Beschrijving

Twee percelen weiland, gelegen aan de Rondweg en Braamweg te Koudekerke, ter grootte van  resp. 01.79.40 ha en 04.09.55 ha, totaal groot 05.88.95 ha.

Indeling

Kadastrale gegevens
Gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte
Valkenisse	K	2144	03.15.50 ha
Valkenisse	K	2159	00.94.05 ha
Valkenisse	K	2891	01.79.40 ha
Totaal			05.88.95 ha
											
Aantekening: 
•	De percelen zijn belast met het opstalrecht Nutsvoorzieningen als bedoeld in ten behoeve van Waterschap Scheldestromen, gevestigd te Middelburg aan de Kanaalweg 1(4337 PA).
•	Op de navolgende percelen rust een herinrichtingsrente van:
-	Perceelnummer K 2144: € 63,42 met als eindjaar 2039.
-	Perceelnummer K 2159: € 18.90 met als eindjaar 2039.
-	Perceelnummer K 2891: € 36,08 met als eindjaar 2039.
•	De percelen zijn momenteel geliberaliseerd verpacht.

(Bron: kadaster). 

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere” van de gemeente Veere, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 30-05-2013 en na goedkeuring door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie in werking getreden en onherroepelijk geworden. 
Krachtens dit bestemmingsplan zijn de percelen bestemd als:

Enkelbestemming		: Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Dubbelbestemming 		: Waarde – Archeologie – 3
Dubbelbestemming 		: Waarde – Cultuurhistorie
Gebiedsaanduiding 		: Geluidszone - weg
Gebiedsaanduiding other	: Open, nagenoeg onbebouwd gebied
Gebiedsaanduiding other	: Zone nieuwe landgoederen en landschapscampings

Het perceel 2891 is daarnaast bestemd als;
Gebiedsaanduiding		: Kreekruggen, gebied met kenmerken bebouwingspatroon
 
Omschrijving
Percelen weiland

1.	Weiland aan de Braamweg/Rondweg te Koudekerke, kadastraal bekend gemeente Valkenisse, sectie K, nummers 2144, groot 3.15.50 ha en gemeente Valkenisse, sectie K, nummer 2159, groot 0.94.05 ha, totaal groot 04.09.55 ha.
Het betreft geëgaliseerde en verwerkte zeekleigrond met plaatselijk dijkveen binnen 120 cm.
De kavelvorm is goed. Het perceel is redelijk vlak gelegen en de ontsluiting is goed.

2.	Weiland aan de Rondweg te Koudekerke, kadastraal bekend gemeente Valkenisse, sectie K, nummer 2891 groot 1.79.40 ha. 
De drainage is oud. Het betreft grotendeels zware zavelgrond, kalkrijk. De vorm van het perceel is zeer matig (driehoek). De ontsluiting is matig via een brug. Een kleine punt van het perceel is nat.  

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg. 

Vraagprijs 
De vraagprijs is op aanvraag. 

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken voor een bezichtiging, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder 06 – 51 69 57 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 – 24 77 47.  
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@zlto.nl.

Kenmerken