g-topo-06 website g-luchtfoto-08 g-bodem-07
g-topo-06 website
g-luchtfoto-08
g-bodem-07

Te koop: Waarderweg, 4267 Drongelen

€ 75.000,- k.k.
Type object Losse grond, klei
Perceeloppervlakte 93.181 m²

Omschrijving

TE KOOP
PERCELEN LANDBOUWGROND TE DRONGELEN

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar te koop aan percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van circa 9.31.81 ha, gelegen aan de Waarderweg te Drongelen.
  
KENMERKEN

1. Omschrijving
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Drongelen, ten oosten van het dorp Drongelen en worden begrensd door het Oude Maasje en de Bergsche Maas. De percelen zijn goed ontsloten door één dam die ontsluit naar de ten zuiden van de percelen gelegen Waarderweg.

Aan de zuidzijde van het kadastrale perceel gemeente Aalburg, sectie B, nummer 1159 dient in overleg met de opvolgende eigenaar een nader te bepalen kadastrale grens te worden ingemeten. Afhankelijk van de overeen te komen grens, zal het kadastrale perceel 1159 minimaal 0.20.00 ha en maximaal 0.60.00 ha kleiner worden.

2. Kadastrale informatie
De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie B,

nummer 897, groot 01.63.50 ha
nummer 1159 gedeeltelijk, groot 07.68.31 ha

totaal groot 09.31.81 ha

3. Gebruik
Het huidige gebruik van de percelen is akkerbouwland.
Het bouwplan van de afgelopen vijf jaren is:
Seizoen Gewas
2017 aardappelen
2016 tarwe
2015 bieten
2014 uien
2013 aardappelen

BRON: BOER & BUNDER

4. Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente.
De jaarlijkse waterschapslasten in 2017 bedragen € 71,60 per ha.

5. Zakelijke rechten
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

6. Kwaliteit
De gronden zijn van een landbouwkundig zeer goede kwaliteit en aan te merken als lichte zavel tot lichte kleigrond met een profielverloop 5.
BRON: STIBOKA

7. Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld door de raad op 4 september 2012.

In dit voorontwerp bestemmingsplan hebben de percelen de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' en de gebiedsaanduidingen 'kleinschalig landschap met reliëf' en 'reconstructiewetzone – verwevingsgebied'.

BRON: RUIMTELIJKE PLANNEN

8. Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Aalburg zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

9. Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.
Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

10. Jacht
De jacht tot het aangebodene is verhuurd.

11. Betalingsrechten en productierechten
Op de aangeboden percelen rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

12. Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Vraagprijs : € 75.000,00 per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.S. (Peter) de Bruin,
telefoon: 078-6749438 of e-mail: p.de.bruin@overwater.nl.

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP2900079
Prijs € 75.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 11 juli 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 9 ha 31 a 81 ca

Foto's

Kaart