Naamloos.jpg Naamloos1.jpg Naamloos2.jpg Naamloos4.jpg
Naamloos.jpg
Naamloos1.jpg
Naamloos2.jpg
Naamloos4.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: MIDDELBEERS, Konijnenberg: een mooie rechthoekige kavel goede landbouwgrond van circa 03.79.00 hectaren, op korte afstand van het centrum van Middelbeers, nabij de woonwijk.

Konijnenberg, 5091 TS Oost West en Middelbeers
Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
MIDDELBEERS, Konijnenberg
Een mooie rechthoekige kavel goede landbouwgrond van circa 03.79.00 hectaren, op korte afstand van het centrum van Middelbeers, nabij de woonwijk.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 27 MAART 2020 – 12.00 UUR
DIVERSE KOOPINDELINGEN / MASSA

Indeling

ALGEMEEN:
Een perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van circa 03.79.00 hectaren, gelegen op korte afstand van het centrum van MIDDELBEERS (gemeente Oost-, West- en Middelbeers) aan de Konijnenberg (nabij de Kuikseindseweg). Het is een mooie rechthoekige kavel zandgrond.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente OWM-Beers, sectie F, nummer 413 ged., ter grootte van circa 03.79.00 ha.
Aantekening kadaster:
Zover bekend geen bijzonderheden.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied fase II 2013” van de gemeente Oirschot, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding : Akkercomplex 1.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – iv nee.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het betreft een kavel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van circa 03.79.00 hectaren.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Bodemtype: goede zandgrond.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het jachtrecht is verhuurd echter wordt beëindigd ten tijde van het notarieel transport van de eigendom tenzij koper met dezelfde jager verder wil gaan.
Het perceel is niet gedraineerd (niet nodig) en het is een mooi hoog gelegen perceel.
Het perceel is niet afgerasterd, het betreft geheel kale grond.
In koop 2 ligt een beregeningsput met onbekende diepte. De put is bruikbaar echter de vergunning ontbreekt!
Koop 1 betreft een perceeloppervlakte van circa 2.750 m2 en is het deel gelegen aan de openbare verharde weg (links van de bestaande uitrit). Het is een mooie voorstrook langs de openbare verharde weg Konijnenberg. Voor eventuele bouwmogelijkheden op deze voorstrook verwijst verkoper u naar de gemeente Oirschot. Het is verkoper niet bekend dat de voorstrook bebouwd mag worden.
Koop 2 met een perceeloppervlakte van circa 03.51.50 hectaren, is het deel daarachter, bereikbaar via een toegangspad over een strook grond ter breedte van circa 19 meter ter plaatse van de bestaande uitrit naar de openbare verharde weg.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

BETALINGSRECHTEN:
Middels koop 2 en koop 3 worden alle onderstaande betalingsrechten overgedragen aan de koper.
In 2019 was een betalingsrecht € 262,91 waard.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht dat een betalingsrecht in 2020 ongeveer € 5,= minder waard wordt dan in 2019. Dit is afhankelijk van de onderhandelingen over de Europese begroting.
Totale waarde in 2019 bedraagt:
Omvang 1,00 - waarde € 262,91
Omvang 1,00 - waarde € 262,91
Omvang 1,00 - waarde € 262,91
Omvang 0,74 - waarde € 194,55
Totaal omvang 3,74 - waarde € 983,28

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 14 mei 2020 bij Notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek aan de Apollostraat 9 (5081 GS); telefoonnummer 013 – 505 32 67; email info@notariskantooringearts.nl
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats direct na het bekend maken van de gunning door de makelaar, uiterlijk dinsdag 31 maart 2020 om 17.00 uur, zodat de toekomstige nieuwe eigenaar het tijdig in gebruik kan nemen voor het teelseizoen 2020.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met VRIJDAG 27 MAART 2020 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek aan de Apollostraat 9 (5081 GS); telefoonnummer 013 – 505 32 67; email info@notariskantooringearts.nl, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Middelbeers, Konijnenberg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk VRIJDAG 27 MAART 2020 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop I:
Perceel landbouwgrond, zijnde de voorstrook ter grootte van circa 00.27.50 hectare, gelegen te Middelbeers aan de Konijnenberg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 413 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.27.50 hectare.
N.B De koper van koop I heeft het recht van uitweg over het toegangspad op de minst bezwarende wijze naar de openbare weg. Dit wordt middels een erfdienstbaarheid vastgelegd.

Koop II:
Perceel landbouwgrond met toegangspad, ter grootte van circa 03.51.50 hectaren, gelegen te Middelbeers aan de Konijnenberg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 413 gedeektelijk, ter grootte van circa 03.51.50 hectaren.
Inclusief de betalingsrechten.
N.B. De koper van koop II dient een recht van uitweg over het toegangspad te verlenen aan de koper van koop I op de minst bezwarende wijze naar de openbare weg. Dit wordt middels een erfdienstbaarheid vastgelegd.

Koop III:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 03.79.00 hectaren, gelegen te Middelbeers aan de Konijnenberg; kadastraal bekend onder de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 413 gedeektelijk, ter grootte van circa 03.79.00 hectaren.
Inclusief de betalingsrechten.

SCHOUW - SLOOTONDERHOUD:
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “De Dommel” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2020 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Aansprakelijkheid
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900330
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 2 april 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart