deurne
deurne
Verkocht

Verkocht: Riet, 5754 PG Deurne

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Perceeloppervlakte 28.200 m²

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

DEURNE aan het RIET
Een kavel goede landbouwgrond, ter grootte van 02.82.00 hectaren.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DONDERDAG 29 MAART 2018 - 12.00 UUR

Indeling

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.82.00 hectaren, gelegen te Deurne aan het Riet, tegenover huiskavel Riet 10.
Perceel is gelegen en ontsloten aan de openbare verharde weg “Riet”.
Het is een mooie vierkante kavel zandgrond.

Kadastrale gegevens
gemeente DEURNE, sectie L, nummer 1280, ter grootte van 02.82.00 HA

Aantekening kadaster:
Voor zover geen bijzonderheden bekend.

(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied”, ontwerp d.d. 23 mei 2017, van de gemeente Deurne is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Gebiedsaandudiing : Vrijwaringszone – ihcs 174 m + nap.
Gebiedsaanduiding: Wetgevingzone – omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008).

Krachtens het bestemmingsplan “Tweede herziening bestemminsgplan Buitengebied”, vastgesteld d.d. 01 februari 2017, van de gemeente Deurne, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch – 1.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – ihcs 174 m + nap.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radarverstoringsgebied.
Gebiedsaanduiding: wro-zone – omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008).
(Bron: ruimtelijke plannen).

Betalingsrechten / productierechten
Er worden geen betalingsrechten of productierechten meegeleverd.

Gewasrotatie
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais

Schouwplicht
Controle van particuliere waterlopen: de schouw.
Voor een snelle waterafvoer met name in de winter is het belangrijk dat sloten gemaaid en goed onderhouden zijn. Eigenaren van een perceel langs het water zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap voert elk jaar de zogeheten schouw uit.
De schouw vindt elk jaar plaats vanaf 15 november.
Het waterschap controleert of het onderhoud in orde is. Dat betekent:
- begroeiing op taluds, bodem en dammen is gemaaid;
- maaisel, planten, kroos, bladeren, voorwerpen zijn verwijderd;
- geen afschuivingen van taluds en grondophopingen;
- duikers zijn schoon en hersteld;
- geen bestrijdingsmiddelen gebruik om begroeiing op taluds tegen te gaan.
(Zie kaart in de verkoopbrochure).

Omschrijving van het object
- Het perceel is te bereiken en ontsloten via de openbare verharde weg “Riet; middels twee dammen (sloten helft eigendom).
- Het perceel is thans in gebruik als bouwland;
- Het perceel is niet afgerasterd.
- Het perceel is circa 50 jaar gelegen gedraineerd. De drianage is echter niet onderhouden.
- Het perceel was verpacht middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Het perceel is vrij opgeleverd d.d. 01 januari 2018.
- Het jachtrecht is wel verhuurd (het jachtrecht is mondeling verhuurd voor onbepaalde tijd).
- Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten;
- Het perceel is sinds de jaren ‘20 van de vorige eeuw in bezit van de familie van de huidige eigenaar; sinds die tijd hebben geen
bodemverontreinigende activiteiten plaatgevonden.”

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 17 mei 2018 bij Notariaat Deurne, de heer T.M. (Theo) Mennen, gevestigd te Deurne en kantoorhoudende aldaar aan De Poort 7 (5751 CN), telefoonnummer 0493 – 31 35 33.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, vrij van huur en/of pacht.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 29 maart 2018 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariaat Deurne, de heer T.M. (Theo) Mennen, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Deurne, Riet”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Inlichtingen
Indien u onze uitgebreide verkoopbrochure wenst met inschrijfformulier en retourenveloppe, of mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900203
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 30 maart 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 82 a

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart