Naamloos 1.jpg Naamloos 2.jpg naamloos 3.jpg 5.jpg Naamloos 6.jpg
Naamloos 1.jpg
Naamloos 2.jpg
naamloos 3.jpg
5.jpg

Te koop: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: HERPT, Achterweg / Herptsepad: perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 ha

Achterweg, 5255 AK Herpt
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per vrijdag 3 maart 2023
Perceeloppervlakte 60.155 m²

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
HERPT, Achterweg / Herptsepad
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 ha
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 03 februari 2023 – 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een mooi perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 hectaren, gelegen te HERPT, gemeente HEUSDEN, aan de Achterweg 16a / Herptsepad.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente HEUSDEN, sectie F, nummer 1533, ter grootte van 06.01.55 hectaren.
Aantekening kadaster:
Het perceel is belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Waterschap Aa en Maas, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Opmerking:
Het perceel te HEUSDEN, sectie F, nummer 747 is op verzoek van verkoper door het Kadaster gesplitst. Het perceel is gesplitst in het nieuwe te verkopen perceelnummer: Perceelnummer 1533 met een kadastrale oppervlakte van 06.01.55 ha.
De oppervlakte en de grenzen van het nieuwe perceel is definitief.
In de toegevoegde kaartbijlage (zie verkoopbrochure) wordt de ligging getoond van het nieuwe gevormde perceel met bijbehorende kadastrale aanduiding.

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, onherroepelijk vastgesteld d.d. 18 december 2018. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Leiding – Water.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Beschermd stadsgezicht.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – openheid.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – schootsvelden.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Het perceel is gelegen aan de Achterweg (16a) / Herptsepad te Herpt, gemeente Heusden en heeft een perceeloppervlakte van 06.01.55 hectaren.
Het is een rivierkleigrond met een afslibbaarheidsgehalte van ca. 35 %.
Het perceel is courant van vorm, goed verkaveld en tweemaal ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud. De waterhuishouding is: goed.
Opbrengend vermogen: zeer goed.
Beregening is mogelijk.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het jachtrecht is verhuurd.
Het perceel valt binnen beschermd stadsgezicht Heusden.
Gewasrotatie: Jaar 2009 – jaar 2022: grasland.

INFORMATIE BETALINGSRECHTEN GLB
Niet van toepassing, dit beleid wordt per 1 januari 2023 aangepast.

INFORMATIE BEREGENINGSPUT
De beregeningsvergunning geraadpleegd op de Bodemkaart (GIS) van het Waterschap:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- Ten name van: J.J.M. Buys
- Ago-nummer: 797.007
- Inrichtingsnummer: 21.864
- Putnummer: 49.334
- Aantal installaties: 1
- capaciteit: 120 m³/uur
- aantal putten: 1
De geregistreerde beregeningsput gaat bij de juridische levering over op koper.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 03 maart 2023 bij notariskantoor Merkx, Vugts & Vlemmix (MVV notarissen), gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan de Burchtplein 7 (5256 EA); telefoonnummer 085 – 0239598; email heusden@notarismvv.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 03 februari 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Merkx, Vugts & Vlemmix (MVV notarissen), gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan de Burchtplein 7 (5256 EA); telefoonnummer 085 – 0239598; email heusden@notarismvv.nl, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving HERPT, Achterweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.
De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk vrijdag 03 februari 2023 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 hectaren, gelegen te HERPT aan de Achterweg / Herptsepad; kadastraal bekend onder de gemeente HEUSDEN, sectie F, nummer 1533, ter grootte van 06.01.55 hectaren.

AANTAL VOORWAARDEN: Zie tevens onze uitgebreide verkoopbrochure.
- De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij notariskantoor Merkx, Vugts & Vlemmix (MVV notarissen), gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan de Burchtplein 7 (5256 EA); telefoonnummer 085 – 0239598; email heusden@notarismvv.nl, uiterlijk vrijdag 03 maart 2023 of zoveel eerder of later dan partijen nader overeenkomen.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal er beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
- Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 03 februari 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde
Notariskantoor Merkx, Vugts & Vlemmix (MVV notarissen), gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan de Burchtplein 7 (5256 EA); telefoonnummer 085 – 0239598; email heusden@notarismvv.nl.
- Inschrijven dient te geschieden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, in volle nominale bedragen, in euro’s uitgedrukt en niet mede in goederen e.d.
Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan het einde van de termijn van beraad, zijnde dinsdag 07 februari 2023 tot 17.00 uur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan degene die het hoogste bod heeft gedaan.
- Onder- of overmaat is niet van toepassing. De oppervlakte en de grenzen van het nieuwe perceelnummer is definitief.
- Indien de verkoper tot gunning overgaat zal de makelaar de inschrijver / koper uiterlijk voor dinsdag 07 februari 2023 voor 17.00 uur hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
- De inschrijving is onvoorwaardelijk en met financiële garantie.
- Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
- De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.
- Alle baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van: 01 april 2023.

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor te bereiken onder telefoonnummer 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 22 66 15 80. Uiteraard kunt u al uw overige vragen ook e-mailen naar Theo van Gendt.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed – Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

UITGEBREIDE VERKOOPBROCHURE MET INSCHRIJFFORMULIER:
Indien u onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier wenst te ontvangen, gelieve dan met ons contact op te nemen en wij zullen deze per e-mail of per post opsturen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900587
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding Per vrijdag 3 maart 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 1 a 55 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Heusden F 1533 Heusden F 1533
Perceeloppervlakte 60.155 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart