Schets 2.jpg Schets 4.jpg Schets 3.jpg Sches 6.jpg
Schets 2.jpg
Schets 4.jpg
Schets 3.jpg
Sches 6.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 07.27.00 ha. Inschrijven is mogelijk t/m wo 07 december 2022 – 12.00 uur

Kailakkers, 5095 AD Hooge Mierde
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 72.700 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 07.27.00 ha
Inschrijven is mogelijk t/m wo 07 december 2022 – 12.00 uur

Indeling

Het betreft een mooi perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 07.27.00 ha, gelegen te Hooge- en Lage Mierde, nabij de Kailakkers.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente HOOGE- EN LAGE MIERDE, sectie G, nummer 435, ter grootte van 07.27.00 ha
Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar onze uitgebreide verkoopbrochure.

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2021”, van de gemeente Reusel – De Mierden, voorontwerp d.d. 04 december 2020.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.
Dubbelbestemming: Waarde – Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperking veehouderij.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – primaat landbouw 2.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – primaat bos en natuur.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Veldkavel is gelegen aan de Kailakkers te Hooge Mierde, met een totale kadastrale oppervlakte van 07.27.00 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een onverharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Beregening is mogelijk, de vergunde beregeningsput zit in de verkoop in begrepen, zonder de m3.
Dit betekent, dat de koper een beregeningsvergunning moet hebben om de put over te kunnen schrijven op zijn naam.
Er liggen enkele oude drainageslangen in het perceel (niet meer in gebruik).
Aan de zuidkant perceel ligt een waterschapsloot, de overige sloten zijn scheidingssloten.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.

GEWAS:
Gewasrotatie:
Jaar 2009 Mais
Jaar 2010 Mais
Jaar 2011 Aardappelen
Jaar 2012 Mais
Jaar 2013 Mais
Jaar 2014 Grasland
Jaar 2015 Aardappelen
Jaar 2016 Mais
Jaar 2017 Mais
Jaar 2018 Grasland
Jaar 2019 Aardappelen
Jaar 2020 Gerst
Jaar 2021 Mais
Jaar 2022 Mais
(Bron: Boer & Bunder).

INFORMATIE BETALINGSRECHETN GLB
Niet van toepassing, dit beleid wordt per 1-1-2023 aangepast.

INFORMATIE BEREGENINGSVERGUNNING
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

LEVERING
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 27 december 2022 bij Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 38 30 30.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 07 december 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 38 30 30, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving HOOGE MIERDE, Kailakkers”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.
De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIVJING VAN DE KOOP
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 07 december 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 07.27.00 hectaren, gelegen te HOOGE MIERDE aan de Kailakkers; kadastraal bekend onder de gemeente HOOGE- EN LAGE MIERDE, sectie G, nummer 435, ter grootte van 07.27.00 ha

Aantal voorwaarden (zie bijlagen)
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 38 30 30; uiterlijk dinsdag 27 december 2022 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 07 december 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde
Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 38 30 30.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde vrijdag 09 december 2022 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor vrijdag 09 december voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.

BEZICHTIGING / VRAGEN
Het perceel bezichtigen kunt u op eigen gelegenheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met ZLTO Vastgoed - Advies of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zltoadvies.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed – Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900586
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 19 december 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 27 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Hooge en Lage Mierde G 435 Hooge en Lage Mierde G 435
Perceeloppervlakte 72.700 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart