Verkocht

Verkocht: Wierewei 11, 9064 DB Aldtsjerk

Prijs op aanvraag € 25.338,98/m2
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een keurig melkveebedrijf gelegen onder Aldtsjerk, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, 2 melkrobots, tanklokaal, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 71.67.12 ha van een goede kwaliteit kleigrond. Inlichtingen de heer Sybren Zeldenrust: M.: 06 - 53 61 06 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 166 GVE ligboxen
Totaal ca. 51 JVE ligboxen
Totaal ca. 18 JVE boxen in de leeftijd 2 tot 6 maanden
10 eenlingboxen
2 strohokken voor maximaal 18 stuk jongvee

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.7: 45 stuks
Totaal A1.100: 119 stuks
Totaal A3.100: 110 stuks
Totale emissie 2.423,90 kg NH3/jr

Vrijstaande woning:
De woning is in 1973 gebouwd en is opgetrokken in spouwmuren. In 2010 is het dak gerenoveerd, geïsoleerd en voorzien van nieuwe geglazuurde dakpannen. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel (eigendom) merk Nefit Trendline van 2012. Tevens is er op de oorspronkelijke plek van de openhaard een gashaard geplaatst (merk Barbas van 2009). De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Er is een septictank aanwezig zo ook aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Indeling woning:
Begane grond: Hal/entree met trapopgang, toilet, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, badkamer (in bijkeuken), bijkeuken met aanliggende garage.
Verdieping: Overloop, vier slaapkamers, badkamer (voorzien van toilet), opbergkast.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- De beganegrond-vloer is van beton en de verdiepingsvloer van hout;
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen (2016) uitgezonderd de garagedeur en een raam in de woonkamer, deze zijn van hardhout en in 2016 voorzien van nieuwe dubbele beglazing;
- De dakgoten (kunststof) en de boeidelen (kunststof) zijn in 2010 vernieuwd.

Ligboxenstal:
De 2+0 + 3+0 rijïge, efficiënt ingerichte ligboxenstal is in 1973 gebouwd. Van deze stal is weinig terug te vinden aangezien er in 1995 putten zijn gegraven, de stal in 2003 is verlengd en in 2012 verbreed is met 10 meter en geheel is voorzien van een nieuwe bovenbouw. De stal heeft een afmeting van ca. 67,7 x 35 meter en is opgetrokken in prefab betonelementen waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas en een rolgordijn (bediening elektrisch en handmatig). De voorgevel en het tanklokaal zijn opgetrokken in spouwmuren. Het dak, voorzien van ventilatienok van ca. 5 meter breed, is met PIR sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand bekleed.
De kalverafdeling is ingericht met 10 eenlingboxen en ca. 18 jongveeplaatsen op stro. Tevens is er een kalverdrinkautomaat aanwezig waarvan 1 station werkt. Het andere station kan eenvoudig worden aangesloten.

Kenmerken:
- Capaciteit:
* ca. 166 GVE-boxen;
* ca. 51 JVE-boxen (in doorgroeisysteem);
* ca. 18 kalveren in de leeftijd van 2 tot 6 maanden;
* 1 separatiehok (tevens ziekenboeg);
* afkalfstal;
- 2 koeborstels (2021);
- 3 krachtvoerboxen (2020);
- Zelfsluitend voerhek en buizen;
- De boxen zijn voorzien van noppenmatrassen / kalvergedeelte luxe matrassen;
- Mestopslag ca. 2.570 m³ (mestkelder van gestort beton met ijzer met uitzondering van de kalverafdeling en de ruimte onder de robots. Hier bestaat de kelder uit opgemetselde betonblokken);
- Een zijde (ca. 3,5 x 60,0 meter) dichte vloer (berg-en-dal vloer) om de ca. 2,5 meter een spleet;
- Verlichting middels 13 stuks Hagro Premium LED lampen met tijdschakelkok en schemerschakelaar (2015);
- Fundering op de kelders.

Melkrobots en tanklokaal:
Het melken geschied via een tweetal melkrobots van Lely Astronaut A5 (van september 2020). De melkrobots zijn voorzien van een Lely-meteor klauwsproeisysteem. Het tanklokaal is voorzien van een Mueller eigendomtank (2014) voorzien van een energiestar koelmachine en een buffertank voor het doormelken tijdens legen/reinigen tank, met een inhoud van ca. 14.000 kg.

Kenmerken:
- Verlichting van de robotruimte vindt plaats met 4 x LED TL lampen met schemerschakelaar (2020);
- Lely selectiepoort voor selecteren naar afkalfruimte/ziekenruimte of naar klauwverzorging/droge koeien (2020, deels nieuw/deels gebruikt in 2020);
- Agriheat elektrische boiler 200 liter tanklokaal, tankspoelen en kalverdrinken/handen wassen (februari 2023).

Kuilplaten:
1) Ca. 45,0 x 7,0 meter;
2) Ca. 33,0 x 14,0 meter;
3) Ca. 42,0 x 6,0 meter.

Mestsilo:
De betonnen mestsilo is in 2015 gebouwd en is voorzien van een SFS-spankap. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.345 m³.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats met afvoer gier naar mestkelder;
- Polyester voersilo ten behoeve van de melkrobots, inhoud ca. 16 m³ (2001);
- Polyester voersilo ten behoeve van de krachtvoerboxen, inhoud ca. 21 m³ (1999);
- Polyester voersilo achterin de stal, inhoud ca. 21 m³ (2015);
- Polyester voersilo bij de droge koeien, inhoud ca. 8 m³ (2015);
- Polyester kunstmestsilo met nieuw frame/onderstel (2021), inhoud ca. 15 m³;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen (deels van 2012);
- Spoelplaats voor het reinigen van veewagens, tractoren etc. met afvoer naar mestkelder.

Landerijen:
De gronden zijn gunstig gelegen deels als huiskavel bij de bedrijfslocatie, totaal 59.80.82 ha (dit is inclusief ca. 1.00.00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen toebehoort). Daarnaast zijn er twee kavels op afstand gelegen onder Burdaad van 3.69.00 ha en onder Readtsjerk van 8.17.30 ha. De grondsoort van de huiskavel is klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De grondsoort van de afstandskavels betreft een iets lichtere kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen in de huiskavel zijn deels gedraineerd, deels vlak en deels op greppels gelegen. Twee percelen op greppels van ca. 45 meter en de overige percelen op greppels van ca. 20 meter. De afstandskavels zijn voorzien van greppels (geen drainage). Van de op afstand gelegen kavels is ca. 8 ha in september 2022 ingezaaid met een mengsel van grasklaver en op hetzelfde moment is ca. 6 ha van de huiskavel heringezaaid met kruidenrijk mengsel. Vorm, vlakligging en ontwatering van de landerijen zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf een kavelpad en de openbare weg.

Bestemming:
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH, Burgum, tel: 14 - 0511, www.t-diel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

NB-VERGUNNING:
Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 11 november 2016) verleend voor 45 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V4) beweiden (categorie A1.7), voor 119 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.100) en voor 110 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar(categorie A 3.100), totale emissie 2.423,90 kg NH3/jr.

BIJZONDERHEDEN
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
Bovengrondse tank(s): Dieseltank (merk Harlequin van 2015) met een inhoud van ca. 1.413 liter.
Fosfaatrechten: De op het bedrijf aanwezige fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.915 m³.
Jachtrecht: Is verhuurd.
Energielabel: De woning heeft energielabel C.
Herinrichtingsrente: N.v.t.

Kettingbeding vrijstelling overdrachtsbelasting artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer:
Geldt (vermoedelijk) voor de perceelsnummers 1050, 1583, 49 en 50.

Overig: MPR-uitslag 28-03-2023: Het rollend jaargemiddelde (per koe) is: 11477 kg melk, 4.05 vet en 3.74 eiwit. Desgewenst kan de veestapel worden overgenomen.

Erfdienstbaarheid: Ten aanzien van de perceelsnummers 814, 815 en 845 geldt een erfdienstbaarheid (volledige omschrijving staat in brochure).

Opstalrecht: De perceelsnummers 1170 en 1171 kennen de aantekening eigendom belast met opstal ten behoeve van de windmolens. De vergoeding bedraagt thans € 1.000,- per jaar (volledige osmchrijving staat in brochure).

Beheerovereenkomsten: Op een deel van de landerijen in de huiskavel zijn beheerovereenkomsten van toepassing voor de periode 01/01/2023 – 31/12/2028. De totale vergoeding voor een oppervlakte van 17.92.24 ha bedraagt € 9.518,01 (d.d. 8-3-2023) (volledige omschrijving staat in brochure).

Overige informatie
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/29463
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 18 augustus 2023
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart