Schets Bakel, Mathijseind.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Schets Bakel, Mathijseind.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: perceel landbouwgrond met klein deel bos, totaal ter grootte van circa 09.60.00 HA

Mathijseind, 5761 PS Bakel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 96.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond met klein deel bos, totaal ter grootte van circa 09.60.00 HA
Inschrijven is mogelijk t/m dinsdag 31 oktober 2023 tot 12.00 uur

Indeling

Algemeen
Het betreft een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte van circa 09.25.00 hectaren met een klein deel bos van circa 00.35.00 hectare, derhalve een totale perceeloppervlakte van maar liefst circa 09.60.00 hectaren, gelegen te BAKEL aan het Mathijseind (3).

Kadastrale gegevens
Gemeente BAKEL EN MILHEEZE, sectie K, nummer 789 ged, ter grootte van circa 09.60.00 ha

Aantekening kadaster:
Het eigendom is tweemaal belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van:
- Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
- Gasunie transport Services B.V., gevestigd te Groningen.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Gemert – Bakel Buitengebied 2017”, van de gemeente Gemert - Bakel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 05 juli 2018, in werking getreden en deels onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Enkelbestemming: Natuur.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.
Dubbelbestemming: Waarde – Oude Akker.
Dubbelbestemming: Leiding.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.

Er ligt een ontwerp wijzigingsplan ter inzage inzake de locatie Mathijseind 3 te Bakel.
Het agrarische bouwblok wordt verwijderd op een deel van het perceel dat te koop staat.
Tevens is er een landschapsinrichtingsplan opgesteld, zie uitgebreide verkoopbrochure

Informatie beregeningsput + pomp
Perceel is niet in een beschermd gebied of attentie gebied gelegen inzake grondwater (3 augustus 2023). Zie voor meer informatie de site www.aaenmaas.nl
De beregeningsput en pomp zijn niet in de verkoop begrepen.
Koper zal zorgdragen om zelf een nieuwe beregeningsput te maken en zal een Bedrijfswaterplan aanvragen via Waterschap Aa en Maas.
Voor meer informatie inzake de mogelijkheden van een nieuwe beregeningsput kunt u het beste informeren bij Waterschap Aa en Maas.

Landbouwgrond
Veldkavel met een totale kadastrale oppervlakte van circa 09.60.00 ha, waarvan:
- circa 09.25.00 ha perceel landbouwgrond;
- circa 00.35.00 ha perceel bos.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40-60 cm.
In het perceel ligt een ondergrondse leiding voor drinkwater (vee) van 100 mm en hierlangs een ondergrondse leiding van 125 mm met 3 hydranten.
Aan de Westkant en Zuidwestkant van het perceel is een sloot gelegen: is 50% eigendom.
Langs de doorgaande weg ligt in het perceel een waterleiding en er ligt een gasleiding door het perceel met een paal in het perceel.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland (aardappelen).
De bereikbaarheid van het perceel is via de inrit vanuit de openbare verharde weg “Mathijseind” en
er is een inrit aan de doorgaande weg Bakel – Helmond.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het jachtrecht is niet verhuurd.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Een eventuele groenbemester dient in stand te worden gehouden tot 1 februari 2024.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 1 januari 2024.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Ivm een waterwinstation van Brabant Water in Helmond, wordt er elk jaar een droogte schade vergoed van circa € 400,- voor het gehele perceel. Dit kan elk jaar anders zijn en wordt bepaald door Adviescommissie schade Grondwater.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 21 november 2023 bij Notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer: +31 (0)85 0760 760; email: info@gvgn.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 31 oktober 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer: +31 (0)85 0760 760; email: info@gvgn.nl., middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving Bakel, Mathijseind”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Omschrijving van de koop
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk dinsdag 31 oktober 2023 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
KOOP:
Perceel landbouwgrond (circa 09.25.00 hectaren) met een klein deel bos (circa 00.35.00 hectare), totaal ter grootte van circa 09.60.00 hectaren, gelegen te BAKEL aan het Mathijseind; kadastraal bekend onder de gemeente BAKEL EN MILHEEZE, sectie K, nummer 789 gedeeltelijk, ter grootte van circa 09.60.00 hectaren.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis, telefoon 073 – 217 35 80 (of via email: vastgoed@arvalis.nl) of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30 of email: jos.van.den.heuvel@arvalis.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900603
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 1 november 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 9 ha 60 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Bakel en Milheeze K 789 Bakel en Milheeze K 789
Perceeloppervlakte 96.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart