Verkocht

Verkocht: Zennepweg 2, 8105 RA Luttenberg

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding Per vrijdag 22 maart 2019
Perceeloppervlakte 37.500 m²
Status Verkocht

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Perceel cultuurgrond nabij de Zennepweg 2, 8105 RA Luttenberg, in eigendom bij de heer H.W.M. Huurman en mevrouw G.J.J. Huurman- Bosman.

Korte beschrijving
Perceel cultuurgrond gelegen nabij de Zennepweg 2 te Luttenberg groot ca. 3.75.00 ha. als aangegeven op bijgevoegde kaart. De west grens is in het terrein aangegeven door een paal met een witte kop. Het perceel is op dit moment in gebruik als grasland bij de verkoper.
Overige uitgangspunten/zaken
• Onderhoud van de grenssloten, voor zover aanwezig, gaat in overleg met de aangrenzende grondgebruikers.
• De lasten voor het perceel worden verrekend en komen vanaf datum levering voor rekening van koper.
• De ontsluiting van het perceel is middels een dam naar de Zennepweg en de Veenweg en niet over het erfperceel van verkoper.
• Op de te verkopen cultuurgrond rusten geen betalings- en of andere over te dragen rechten.
• Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Hogeslag.
• Publieke beperkingen: Er is een beperking artikel 5, lid 3 onder B, van de belemmeringen wet Privaatrecht bekend in de Basisregistratie Kadaster ( kabel en of leiding).
• De koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang(kunnen) zijn. De vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.
• De koper wordt na gunning en in overleg met verkoper in de gelegenheid gesteld het aangrenzende perceel grasland groot ca. 1.50.00 ha te pachten voor € 1650/ jaar middels geliberaliseerde pacht voor een periode van 3 jaar ( einddatum 31 december 2021). Hiervoor zal na gunning en overeenstemming een overeenkomst worden opgesteld door verkoper.

Kadastrale aanduiding

Gemeente: Raalte sectie O nummer 158 groot 0.63.00 ha. en Raalte Sectie O nummer 157 gedeeltelijk groot 3.12.00 ha tezamen groot 3.75.00 ha..
Bron: kadaster
Bestemming;
De bestemming van het perceel volgens het thans geldende bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Raalte vastgesteld 8 juni 2012:
Enkelbestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Bestemd voor: agrarisch met waarden
Gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied
Artikelnummer: 48.7
Gebiedsaanduiding groep: reconstructiewetzone
3.48 _48.7_reconstructiewetzone-verwevingsgebied
Voorwaarden

Deze inschrijving is onder voorbehoud van gunning.
1. De koopkosten zijn voor rekening van de koper(s) behoudens de makelaarskosten van de verkoper. De levering vindt plaats bij notariskantoor “notariaat Salland” vestiging Raalte

2. Door en voor rekening van verkoper wordt het perceel Raalte sectie: O nummer 157 gedeeltelijk ( groot ca. 3.12.00 ha) ingemeten door het kadaster. Er vindt verrekening van over- of ondermaat plaats tussen partijen voor de m² prijs waarvoor gegund is.

3. Verkoop en levering geheel vrij van huur-, pacht- en/of andere gebruiksrechten.

4. Inschrijving is alleen mogelijk middels het bijgevoegde inschrijvingsformulier. Inleveren hiervan is alleen mogelijk in de bijgesloten enveloppe uiterlijk donderdag 31 januari 2019 tot 14.00 uur bij Notariaat Salland vestiging Raalte Munstersestraat 8, 8102 CB Raalte.

5. Een aanbod komt tot stand door de inlevering en de ontvangst van het inschrijvingsformulier, welke door Agrarische Makelaardij J.W. Kloosterboer te Wesepe beschikbaar is/wordt gesteld, zoals hiervoor vermeld. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro’s. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig.

6. De eventuele gunning vindt binnen 2 x 24 uur na de inschrijving plaats. Alle inschrijvers krijgen bericht. Alleen het bedrag en de naam van de hoogste wordt genoemd.

7. Indien blijkt dat het hoogste bod door meer bieders is uitgebracht, dan worden deze bieders in de gelegenheid gesteld opnieuw door middel van nieuwe inschrijvingsformulieren te bieden totdat één van hen het hoogst heeft geboden. Maken de bieders van deze gelegenheid geen gebruik, dan wordt er geloot.

8. Bieders dienen zich te kunnen legitimeren en moeten hun financiële gegoedheid voldoende kunnen aantonen: deze gegoedheid moet door een bankrelatie bevestigd zijn. Een financieringsvoorbehoud en/of andere voorbehouden ter zake worden niet geaccepteerd.

9. Betaling, aanvaarding (na gunning) en verrekening van de zakelijke lasten vinden plaats bij de notariële overdracht op uiterlijk 22 maart 2019 bij bovengenoemd notariskantoor of zoveel eerder of later als partijen met elkaar overeenkomen. De koper moet zelf de melding bij dienst regelingen van het ministerie van RVO verzorgen.

10. Op de koop zijn de voorwaarden en bepalingen van kracht zoals vermeld in de niet ondertekende koopovereenkomst die u als bijlage dient aan te treffen en integraal onderdeel uitmaakt van de inschrijfvoorwaarden.
Wesepe, 14 december 2018 J.W. Kloosterboer RMT

Bijzonderheden

KOOPOVEREENKOMST CULTUURGROND
Model koopovereenkomst voor cultuurgrond (model mei 2018), zoals vastgesteld door de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), VastgoedPRO, VBO Makelaar en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).
De ondergetekenden:
Achternaam en evt. tussenvoegsel: Huurman Huurman- Bosman

Voornamen: Hendrikus Wilhelmus Maria/ Gerritdina Johanna Josephina

Straat + huisnummer: Zennepweg 2

Postcode: 8105 RA

Woonplaats: Luttenberg

E-mail adres: dinie.huurman@matrixz.nl

Telefoon vast: 0572 371414

Telefoon mobiel:
Geboorteplaats: Raalte Raalte

Geboortedatum: 08-04-1951 02-03-1953

Burgerlijke staat: gehuwd

Huwelijksgoederenrecht gemeenschap van goederen

Legitimatie: Soort: Identiteitsbewijs

Nummer: Vul nr. legitimatie in

KvK-nummer: KvK-08210075

Relatienummer RVO: Relatienummer RVO invullen

Hierna te noemen "verkoper"
en
Achternaam en evt. tussenvoegsel: Achternaam en evt. tussenvoegsel invullen

Voornamen: Voornaam/voornamen invullen

Straat + huisnummer: Straat + huisnr. invullen

Postcode: Postcode invullen

Woonplaats: Woonplaats invullen

E-mail adres: E-mail adres invullen

Telefoon vast: Telefoonnr. (vast) invullen

Telefoon mobiel: Telefoonnr. (mobiel) invullen

Geboorteplaats: Geboorteplaats invullen

Geboortedatum: Geboortedatum invullen

Burgerlijke staat: Kies een item.

Huwelijksgoederenrecht Kies een item.

Legitimatie: Soort: Kies een item.

Nummer: Vul nr. legitimatie in

KvK-nummer: KvK-nummer invullen

Relatienummer RVO: Relatienummer RVO invullen

Hierna te noemen "koper",
Hierna tezamen te noemen: “partijen”.

Verkoper en koper komen overeen:

KERNBEPALINGEN
Artikel 1 Verkoop en koop
Op Vul datum in heeft verkoper verkocht aan koper, gelijk koper van verkoper heeft gekocht: het recht van eigendom op het perceel cultuurgrond, de eventueel aanwezige hekken en afrastering(en) en al hetgeen verder volgens verkeersopvatting daartoe behoort, plaatselijk bekend en kadastraal bekend:
Gemeente Sectie Nummer Geheel/
gedeeltelijk Oppervlakte Belemme-
ringenwet privaatrecht Herinrichtings-rente Einddatum volgens kadaster
Raalte
O 157 gedeeltelijk
3.12.00
Art. 5 lid 3 onder b N.V.T.
N.V.T.

Raalte
O
158
geheel
0.63.00
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

hierna te noemen "de onroerende zaak",
De totale oppervlakte bedraagt 3.75.00 ha.
of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken. De kosten voor deze kadastrale uitmeting zijn voor verkoper.
Een situatietekening, waarop de ligging van de hiervoor gemelde onroerende zaak schetsmatig is weergegeven, is aan deze overeenkomst gehecht en maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Deze tekening is alleen bedoeld om een globale situering aan te geven. Eventuele afwijkingen in de loop van de geschetste grenzen, in vergelijking met de op het terrein aangegeven grenzen, geven geen aanleiding tot wijziging van deze overeenkomst, de akte van levering en/of wijziging van bedoelde situatietekening.
Partijen verlenen wel machtiging aan de notaris om hiervoor bedoelde uitmeting te laten verrichten. De door partijen aan de landmeter aan te wijzen (definitieve) nieuwe kadastrale grenzen zullen tussen hen bindend zijn.
Herrekening koopprijs bij afwijking
Zodra het resultaat van de definitieve uitmeting van de onroerende zaak door de landmeter van het kadaster bekend is, zal de koopprijs worden herrekend op basis van de prijs in € / per m² waarvoor gegund is, voor iedere centiare verschil met de in deze akte opgegeven oppervlakte van de grond. Ieder van de partijen is gerechtigd bijbetaling of terugbetaling te verzoeken, mits binnen een termijn van twee maanden na de dagtekening van het resultaat van de definitieve uitmeting. Dit gebeurt rechtstreeks tussen partijen.

Meeverkochte vermogensrechten: niet van toepassing

Artikel 2 Koopprijs, kosten en belastingen
2.1.1
De koopprijs bedraagt € Vul bedrag in cijfers in, zegge: Vul bedrag in woorden in euro.

2.1.2
De overdrachtsbelasting, de kadasterkosten, de notariskosten en de overige aan de levering van de onroerende zaak verbonden kosten zijn voor rekening van koper.

2.1.3
Kosten die verband houden met het onderzoek naar en het opheffen van bijzondere belemmeringen zijn voor rekening van verkoper.

2.1.4
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van
overbruggingsleningen en / of aflossing en doorhaling van hypotheken en / of beslagen die op de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper
2.1.5
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper. Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.

2.2
De koopprijs die betrekking heeft op de onroerende zaak wordt niet met omzetbelasting vermeerderd..

2.3.1 OPTIE
Koper zal in de akte van levering een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien koper de cultuurgrond als bedoeld in dit wetsartikel, ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig zal exploiteren of zal laten exploiteren.
Koper is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting vervalt en leidt tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger de cultuurgrond niet gedurende een termijn van ten minste tien achtereenvolgende jaren, ingaand op de datum waarop het onroerend goed aan koper wordt geleverd, op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of laat exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.

.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 3 Betaling
3.1
De betaling van de koopprijs, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

3.2
Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopprijs onder zich houdt totdat de notaris uit onderzoek in het kadaster is gebleken dat de onroerende zaak wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

3.3
Verkoper is ermee bekend dat vanwege dit onderzoek tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen door de notaris een of meer werkdagen verstrijken.

Artikel 4 Juridische levering, eigendomsoverdracht
4.1
De akte van levering zal worden gepasseerd op 22 maart 2019 of zoveel eerder of later als partijen samen nader overeenkomen, ten overstaan (een van) de notaris(sen) verbonden aan het notariskantoor Notariaat Salland vestiging Raalte Munstersestraat 8, 8102 CB Raalte, of diens plaatsvervanger of opvolger, hierna verder te noemen "notaris".

4.2
Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht bij het passeren van de akte van levering.

4.3
Verkoper draagt bij de levering van de onroerende zaak aan koper alle aanspraken over, die hij voorafgaand aan de levering heeft op derden wegens diensten aan de onroerende zaak of gedeelte(n) daarin/daarvan en de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en garantiecertificaten. Deze overdracht gebeurt voor zover deze aanspraken overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper tot enige vrijwaring verplicht is. Verkoper verplicht zich de hem bekende desbetreffende gegevens aan koper te verstrekken. Koper is pas na de levering van de onroerende zaak bevoegd om aanspraken uit te oefenen door mededeling aan deze derden.

Artikel 5 Bankgarantie, waarborgsom N.V.T.

Artikel 6 Staat van de onroerende zaak
6.1
Verkoper zal de onroerende zaak aan koper leveren in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

6.2
Koper is bekend met en aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en of kwalitatieve verplichtingen, voor zover die blijken en/of voortvloeien uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek. Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld. Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten.

6.3
Voorts verklaart koper dat hij de onroerende zaak feitelijk heeft geïnspecteerd, dat hij bekend is met en uitdrukkelijk aanvaardt alle mogelijk met betrekking tot de onroerende zaak bestaande erfdienstbaarheden die door verjaring zijn ontstaan en waarvan het bestaan uit de feitelijke toestand vermoed kan worden.

6.4
Verkoper en koper verklaren dat koper jegens verkoper, op grond van redelijkheid en billijkheid, geen enkel recht kan doen gelden en geen vergoeding kan vorderen, indien er meer erfdienstbaarheden op de onroerende zaak blijken te rusten. Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die verkoper aan koper moet opleggen, doet hij dat hierbij en aanvaardt koper deze verplichtingen. Voor zover het gaat om rechten die voor derden zijn bedongen, neemt verkoper die rechten bij deze ook aan voor die derden.

Publiekrechtelijke toestand, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
6.5.1
Koper verklaart dat hij zich op de hoogte heeft gesteld van het vigerende bestemmingsplan, overige publiekrechtelijke regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot wijziging van die bestemming dan wel het gebruik.

6.5.2
In verband met andere publiekrechtelijke beperkingen dan hiervoor eventueel vermeld, verklaart verkoper het volgende. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen moeten overheidsorganen beperkingen registreren van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een registergoed (als bedoeld in die wet en het toepasselijke aanwijzingsbesluit).
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 03-12-2018 waren op die dag met betrekking tot de onroerende zaak in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie geen andere publiekrechtelijke beperkingen bekend, dan als Zakelijk recht als bedoeld artikel 5, lid 3 onder b van de belemmeringenwet Privaatrecht. Koper aanvaardt deze beperkingen.

Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond artikel 7 lid 3 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen op grond artikel 11 lid 3 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

6.6
Verkoper is bekend met het volgende:
a. De onroerende zaak ligt niet in een Natura 2000-gebied (artikel 9.1 Wet natuurbescherming);
b. De onroerende zaak ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (artikel 1.12 lid 2 Wet natuurbescherming);
c. De onroerende zaak ligt niet in een nationaal park (artikel 8.3 Wet natuurbescherming);
d. De onroerende zaak ligt niet in een bijzonder nationaal natuurgebied (artikel 2.11 Wet natuurbescherming);
e. De onroerende zaak ligt niet in een voor verzuring gevoelig gebied (artikel 1 Wet ammoniak- en veehouderij);
f. De onroerende zaak ligt niet in een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone, als bedoeld in de provinciale milieuverordening; Wel in de boringsvrije zone Salland Diep
g. De onroerende zaak is niet betrokken in enige gerechtelijke procedure, waaronder begrepen een procedure voor de pachtkamer, (Centrale)Grondkamer of arbitrage;
h. Jegens derden bestaat niet verplichting uit voorkeursrecht of optie;
i. Op de onroerende zaak rust niet verplichting tot herbeplanting als bedoeld in artikel 4.3 lid 5 van de Wet natuurbescherming.;
j. De onroerende zaak is niet voor onteigening aangewezen;
k. De onroerende zaak is niet opgenomen in een plan tot ruilverkaveling, herinrichting of een overeenkomst in het kader van een kavelruil op grond van de Landinrichtingswet (oud);
l. De onroerende zaak is niet opgenomen in een (land)inrichtingsplan, herverkaveling of kavelruil op grond van de Wet inrichting landelijk gebied;
m. Voor de onroerende zaak is geen subsidie verstrekt op grond van een Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN). Ingeval er een subsidie is verleend, verklaart verkoper dat hij tot aan het moment van levering aan alle subsidieverplichtingen heeft voldaan. Koper is vanaf de levering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de subsidieverplichtingen. Indien na levering blijkt dat verkoper voorafgaand aan de levering zijn verplichtingen voor verkrijging van de subsidie niet heeft nageleefd, en de subsidie moet worden terugbetaald, is de schade die hieruit voortvloeit voor rekening en risico van de verkoper. De verkoper is uitdrukkelijk niet gevrijwaard voor deze schade die door zijn toedoen is ontstaan.
n. De onroerende zaak is op de grondsoortenkaart aangewezen als zand.

Feitelijke toestand en voorgenomen gebruik
6.7
Verkoper heeft de onroerende zaak gebruikt als grasland, hetgeen partijen beschouwen als het normale gebruik.
6.8
De onroerende zaak zal bij de levering de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor dit normale gebruik. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.
6.9
Voor zover koper van plan is de onroerende zaak te gebruiken anders dan het normale gebruik moet koper voor zijn rekening en risico de benodigde vergunningen dan wel ontheffingen aanvragen.
6.10
Koper verklaart dat hij de onroerende zaak feitelijk heeft gezien dan wel daarvan afziet.

Bekendheidsverklaringen verkoper vervolg
6.11
Verkoper is bekend met het volgende:
a. De onroerende zaak bevat geen gierkelders/mestputten/mestbassins voor het opslaan van (vloei)stoffen. Indien verkoper daarmee bekend is, verklaart verkoper over het gebruik het volgende Vul in.:
b. In de onroerende zaak zijn geen (ondergrondse) tanks aanwezig voor het opslaan van (vloei)stoffen. Indien verkoper daarmee bekend is verklaart verkoper over het gebruik of onklaar maken het volgende: Vul in.
c. Het is hem niet bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van:
- eigen wetenschap;
- publicaties in plaatselijke/lokaal georiënteerde bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het werkelijk uitgevoerde gebruik van de onroerende zaak;
- of anderszins waaruit blijkt dat de onroerende zaak in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere op welke manier dan ook gevaarlijke stoffen, dat het aannemelijk is dat de verontreiniging ingevolge thans geldende wetgeving/rechtspraak op het gebied van milieu aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
d. In of op de onroerende zaak zijn geen asbestverdachte materialen aanwezig.
Verkoper verklaart dat voor de onroerende zaak geen beschikkingen of bevelen zijn genomen, die hebben geleid of zouden kunnen leiden tot verplichte sanering dan wel het nemen van andere maatregelen en die publiekrechtelijke beperkingen met zich brengen. Voor zover aan verkoper bekend:
- is met betrekking tot de onroerende zaak door de daartoe bevoegde instanties nimmer een aanwijzing uitgebracht tot het doen van een verkennend bodemonderzoek;
- zijn op grond van de Wet bodembescherming tot op heden ten aanzien van de onroerende zaak geen beschikkingen of bevelen gegeven door daartoe bevoegde instanties.
e. Op de onroerende zaak rust geen (voorlopige) aanwijzing op grond waarvan de gemeente, provincie of Staat waarin de onroerende zaak gelegen is, een voorkeursrecht van koop heeft.

6.12
Verkoper verklaart dat bij ondertekening van deze overeenkomst de overheid of nutsbedrijven geen verbeteringen, herstellingen of saneringen hebben voorgeschreven of aangekondigd, die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

6.13
Indien na het sluiten van deze overeenkomst en voor levering de overheid of nutsbedrijven een verbetering of herstelling aankondigt of voorschrijft, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de koper, tenzij de verkoper toerekenbaar tekort is geschoten. De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van de verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.`

6.14
Verkoper heeft de onroerende zaak nimmer zelf feitelijk in gebruik gehad. Daarom heeft verkoper koper nimmer kunnen informeren over de afwezigheid van eigenschappen dan wel de eigenschappen of gebreken aan de onroerende zaak waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij de onroerende zaak zelf feitelijk zou hebben gebruikt. Daarom komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze afwezigheid van eigenschappen dan wel eigenschappen en gebreken voor rekening en risico van koper komen.

6.15
De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.

6.16
Gebreken die het normale gebruik belemmeren, waartoe ook behoren privaatrechtelijke en publiekrechtelijke belemmeringen, en die aan koper bekend of kenbaar zijn bij de totstandkoming van deze koopovereenkomst zijn voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper hiervoor. Deze vrijwaring geldt niet indien verkoper bij het sluiten van de koopovereenkomst bewust onjuiste of bewust onvolledige informatie heeft verstrekt aan koper.
6.17
Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren bij de totstandkoming van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten. Verkoper is niet aansprakelijk voor overige (aanvullende) schade, tenzij verkoper een verwijt treft.

Artikel 7 Feitelijke levering
7.1
De feitelijke levering en aanvaarding vinden plaats op het moment van het ondertekenen van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1, tenzij tussen verkoper en koper een ander tijdstip is overeengekomen.

7.2
Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering de onroerende zaak te inspecteren.

7.3
Voor zover uit het artikel 7.1 en artikel 18 en verder niet anders voortvloeit, staat verkoper er voor in dat de onroerende zaak bij de feitelijke levering ongevorderd en behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken leeg en ontruimd is. De gronden zullen stoppelvrij of vrij van oogst zijn.

7.4 n.v.t.
De meeverkochte roerende zaken en overige rechten zullen vrij van enig gebruiksrecht en beslagen worden geleverd.
7.5
Indien verkoper beschikt over vergunningen (waaronder een omgevingsvergunning, een vergunning voor drainage, bemaling, lozing, onttrekking of af- en aanvoer) blijven deze vergunningen van kracht indien een van de partijen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen de wijziging van de tenaamstelling meldt bij het bevoegde overheidsorgaan. Partijen machtigen elkaar over en weer om van de overdracht mededeling te doen aan het bevoegde orgaan en rechtshandelingen te verrichten om de wijziging in de tenaamstelling te bewerkstelligen.

Artikel 8 Baten en lasten
8.1
De baten, lasten, belastingen, herinrichtingsrente en andere heffingen komen voor rekening van koper met ingang van datum juridische levering.

8.2
De dan lopende baten, lasten, belastingen, herinrichtingsrente en andere heffingen, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopprijs.

8.3
Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn opgelegd en die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan. Voor zover de genoemde aanslagen nog niet zijn voldaan, verklaart verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

Artikel 9 Hoofdelijkheid, persoonlijke gebondenheid
Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:
a. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen;
b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen; en
c. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen die uit deze koopovereenkomst voortvloeien.

Artikel 10 Risico-overgang
10.1
Het risico van de onroerende zaak en de eventueel meeverkochte roerende zaken, gaat op koper over bij het ondertekenen van de akte van levering, tenzij de feitelijke levering van de onroerende zaak eerder plaatsvindt. In dat geval gaat het risico met ingang van die dag over op koper.
De eventueel meeverkochte roerende zaken zijn en zullen voldoende verzekerd blijven tot aan het tijdstip van het ondertekenen van de akte van levering door middel van verkopers inboedelverzekering.

10.2
Als een van de partijen door een aan hem niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), anders dan binnen afzienbare tijd, zijn verplichtingen in het geheel niet kan nakomen, is de koop na een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ontbonden.

10.3
Als verkoper met betrekking tot andere dan geringe schade aan de onroerende zaak zijn verplichtingen alleen gedeeltelijk kan nakomen, is verkoper verplicht koper daarvan binnen 48 uur nadat de schade hem bekend is geworden, per aangetekend schrijven in kennis te stellen met verzending van een kopie van het betreffende schrijven aan de notaris.
Deze overeenkomst is dan van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat de schade aan koper is meegedeeld, maar in ieder geval vóór het tijdstip van levering:
a. koper toch uitvoering van de koopovereenkomst verlangt. In dat geval levert verkoper, zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs, op de overeengekomen dag van levering de onroerende zaak aan koper af, in de staat waarin deze zich dan bevindt, met alle rechten welke verkoper in verband met de schade, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde, ten opzichte van derden toekomen. Voor zover de verzekering niet voldoende is, wordt de koopprijs verminderd met het bedrag van die schade. Het bedrag van de vermindering wordt in onderling overleg door verkoper en koper vastgesteld.
Als verkoper en koper hierover niet tot overeenstemming komen, zal de schade worden vastgesteld door een deskundige die, op verzoek van de partij die het eerst bereid of in staat is zich tot de rechter te wenden, door de rechter in wiens ambtsgebied de onroerende zaak is gelegen, zal worden benoemd; dan wel
b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de overeengekomen dag van levering of als dat later is binnen vier weken nadat de schade hem bekend is geworden. In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen dag van levering naar de dag volgend op die waarop die vier weken zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem hiervoor onder I toegekende recht, in welk geval de levering plaatsvindt op de overeengekomen datum of, als dat later is uiterlijk zes weken nadat de schade hem bekend is geworden.
Het in dit lid 2 dan wel het hierna in lid 4 bepaalde is niet van toepassing als verkoper, binnen twee weken nadat koper heeft verklaard uitvoering van de koopovereenkomst te verlangen, verklaart ontbinding van de koopovereenkomst gestand te willen doen.

10.4
Als koper de overeenkomst wenst uit te voeren, geldt verder het volgende:
Als de onroerende zaak schade heeft geleden door een onheil, waartegen verkoper geen toereikende overeenkomst van verzekering heeft gesloten, wordt de schade door partijen in onderling overleg vastgesteld. Als partijen daarover niet tot overeenstemming komen, zal de schade worden vastgesteld door een deskundige, te benoemen op verzoek van de partij die het eerst bereid of in staat is zich tot de rechter te wenden, door de rechter in wiens ambtsgebied de onroerende zaak is gelegen.

10.5
Wijzigingen in de wettelijke regelingen ten aanzien van de bij deze koop meeverkochte vermogensrechten, die van invloed kunnen zijn op de gebruiksmogelijkheden en/of waarde van deze rechten, zijn vanaf ondertekening van deze overeenkomst voor risico van koper.

Artikel 11 Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding
11.1
Indien een van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, is deze partij in verzuim en kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring of deurwaardersexploot aan de nalatige partij.

11.2
Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.

11.3
De wederpartij van de partij die in verzuim is, kan deze koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met een schriftelijke verklaring aan de partij die in verzuim is, ontbinden of nakoming verlangen.

11.4
Bij ontbinding zal de partij, die in verzuim is, aan de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete verbeuren van tien procent (10%) van de koopprijs.

11.5
Indien de wederpartij de koopovereenkomst niet ontbindt, maar nakoming verlangt, is de partij die in verzuim is, na intreding van het verzuim aan de wederpartij voor elke sindsdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare dagboete verschuldigd. Deze bedraagt drie pro mille (3‰) van de koopprijs met een maximum van tien procent (10%) van de koopprijs. Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal de partij die in verzuim is een boete verschuldigd zijn van tien procent (10%) van de koopprijs verminderd met de reeds betaalde dagboetes.

11.6
Bij verbeurte van een boete als genoemd in de artikelen 11.4 en 11.5 behoudt de wederpartij het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd een vergoeding van kosten van verhaal.

11.7
Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen deze acht dagen alsnog haar verplichtingen nakomt, is zij alsnog verplicht aan de wederpartij haar schade door de niet-tijdige nakoming te vergoeden.

11.8
Partijen machtigen de notaris onherroepelijk om:
a. indien koper een boete is verschuldigd: deze uit de bankgarantie dan wel gestorte waarborgsom aan verkoper te betalen;
b. indien verkoper een boete is verschuldigd: de bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen;
c. indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen: het bedrag van de bankgarantie respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen;
d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten – behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen – de bankgarantie of waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het bedrag moet afdragen.

Artikel 12 Domicilie
Partijen kiezen voor deze koopovereenkomst domicilie op het kantoor van de notaris. Een door partijen getekend exemplaar van deze koopovereenkomst zal zo spoedig mogelijk in handen van de notaris worden gebracht en hier berusten.

Artikel 13 Registratie koopovereenkomst
13.1
Partijen geven de notaris hiermee niet opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven, maar niet eerder dan n.v.t.

13.2
De kosten voor deze eventuele inschrijving komen voor rekening van n.v.t.

Artikel 14 Identiteit partijen
Partijen identificeren op eerste verzoek bij de notaris en stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich aan de verzoekende partij zal identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 15 Ontbindende voorwaarde(n)
15.1
Koper kan de koopovereenkomst ontbinden, indien: N.V.T.

Artikel 16 Nederlands recht, termijnenwet
16.1
Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2
Op de in deze koopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 17 Scheidingsclausule
Verkoper verklaart dat hij het bestuur heeft over de onroerende zaak en de eventueel meeverkochte roerende zaken en dat voor zijn huwelijk casu quo geregistreerde partner geen verzoek tot echtscheiding, verzoek tot scheiding van tafel en bed of verzoek tot opheffing van de gemeenschap is ingediend.

Artikel 18 Toestemming
De ondergetekende onder Vul in, echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerde partner van verkoper, verklaart:
a. dat hij/zij/de echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerde partner de krachtens artikel 88 Boek 1 Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming tot het verrichten van voormelde rechtshandelingen (mede op grond van het aangaan van de hoofdelijkheid uit hoofde van de bepalingen in artikel 9 van deze koopovereenkomst) bij deze verleent;
b. dat de in deze akte gemelde zaken niet onder bestuur van zijn/haar echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerde partner staan;
c. dat de in deze akte gemelde zaken niet dienstbaar zijn aan een door hem/haar uitgeoefend beroep of bedrijf.
d. dat er geen verzoek tot echtscheiding, verzoek tot scheiding van tafel of bed of verzoek tot opheffing van de gemeenschap is ingediend.
e. *Optie geen mede vennoot/maat te zijn in de vennootschap onder firma/maatschap waarin zijn/haar echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerde partner participeert en, vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid die daardoor is ontstaan, zijn/haar echtgeno(o)t(e) casu quo geregistreerde partner de krachtens artikel 88 Boek 1 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming tot het verrichten van voormelde rechtshandelingen bij deze verleent.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 19 Pacht en huur
Levering vrij van pacht en huur
Verkoper levert de onroerende zaak vrij van pacht en huur.

Artikel 20 Overige rechten
Niet vrij van genotsrechten
Op de onroerende zaak rust een jachtrecht.

Artikel 21 Verontreiniging
Verkoper is geen verontreiniging van bodem en of grondwater bekend.

21.5
Aansprakelijkheid verkoper
Koper kan verkoper niet op grond van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad en/of anderszins aanspreken tot sanering, tot het nemen van maatregelen of tot schadevergoeding, als blijkt dat de onroerende zaak na sanering verontreinigd is, tenzij koper kan aantonen dat verkopers verklaring van onbekendheid daarmee onjuist is of dat verkoper anderszins in zijn informatieplicht jegens koper is tekortgeschoten.

Artikel 22 Betalingsrechten
Geen betalingsrechten mee over
Verkoper verkoopt geen betalingsrechten aan koper.

22.1
Verkoper verkoopt aan koper Klik hier als u tekst wilt invoeren. betalingsrechten

Artikel 23 Fosfaatrechten
Geen fosfaatrechten
Tot de onroerende zaak behoren geen fosfaatrechten als bedoeld in artikel 21a en 21b van de Meststoffenwet.

Artikel 24 Fytosanitair onderzoek
Geen onderzoek
Koper zal geen opdracht geven tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar bodemziekten/aaltjes in de onroerende zaak.

Artikel 25 Optie afrekening courtage
De afrekening van de courtage wordt verrekend via de eindafrekening van de notaris.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
Nadere, afwijkende afspraken
Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst hebben ondertekend, kennis hebben genomen van de bepalingen, zoals uitgelegd in de toelichting bij deze koopovereenkomst. Partijen verklaren dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en dat de inhoud en de gevolgen van deze koopovereenkomst hun voldoende voor ogen staan.

In verband met verklaringen uit artikel 18 tekent echtgenote/echtgenoot/casu quo geregistreerde partner van verkoper deze overeenkomst voor gezien.

Verkoper(s)
Koper(s)
Naam: H.W.M. Huurman
Naam: Vul naam in

Plaats: Luttenberg
Plaats: Vul plaats in

Datum: Januari 2019
Datum: Vul datum in

Echtgenote van verkoper

Naam: G.J.J. Huurman- Bosman

Plaats: Luttenberg

Datum: Januari 2019

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP0100022
Prijs Prijs bij inschrijving
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 22 maart 2019
Laatste wijziging Zaterdag 2 februari 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 75 a
Locatie
Ligging Platteland
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond
Eigendom Eigen grond

Foto's

Plattegronden

Kaart