voorteindseweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 27 maart 2019 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP I:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.48.40 hectaren, gelegen te Middelbeers aan de Voorteindseweg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 355, ter grootte van 02.48.40 hectaren.

KOOP II:
Perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van 06.68.00 hectaren, gelegen te Middelbeers aan de Voorteindsewg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 52, ter grootte van 06.68.00 hectaren.

KOOP III:
Massa van koop I en koop II:
Perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van 09.16.40 hectaren, gelegen te Middelbeers aan de Voorteindseweg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 355, ter grootte van 02.48.40 hectaren en gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 52, ter grootte van 06.68.00 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 09.16.40 hectaren.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

INLICHTINGEN
Mocht u nog vragen hebben of wenst u onze uitgebreide verkoopbrochure met verkoopvoorwaarden, inschrijfformulier met enveloppe te ontvangen, neem dan met ons contact op.
E-mail : arjan.van.heerebeek@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Mobiele nummer : 06 – 21 21 24 31

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900262
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding Per woensdag 1 mei 2019
Laatste wijziging Dinsdag 2 april 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart