Verkocht

Verkocht: Vegelinsweg, 8501 BA Joure

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Vegelinsweg onder Joure, totaal 4.63.00 ha.

Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma M.: 06-51249180.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente, Joure, sectie E, nummers 89 (2.62.10 ha) en 90 (2.00.90 ha).

Grondsoort:
De grondsoort is op de grondsoortenkaart aangewezen als klei op veen. Volgens de Grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Bouwland op veen.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 2 percelen.

Detailhuishouding:
Gedraineerd om de 12 meter (oude drainage).

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Ontsluiting vindt plaats via twee dammen op de openbare weg “Vegelinsweg” en via één dam op de openbare weg “Graverij”.

Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017, van de Gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-06-2017 hebben de landerijen de Enkelbestemming Agrarisch.
Daarnaast geldt het Paraplubestemmingsplan gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zone. Boeren in gemeente De Fryske Marren moeten minimaal vijftig meter afstand van woningen houden als ze middel gaan spuiten. Afwijken van deze afstand kan alleen na een 'locatie-specifiek' onderzoek.
Voor de volledige omschrijving en overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Kettingbeding:
Voor de perceelsnummers 89 en 90 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 7-12-2021 een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 7-12-2021 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer e.e.a. tevens met inachtneming van een bij akte vastgelegd boetebeding bij het niet nakomen van deze verplichting.

Opstalrecht:
Niet van toepassing.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij notaris: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Perceelsnummer 89 kent deels de aanduiding Onderzoek uitvoeren. Deze aanduiding heeft echter nooit belemmerend gewerkt ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Herinrichtingsrente:
Niet van toepassing.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzengedoog/fourageergebied:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
De kavel is gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en).
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030

Erfdienstbaarheid:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Vraagprijs:
Op aanvraag.

Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80.

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, defryskemarren.nl of via ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31797
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 28 mei 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart