Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte van 03.22.00 hectaren, gelegen tussen de kerkdorpen Oostelbeers en Middelbeers aan de doorgaande verharde weg. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET  DONDERDAG 4 MAART 2021 – 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN: 
Een perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 03.22.00 hectaren, gelegen te OOSTELBEERS (gemeente Oost-, West- en Middelbeers) aan de Andreasstraat. Het is een mooie kavel zandgrond, gelegen en ontsloten aan de openbare verharde weg Andreasstraat en aan een openbare zandweg. Gelegen tussen de kerkdorpen Oostelbeers en Middelbeers (van de gemeente Oirschot).
 
KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente OWM-BEERS, sectie G, nummer 978, ter grootte van 03.22.00 HA
Aantekening kadaster:
Besluit op basis van Monumentenwet 1988.
Het perceel en in de grote omgeving zijn een beschermd archeologisch monument.
Voor dit grote gebied geldt de volgende omschrijving : Terrein waarin de overblijfselen van een kerk, een voormalig kerkhof en een akkercomplex.
Het te verkopen perceel rust feitelijk het akkercomplex en niet de overblijfselen van een kerk en een voormalig kerkhof.
Het eigendom is tweemaal belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V. (richting langs het fietspad) en Petrochemical Pipeline Services B.V. 
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).
 
BESTEMMING: 
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied, geconsolideerde versie 2020” van de gemeente Oirschot, geconsolideerd d.d. 22 november 2017. 
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden. 
Enkelbestemming: Agrarisch. 
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 1. 
Dubbelbestemming: Leiding. 
Gebiedsaanduiding: Overige zone – 500 meterzone Natura 2000. 
Gebiedsaanduiding: Overige zone – akkercomplex 1. 
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij. 
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel. 
Gebiedsaanduiding: Overige zone – kansrijk extensief recreatief gebied. 
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied. 
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – iv nee. 
(Bron: ruimtelijke plannen).
 
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Strijdig gebruik
Onder gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en/of opstallen voor:
a.	het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het met het oog op de bestemming te verrichten gebruik en dit plaatsvindt binnen het bouwvlak en niet (brand)gevaarlijk is;
b.	detailhandel, behoudens als ondergeschikte nevenactiviteit in agrarische producten van het eigen bedrijf en 'Hoeveproducten';
c.	het gebruik van gronden voor kampeermiddelen;
d.	het gebruik van opstallen voor statische opslag;
e.	het gebruik voor woondoeleinden en/of zorgdoeleinden met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
f.	het gebruik voor diverse vormen van semi - en/of niet-agrarische bedrijvigheid;
g.	het plaatsen van woonunits of stacaravans voor de tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers;
h.	voor het beproeven van of racen/crossen met motoren of voertuigen;
i.	het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
j.	als wedstrijd/sportterrein;
k.	het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten, tenzij:
1.	dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het bedrijf, dan wel uitsluitend betrekking heeft op agrarische producten van het eigen bedrijf;
2.	dit plaatsvindt ten behoeve van een daartoe specifiek toegestane nevenactiviteit zoals opgenomen in lid 5.1.
l.	het gebruik van gronden voor het houden van evenementen, met uitzondering van evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - africhtstal'. Ter plaatse van deze aanduiding zijn maximaal 12 evenementen per kalenderjaar toegestaan;
m.	het gebruik van gronden voor boomteelt ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - akkercomplex 1';
n.	het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning als burger-/plattelandswoning;
o.	het gebruik van gronden en/of bouwwerken behorende tot het agrarisch bedrijf waarbij een toename van de stikstofdepositie plaatsvindt.
p.	het gebruik van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - houden van dieren uitgesloten' voor de huisvesting van vee/dieren.
 
BODEMTYPE: 
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van het perceel uit:
zEz21	Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. 
(Kaart zie verkoopbrochure). 

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Er worden geen betalingsrechten en geen productierechten overgedragen aan koper. 

OMSCHRIJVING:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 03.22.00 hectaren.
Het perceel ligt tussen de kerkdorpen Oostelbeers en Middelbeers. 
Het perceel ligt over een zijde langs de openbare verharde Andreasstraat (N395) en over de lengte langs een openbare zandpad.
Het perceel is te bereiken via de openbare verharde weg “Andreasstraat” en via de openbare zandweg.  
Het perceel is thans in gebruik als bouwland. 
Het betreft: hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. 
Er is geen beregeningsvergunning en geen put aanwezig. 
In het perceel zijn enkele hydranten met ondergrondse leiding aanwezig, echter deze zijn buiten gebruik.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd. 
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het perceel is via 1 inrit aan de verharde weg en 2 inritten aan de zandweg bereikbaar.
Het perceel wordt door de verkoper voor 15 februari 2021 aangemeld, dat er in 2021 snijmais wordt geteeld.

GEWASROTATIE:
Jaar 2009	: groenten 
Jaar 2010	: groenten 
Jaar 2011	: mais 
Jaar 2012	: grasland
Jaar 2013	: grasland
Jaar 2014	: grasland
Jaar 2015	: grasland
Jaar 2016	: mais 
Jaar 2017	: waspeen
Jaar 2018	: schorseneren 
Jaar 2019	: mais 
Jaar 2020	: uien 
 
LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 26 maart 2021 bij notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon, gevestigd te Vessem en kantoorhoudende aldaar aan het Heike 1 (5512 NJ); telefoonnummer (0497) 59 15 33; email: info@vanloonnetwerknotarissen.nl.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig. 
Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 04 maart 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon, gevestigd te Vessem en kantoorhoudende aldaar aan het Heike 1 (5512 NJ); telefoonnummer (0497) 59 15 33; email: info@vanloonnetwerknotarissen.nl, in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Oostelbeers, Andreasstraat”. 
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING KOOP: 
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk donderdag 04 maart 2021 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht: 

Koop I: 
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.22.00 hectaren, gelegen te Oostelbeers aan de Andreasstraat; kadastraal bekend onder de gemeente OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS, sectie G, nummer 978, ter grootte van 03.22.00 hectaren. 

BEZICHTIGING / VRAGEN :
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met  de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of telefoon secretariaat 073 – 217 35 80 of e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken