wierkstraat2aresp2hulten-04 wierkstraat2aresp2hulten-03 wierkstraat2aresp2hulten-01 wierkstraat2aresp2hulten-07 wierkstraat2aresp2hulten-08 wierkstraat2aresp2hulten-09 wierkstraat2aresp2hulten-10 wierkstraat2aresp2hulten-11 wierkstraat2aresp2hulten-12 wierkstraat2aresp2hulten-13 wierkstraat2aresp2hulten-14 wierkstraat2aresp2hulten-16 wierkstraat2aresp2hulten-17 wierkstraat2aresp2hulten-19 wierkstraat2aresp2hulten-20 wierkstraat2aresp2hulten-21 wierkstraat2aresp2hulten-22 wierkstraat2aresp2hulten-26 wierkstraat2aresp2hulten-28 wierkstraat2aresp2hulten-29 wierkstraat2aresp2hulten-30 wierkstraat2aresp2hulten-31 wierkstraat2aresp2hulten-32 wierkstraat2aresp2hulten-33 wierkstraat2aresp2hulten-34 wierkstraat2aresp2hulten-35 wierkstraat2aresp2hulten-37 wierkstraat2aresp2hulten-38 wierkstraat2aresp2hulten-39 wierkstraat2aresp2hulten-40 wierkstraat2aresp2hulten-41 wierkstraat2aresp2hulten-42 wierkstraat2aresp2hulten-43 wierkstraat2aresp2hulten-44 wierkstraat2aresp2hulten-45 wierkstraat2aresp2hulten-46 wierkstraat2aresp2hulten-47 wierkstraat2aresp2hulten-48 wierkstraat2aresp2hulten-28 wierkstraat2aresp2hulten-49 wierkstraat2aresp2hulten-50 wierkstraat2aresp2hulten-51 wierkstraat2aresp2hulten-52 wierkstraat2aresp2hulten-53 wierkstraat2aresp2hulten-55 wierkstraat2aresp2hulten-56 wierkstraat2aresp2hulten-57 wierkstraat2aresp2hulten-59
wierkstraat2aresp2hulten-04
wierkstraat2aresp2hulten-03
wierkstraat2aresp2hulten-01
wierkstraat2aresp2hulten-07
Verkocht

Verkocht: Wierkstraat 2, 5125 NJ Hulten

€ 795.000,- k.k.
Type object ALV overig, zand
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 33.815 m²
Status Verkocht

Omschrijving

Op schitterend vrij gelegen locatie in het buitengebied, boerderij met twee woonhuizen en multifunctionele bedrijfsgebouwen op 3.38.15 hectaren, geheel vrij gelegen en toch direct nabij de stad.

IN VRAAGPRIJS VERLAAGD!

Indeling

In het buitengebied van Hulten gelegen voormalig rundveebedrijf, bestaande uit een woonboerderij met daarin twee officiële woonhuizen, grote schuur, voormalige ligboxenstal die is voorzien van een vlakke vloer en daardoor geschikt is als caravanstalling, voormalige jongveestal met open front waarvan de vloer vlak is gemaakt en ook goed geschikt als caravanstalling, werktuigenloods met open front, loods met open front en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppevlakte van 3.38.15 hectaren. De landbouwgrond is momenteel grotendeels in gebruik als weiland. De boerderij heeft een eigen oprijlaan en is ontsloten via rustige landbouwwegen.

De voormalige stallen zijn voorzien van vlakke vloeren en daardoor multifunctioneel geworden. Het bestemmingsplan biedt veel gebruiksmogelijkheden. De boerderij ligt direct naast een groot paardensportcomplex / manege met overdekte rijhal (1.000 m2) zodat gebruik kan worden gemaakt van de daar aangeboden faciliteiten. De locatie ligt ook direct naast de woonwijk Reeshof en is daarvan enkel gescheiden door de rondweg. Het biedt vele mogelijkheden qua klandizie.

Hulten is een dorp in de gemeente Gilze en Rijen. Hulten ligt aan de oude rijksweg tussen Rijen en Tilburg. Nabijgelegen kernen: Gilze, Reeshof, Rijen en Tilburg. Verder ligt de boerderij in het gebied tussen Tilburg en Breda zodat gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen van twee grote steden.

Ziet u uzelf hier al wonen? Dan moet u het spraakmakende geheel zeker eens komen bekijken.

Volgens het kadastraal uittreksel rust er op genoemd perceel een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis B.V. Volgens verkoper ligt er enkel nog een waterleiding door het perceel welke loopt van de boerderij naar de naastgelegen boerderij op huisnummer 8.

Rondom de boerderij ligt ruim 23 hectare cultuurgrond welke in eigendom is bij de gemeente Tilburg.

In de omgeving zijn geen intensieve veehouderijen zodat het object vrij is van milieucirkels van derden.

De voormalige bedrijfsopstallen zijn ingericht om te gebruiken als caravanstalling (circa 65 stuks).

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Gilze en Rijen, dat is vastgesteld d.d. 01 juli 2013. Krachtens dit bestemmingsplan is het huisperceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Landschap – 2.
Dubbelbestemming : Archeologie (gedeeltelijk)
Maatvoering : Maximaal aantal wooneenheden: 2.
Bouwaanduiding: Karakteristiek
Bouwvlak: Bouwvlak.
Gebiedsaanduiding other: Overig – agrarisch verbredingsgebied.
Gebiedsaanduiding other: ihcs – 1.

Het agrarisch bouwblok omvat circa 12.600 m2 en er zijn twee wooneenheden toegestaan. De woonboerderij waarin de woningen zijn gesitueerd, is aangemerkt als een karakteristiek bouwwerk dus beeldbepalend.
Let op: de open front jongveestal, open front loods en open front veldschuur zijn alle gebouwd zonder omgevingsvergunning bouw. Aangezien de voormalige open front jongveestal en de veldschuur een nokhoogte hebben van minder dan 5 meter, zijn ze inmiddels vergunningsvrij en daarmee legaal. De open front loods met een nokhoogte van 5,40 meter is mogelijk al legaal op basis van het overgangsrecht uit voorgaande bestemmingsplannen en anders kan daarvoor alsnog een vergunning worden aangevraagd op basis van agrarisch gebruik.

Agrarische bedrijfsactiviteiten
De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor grondgebonden veehouderijen, paardenfokkerijen en akkerbouw- en vollegrondstuinbouwbedrijven. Planologisch gezien is het mogelijk om de locatie in deze primaire agrarische sectoren door te ontwikkelen overeenkomstig de bouw- en gebruiksmogelijkheden die artikel 3 biedt. Let wel op: Het bestemmingsplan is nog niet in overeenstemming met de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Noord-Brabant. Bij uitbreiding van een grondgebonden veehouderijbedrijf, waaronder ook verstaan wordt het legaliseren van de zonder omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw opgerichte bebouwing, dient getoetst te worden aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Dit geldt niet voor paardenfokkerijen.

Niet agrarische nevenactiviteiten
In artikel 42.13.2 van het bestemmingsplan worden naast een primaire agrarische bedrijfsuitoefening ook mogelijkheden geboden voor niet-agrarische bedrijvigheid als nevenactiviteit. Hiervoor dient een omgevingsvergunning verkregen te worden van het bevoegd gezag. In totaliteit mag bij een combinatie van nevenfuncties ten hoogste 500 m2 aan bebouwing en 4.000 m2 aan gronden in gebruik genomen worden ten behoeve van de nevenfuncties, waarbij per type nevenfunctie ook maximale oppervlaktematen gehanteerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een agrarisch handels- en exportbedrijf, huisdierenpension of hondenfokkerij, kleinschalige horecagelegenheid, kleinschalig kamperen, een agrarisch verwante sociale functie, etc. Voor een limitatieve opsomming van de mogelijkheden wordt verwezen naar tabel 8 behorende bij artikel 42.13.2 van het bestemmingsplan. Onder het hoofdstuk Bestemmingsplanregels kunt u deze tabel raadplegen.

Niet agrarische bedrijvigheid
Indien de agrarische bedrijfsvoering definitief gestaakt wordt kan middels een wijzigingsbevoegdheid de bestemming gewijzigd worden ten behoeve van een niet-agrarische vervolgfunctie. De vervolgfunctie dient plaats te vinden in de bestaande bedrijfsgebouwen en overtollige bebouwing dient te worden gesaneerd. Voor een limitatieve opsomming van de mogelijkheden wordt verwezen naar tabel 9 behorende bij artikel 42.13.3 van het bestemmingsplan. Onder het hoofdstuk Bestemmingsplanregels kunt u deze tabel raadplegen.
Naast de bovenstaande binnenplans opgenomen ontheffings- en wijzigingsbevoegdheid biedt het provinciale beleid ruimere mogelijkheden voor niet agrarische bedrijfsactiviteiten als nevenactiviteit en niet-agrarische vervolgfunctie na beëindiging. Het verschil zit hem met name in de maximale oppervlaktematen voor het gebruik van gebouwen en gronden. De Verordening Ruimte schrijft voor dat de totale omvang van het bouwperceel ten hoogste 5.000 m2 mag zijn en dat de niet agrarische bedrijvigheid valt onder milieucategorie 1 of 2.

Volgens informatie van de gemeente Gilze en Rijen kan voor de medewerking van de gemeente aan overige initiatieven een principeverzoek worden ingediend. De legeskosten daarvan zijn circa € 750. Bij akkoord dient vervolgens een postzegelbestemmingsplan opgesteld te worden voor de beoogde ontwikkeling. Volgens de gemeente mag een initiatief niet tot een forse toename van de verkeersintensiteit leiden als gevolg van de ontsluiting via landbouwwegen.

Wonen
Artikel 42.12.2 biedt naast de mogelijkheid voor een niet agrarische vervolgfunctie ook de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Daarbij mag de oppervlakte van de boerderij niet worden vergroot, de agrarische verschijningsvorm niet worden aangetast en de bestaande situering niet worden gewijzigd. Alle overige agrarische bedrijfsbebouwing dient te worden gesaneerd. Het oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m2 per woning vermeerderd met 20% van de bebouwde oppervlakte van de gesloopte gebouwen tot een maximum van 200 m2.
Ook hier geldt dat voor de medewerking van de gemeente aan overige initiatieven een principeverzoek kan worden ingediend. De legeskosten daarvan zijn circa € 750. Bij akkoord dient vervolgens een postzegelbestemmingsplan opgesteld te worden voor de beoogde ontwikkeling. Er kan dan gedacht worden aan het splitsen in een tweetal woonbestemmingen al dan niet met één woonbestemming op een nieuwe bouwkavel, het splitsen in een agrarische bestemming en een plattelandswoning of varianten hierop.

Milieuvergunning
Op de locatie rust volgens BvB een milieutoestemming voor het mogen houden van 36 stuks vrouwelijk jongvee. Feitelijk is er al geruime tijd geen vee meer gehouden. In 2007 is de milieuvergunning zodanig aangepast dat er 70 caravans mogen worden gestald zonder gasflessen.
Gezien de ruime afstand tot burgerwoningen (>150 m.) en de ligging buiten de 250 m. zone van zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wav, lijken er milieutechnisch geen belemmeringen om de milieutoestemming te wijzigen in dieren van een andere diercategorie en/of het aantal dieren te vergroten.
Op de locatie rust geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming of een andersoortige toestemming als een PAS-melding. Zonder deze melding of vergunning is het niet toegestaan om dieren op deze locatie te houden op het moment dat de stikstofdepositie ten gevolge van deze locatie meer dan 0,05 mol op een Natura2000-gebied bedraagt. De drempel van 0,05 mol wordt overschreden bij circa 125 kg NH3. Dit komt overeen met ca. 25 volwassen paarden, 175 schapen, 9 melk- en kalfkoeien of 28 vrouwelijk jongvee. Op het moment dat dit aantal overschreden wordt dient een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden. Gezien de beperkte ammoniakruimte die beschikbaar is en de juridische onzekerheden waar momenteel sprake van is, is er gerede twijfel over de verkrijgbaarheid van deze vergunning.

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
• drinkwaterleiding;
• elektriciteit;
• telefoonnet;

Gas komt via een propaangastank welke eigendom is van Antargaz. Wanneer koper geen gas meer wil afnemen van Antargaz, zal de tank worden weggehaald voor rekening van verkoper. De boerderij heeft een eigen rioolsysteem dat is aangesloten op een ondergrondse septictank. Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Momenteel is men bezig met het aansluiten van de boerderij op glasvezelinternet. Verkoper heeft daartoe inmiddels € 2.500 ingelegd en de maandelijkse kosten zijn € 39 (exclusief maandelijkse kosten van de provider).

Omschrijving van het object
Woonboerderij nummer 2 / 2a:
De woonboerderij is oorspronkelijk gebouwd in 1939 en omstreeks 1970 verbouwd tot twee afzonderlijke wooneenheden. De woonboerderij is over de lengte verdeeld waarbij het oorspronkelijke achterhuis grotendeels bij de woningen is getrokken. De woonboerderij heeft een inhoud van circa 1.425 m3. De vloeroppervlakte op de begane grond is circa 240 m2.
De spouwmuren zijn opgetrokken uit bakstenen, spanten van hout, geïsoleerd zadeldak dat is gedekt met gebakken dakpannen en beschoten met planken (het dak is geheel vernieuwd in 2008), vloer op de begane grond grotendeels van beton en verdiepingsvloer van hout, zolder van hout, kapconstructie bestaande uit spanten van hout. In 1990 is de boerderij voorzien van hardhouten kozijnen met dubbel glas. Beide woningen hebben een eigen centrale verwarmingssysteem met ketels uit 2007, gestookt op propaangas en alle verblijfsruimtes kunnen worden verwarmd.
Beide woongedeeltes hebben eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer, vaste trap naar de eerste verdieping, slaapkamers, grote zolder. Het is mogelijk om in de boerderij te wonen op de begane grond. Ook is het mogelijk om beide woningen feitelijk weer samen te voegen. Beide woningen verkeren in een nette staat. Aan beide woningen zijn begin 2000 serres gebouwd.
Een grove indeling van de rechter woning: entree via serre, woonkeuken, woonkamer, hal, badkamer, bijkeuken, berging met toilet. Vaste trap naar de eerste verdieping, overloop, vier slaapkamers, toilet, toegang tot grote open zolder;
Een grove indeling van de linker woning: entree via hal, toegang tot badkamer, kantoor, apart toilet, woonkamer, vaste trap naar de eerste verdieping, overloop, vier slaapkamers, badkamer met toilet, kleine bergkamer;

De woonboerderij verkeert in een redelijke staat van onderhoud.

Nb. op de cv ketels zit een abonnement voor het onderhoud welke een maand voor het einde van het kalenderjaar kan worden opgezegd. Het abonnement behelst € 120 per jaar.

Schuur:
De woonboerderij is destijds gebouwd naast de bestaande schuur welke waarschijnlijk ook dateert van de jaren ’30. De schuur was oorspronkelijk ingericht voor het voeren van een gemengd agrarisch bedrijf. Later is over de lengte van de schuur een afhang / veestalling gebouwd met zes groepshokken voor zes stuks jong rundvee op drijfmestroosters. De schuur is verder ingericht als werkplaats met een grote bergzolder zijnde de voormalige hooizolder. De schuur is via een tussenbouw verbonden met de achterzijde van de woonboerderij.

De schuur heeft een oppervlakte van circa 485 m2. De muurplaathoogte is circa 2 meter en de nokhoogte circa 8,82 meter. De schuur is voorzien van een vloer van beton en een verdiepingsvloer van hout, een kapconstructie bestaande uit spanten van hout, het zadeldak is gedekt met asbest cement golfplaten (puntje aan de voorzijde met gebakken dakpannen), de steense muren zijn opgetrokken uit bakstenen met klassieke betonramen, een wand is van gepotdekselde geteerde planken. De schuur is voorzien van grote openslaande deuren van hout.

Achter de schuur is nog een afhang gebouwd met een lessenaarsdak en steense muren van bakstenen. Het lessenaarsdak is gedekt met asbest cement golfplaten. De afhang is voorzien van een mestkelder met drijfmestroosters. De oppervlakte van de afhang achter de schuur is circa 77 m2. De staat van onderhoud van dit deel is ook redelijk.

Voormalige ligboxenstal / caravanstalling:
De voormalige ligboxenstal / caravanstalling is gebouwd in 1973 en heeft een oppervlakte van circa 842 m2 (33,30 m x 25,30 m). De muurplaathoogte is circa 1,80 meter en de nokhoogte circa 6,73 meter. De kapconstructie bestaat uit gelamineerde spanten van hout met tussenstaanders van hout op een voet van beton. De gehele stal is voorzien van een vlakke betonvloer. Er hebben onder de ligboxenstal geen mestkelders gelegen; de afvoer van de mest vond plaats met een mestschuif. De nog aanwezige mestopvang aan de oostzijde van de ligboxenstal staat in verbinding met de mestkelders onder de open front jongveestal. De wanden zijn opgetrokken uit geteerd gepotdekseld hout, aan beide zijden grote deuren, het zadeldak is voor de helft gedekt met asbest cement golfplaten (oostelijk deel). De westelijke helft is gedekt met asbestvrije golfplaten. De stal verkeert in een redelijke staat van onderhoud.

Voormalige jongveestal met open front / caravanstalling:
De voormalige jongveestal met open front / caravanstalling is gebouwd in 1981 en heeft een oppervlakte van circa 383 m2 (45,60 m x 8,40 m). De goothoogte is circa 2,30 meter en de nokhoogte is circa 4,50 meter. De inrijhoogte is circa 3,40 meter. De kapconstructie bestaat uit stalen spanten en gordingen van hout, het zadeldak is gedekt met asbest cement golfplaten, vloer van beton, half steense wanden van bakstenen en deels opgetrokken uit geteerde gepotdekselde planken. Twee spantvakken zijn aan de voorzijde afgesloten met deuren en hebben een volledig vlakke betonvloer. De gehele stal is onderkelderd tot een diepte van 1,80 meter onder peil echter de vloeren zijn dicht gemaakt. De stal verkeert in een redelijke staat van onderhoud.

Werktuigenloods met open front:
De werktuigenloods is gebouwd in 1990 en heeft een oppervlakte van circa 296 m2 (14,10 m x 21 m). De kapconstructie bestaat uit spanten en gordingen van hout, zadeldak dat is gedekt met asbestvrije
golfplaten, wanden van gepotdekselde planken op een stenen plint, vloer van beton, voorzijde is deels open en deels dicht. De nokhoogte is circa 5,4 meter, muurplaat van het hoge gedeelte 3,20 meter en inrijhoogte van 3,9 meter. De werktuigenberging bestaat uit een groot deel van 210 m2 en een afhang daarachter van circa 86 m2. De werktuigenloods verkeert in een redelijke staat.

Veldschuur met werkplaats en deels open front:
Aan het erf achter de boerderij is in 1960 een veldschuur gebouwd met een oppervlakte van circa 177 m2. In de veldschuur is een werkplaats gemaakt van circa 35 m2. Naast de veldschuur is een garage gemaakt met een oppervlakte van circa 52 m2. De kapcontstructie bestaat uit spanten en gordingen van hout, zadeldak dat is gedekt met asbest cement golfplaten, wanden van gepotdekselde planken, vloer van beton. De veldschuur verkeert in een redelijke staat.

Diversen
Erfverharding:
Het erf is verhard met betonklinkers, betonplaten en gestorte beton. Er is ruim voldoende erfverharding aanwezig. De erfverharding verkeert voor het grootste deel in een redelijke staat. Een deel is verhard met gebroken puin. In totaal is circa 2.500 m2 verhard.

Kuilvoeropslag:
In 1980 zijn twee sleufsilo’s aangelegd met een oppervlakte van respectievelijk 270 m2 en circa 310 m2. De wanden zijn circa 1,20 meter hoog. De kuilvoeropslag verkeert in een matige staat.

Mestsilo en mestvaalt:
Er staat voormalige ronde mestsilo (bouwjaar 1990) van beton met een inhoud van circa 810 m3 met een drijfdek als afdekking. Naast de mestsilo is een mestvaalt gemaakt van betonvloer en wanden tot een hoogte van circa 1,20 m. Bij de mestvaalt ligt een opvangput met een diepte van circa 1,50 meter. De silo verkeert in een matige staat;

Garage met kippenhok:
Bij de woning staat een garage met kippenhok/afdak van hout en gedekt met asbest cement golfplaten. De oppervlakte is circa 47 m2.

Gewas op de cultuurgrond
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : grasland.
Jaar 2010 : grasland.
Jaar 2011 : grasland.
Jaar 2012 : grasland.
Jaar 2013 : grasland.
Jaar 2014 : grasland.
Jaar 2015 : grasland.
Jaar 2016 : grasland.

Bodemtype: zandgronden, voedselarm en vochtig tot droog.

Landbouwgrond
De huiskavel is in gebruik als grasland. Het weiland is verdeeld over twee rechte kavels met daartussen de oprijlaan. De percelen landbouwgrond zijn afgerasterd met palen en draad. De percelen zijn niet gedrianeerd. De percelen verkeren in goede staat van onderhoud. Geen overdracht van productierechten en / of betalingsrechten.

Schouw
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater. Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn. Het waterschap Brabantse Delta controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers'). Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats. In 2016 is dat voor het laatst. Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2017 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.
Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Algemeen
Lange eigen oprijlaan naar het object;
Geheel vrij gelegen en toch dicht bij de voorzieningen van de stad Tilburg;
Volop multifunctionele bedrijfsgebouwen;

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80. De heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek zal u rondleiden. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Roerende zaken
Er zijn geen roerende zaken in de koop begrepen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900157
Vraagprijs € 795.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 1 februari 2019
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object ALV overig, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 38 a 15 ca

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart