Verkocht

Verkocht: Redoute, 1797 SX Den Hoorn Texel

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 218.005 m²

Omschrijving

Te koop: nabij de Redoute, Den Hoorn het erfpachtrecht van circa 21.80.05 ha landbouwgrond.

Het object bestaat uit een drietal kadastrale percelen landbouwgrond, totaal groot circa 21.80.05 ha, gelegen nabij de Redoute, in de Prins Hendrikpolder te Den Hoorn.

Kadastrale informatie:
Het object is kadastraal bekend onder de volgende aanduiding:
Gemeente Texel, sectie P, nummer
1041, groot 8.71.55 ha
1047, groot 0.96.00 ha
1165, groot 12.12.50 ha
Totaal: 21.80.05 ha

Erfpacht:
Bloot eigendom: ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht.

Op de percelen rust een erfpachtrecht, ingegaan per 19 oktober 2016, voor de duur van 26 jaar en eindigende per 18 oktober 2042.
De verschuldigde canon bedraagt per 1 november 2018 € 20.531,50 per jaar (€ 941,80/ha) en wordt jaarlijks per 1 november geïndexeerd.
De canon moet vooruit worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen, telkens vóór 1 mei en 1 november van ieder jaar.
De bloot eigenaar, ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht, heeft een eerste recht van koop, maar heeft desgevraagd te kennen gegeven dat ze daar geen gebruik van willen maken, echter willen wel van te voren de nieuwe erfpachter financieel kunnen toetsen.

Bij het einde van de erfpachtperiode heeft erfpachter het recht om de blote eigendom te kopen van de bloot eigenaar tegen een koopprijs van de jaarcanon vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door 2,6 - met als maximum de vrije waarde vrij van enig gebruiksrecht.
Tussentijds heeft erfpachter het recht om per 19 oktober 2028 de blote eigendom te kopen van de bloot eigenaar tegen een koopprijs zoals hierboven berekend bij het einde van de erfpachtperiode, vermeerderd met 10%.

Grondsoort:
De grondsoorten van de betreffende percelen zijn: zand, lichte en zware zavel.
(bron: Grondsoortenkaart Nederland)

De huidige graspercelen beschikken over een goed grasbestand met dichte en een bijna onkruidvrije zode. Enkele percelen zijn de laatste jaren ook benut voor de teelt van aardappelen en (voeder)bieten. Daarnaast zijn de percelen te gebruiken voor de teelt van bloembollen.
De percelen zijn gedurende de afgelopen jaren gekilverd. Daarnaast beschikken de percelen over een goedwerkende drainage.

Gebruik:
Het object bestaat uit 5 percelen landbouwgrond en is als volgt gebruikt:
Gemeente Texel, sectie P, Nummer - Gecombineerde opgave - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
1041 ged. - 4,30 ha - Grasland - Grasland - Grasland - Aardappelen - Bieten
1041 ged. - 4,13 ha - Grasland - Grasland - Grasland - Aardappelen - Grasland
1047 - 0,96 ha - Grasland - Grasland - Grasland - Grasland - Grasland
1165 ged. - 5,44 ha - Grasland - Grasland - Grasland - Grasland - Grasland
1165 ged. - 6,40 ha - Grasland - Grasland - Grasland - Bieten - Grasland
Totaal: 21.23.00 ha
(bron: Boer en Bunder)

Ontsluiting:
De percelen zijn ontsloten via de Redoute, middels een recht van weg.
Voor de percelen geldt een erfdienstbaarheid. Informatie op kantoor beschikbaar.

Bestemming:
De percelen liggen in het deels onherroepelijk in werking plangebied “Bestemmingsplan Texel 2013”, vastgesteld per 12 juni 2013 door de gemeente Texel en vallen onder de vastgestelde “Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel”, vastgesteld op 12 juni 2013 door de provincie Noord-Holland.
Het object heeft de enkelbestemming “Agrarisch - Zeepolders ” en valt onder Besluit-vlak “Zoneakkers”.
Perceel 1041 heeft op het meest oostelijke deel de Gebiedsaanduiding “Vrijwaringszone – dijk”.

Voorbehoud:
- Gunning voorbehouden aan verkoper / erfpachter.
- Goedkeuring van de koper door ASR Levensverzekering N.V. te Utrecht, hoofdzakelijk ten aanzien van de financiële gegoedheid.

Overige informatie:
- De waterschapslasten bedragen € 108,03 per hectare onbebouwd/jaar (2018, eigenaren).
- Op de percelen rusten geen ruilverkavelingslasten.
- De op de percelen rustende betalingsrechten zijn inbegrepen.

Aanbieding/status:
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen, is vrijblijvend. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de op stellen koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend.
Eventuele uitsplitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper.

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Vraagprijs erfpachtrecht:
Op aanvraag, eenmalig te betalen. Canon jaarlijks te betalen aan bloot eigenaar.

Inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. (Jurjen) Nannenga.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68045/19122
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 4 januari 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 21 ha 80 a 5 ca

Foto's

Kaart