schets 1.jpg Schets 4.jpg Schets 3.jpg
schets 1.jpg
Schets 4.jpg
Schets 3.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: 2 PERCELEN LANDBOUWGROND, ter grootte van 05.49.00 ha en 05.50.00 ha (totaal 10.99.00 ha). INSCHRIJVEN IS MOGELIJK T/M 13 DECEMBER 2022 - 12.00 UUR

D'ekkersrijte, 5511 Knegsel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per vrijdag 13 januari 2023
Perceeloppervlakte 55.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
TWEE PERCELEN LANDBOUWGROND, TER GROOTTE VAN:
KOOP 1: 05.49.00 ha
KOOP 2: 05.50.00 ha
KOOP 3: massa van KOOP 1 EN KOOP 2, ter grootte van 10.99.00 ha
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 13 DECEMBER 2022 - 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft twee percelen landbouwgrond, ter grootte van koop 1: circa 05.49.00 ha, koop 2: circa 05.50.00 ha en de massa koop 3: 10.99.00 hectaren, gelegen te KNEGSEL aan d’ Ekkersrijte.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente VESSEM, sectie M, nummer 38, ter grootte van 10.99.00 ha
Totale perceeloppervlakte bedraagt 10.99.00 ha

Aantekening kadaster:
Blijkens informatie van het Kadaster is het perceel belast met een zakelijk recht:
Perceelnummer 38 is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2017”, van de gemeente Eersel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 03 juli 2018, geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Enkelbestemming: Groen – Landschapselement.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding: Luchtvaartverkeerzone – obstakelbeheergebieden.
Gebiedsaanduiding: Milieuzone – vogelbeheersgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
KOOP 1:
Veldkavel met een totale perceeloppervlakte van circa 05.49.00 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is thans in gebruik als maisland.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Beregening is niet mogelijk.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.

KOOP 2:
Veldkavel met een totale perceeloppervlakte van circa 05.50.00 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is thans in gebruik als maisland.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Het perceel verkeert wel in goede staat van onderhoud.
Beregening is niet mogelijk.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.

GEWAS - GEWASROTATIE:
Jaar 2009 : Mais
Jaar 2010 : Mais
Jaar 2011 : Mais
Jaar 2012 : Mais
Jaar 2013 : Mais
Jaar 2014 : Mais
Jaar 2015 : Mais
Jaar 2016 : Aardappelen
Jaar 2017 : Mais
Jaar 2018 : Mais
Jaar 2019 : Mais
Jaar 2020 : Aardappelen
Jaar 2021 : Bieten
Jaar 2022 : Mais

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 13 januari 2023 bij Notariskantoor Maarten Rijntjes, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 19 (5520 AA), tel.nr 0497 – 51 27 19.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 13 december 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Maarten Rijntjes, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 19 (5520 AA), telefoonnummer 0497 – 51 27 19, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving KNEGSEL, d’Ekkersrijte”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.
De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN:
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk dinsdag 13 december 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop 1:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.49.00 hectaren, gelegen te Knegsel aan d’Ekkersrijte. Kadastraal bekend gemeente VESSEM, sectie M, nummer 38 gedeeltelijk, ter grootte van circa 05.49.00 hectaren.

Koop 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.50.00 hectaren, gelegen te Knegsel aan d’Ekkersrijte.
Kadastraal bekend gemeente VESSEM, sectie M, nummer 38 gedeeltelijk, ter grootte van circa 05.50.00 hectaren.

Koop 3 - MASSA van koop 1 en koop 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 10.99.00 hectaren, gelegen te Knegsel aan d’Ekkersrijte.
Kadastraal bekend: gemeente VESSEM, sectie M, nummer 38, ter grootte van 10.99.00 hectaren.

OPMERKING:
Indien koper maximaal 1 koop gegund wil hebben, dient men dit duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier.

AANTAL VOORWAARDEN (Zie ook onze uitgebreide verkoopbrochure):
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Notariskantoor Maarten Rijntjes, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 19 (5520 AA), telefoonnummer 0497 – 51 27 19, uiterlijk vrijdag 13 januari 2023 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 13 december 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde Notariskantoor Maarten Rijntjes, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 19 (5520 AA), telefoonnummer 0497 – 51 27 19.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde 15 december 2022 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor
15 december 2022 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.

BEZICHTIGING / VRAGEN
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor telefoon 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900580
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 13 januari 2023
Laatste wijziging Maandag 19 december 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 5 ha 50 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Vessem M 38 Vessem M 38
Perceeloppervlakte 55.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart