Verkocht

Verkocht: Doltenwei, 8541 AB Akmarijp

€ 1.893.811,- k.k. € 19.020,22/m2
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Kadastrale gegevens:
Kavel 1: kadastrale gemeente Joure, sectie F, nummers 289, 290, 281, 292 en 294 totaal 27,00,70 ha
Kavel 2: kadastrale gemeente Joure, sectie F, nummers 221, 222, 223, 224 en 225 totaal 13,14,70 ha
Totaal kavel 1 en 2: 40,15,40 ha.

Bestemming:
Kavel 1: Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-6-2017, is de enkelbestemming agrarisch.
Kavel 2: Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-6-2017, is de enkelbestemming natuur.

Beide kavels zijn gelegen in:
- Het voorontwerp Paraplubestemmingsplan gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones;
- Het ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven;
- Het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Noord – 2017.

Grondsoort:
De grondsoort betreft klei op veen.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavels zijn goed.
Kavel 1 bestaat uit 7 percelen.
Kavel 2 bestaat uit 1 perceel.

Detailhuishouding:
Geen drainage.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Kavel 1 is ontsloten op de openbare weg “Doltenwei”.
Kavel 2 is ontsloten op de openbare weg “De Dolte”.

Betalingsrechten:
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat en zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Natuur:
De perceelsnummers van kavel 2 hebben allen de kadastrale aanduiding Wet Natuurbescherming.

EHS:
Kavel 2 is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (overige natuur).

Natura 2000:
Kavel 2 is gelegen in het Natura 2000 gebied het Sneekermeergebied.

Veenweidevisie:
De landerijen zijn geheel gelegen in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld.
Via deze linken is nadere informatie te raadplegen:
https://www.veenweidefryslan.frl/veenweideprogramma-2021-2030
https://www.veenweidefryslan.frl/uploads/vp-2021-2030-pdf/vp-2021-2030-kaarten/type-veengebieden-vp21-30-v2-20210310.jpg

Kettingbeding:
Kavel 1: Voor de perceelsnummers 289, 290, 291, 292, 293 en 294 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 5 december 2019 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 5 december 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Kavel 2: Voor de perceelsnummers 211, 222, 223, 224 en 225 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 5 december 2019 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 5 december 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Erfdienstbaarheid:
Kavel 2: Tekst uit verkrijgingsakte:
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Joure, sectie F, nummer 222 en ten laste van de kadastrale gemeente Joure, sectie F, nummer 221 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van reed om te komen en te gaan van – en naar de ruilverkavelingsweg. Deze erfdienstbaarheid moet op de minst bezwarende wijze worden uitgeoefend, zullende splitsing of verandering van aard of bestemming van het heersend erf niet als verzwaring van deze erfdienstbaarheid worden beschouwd.Aangezien beide percelen in eigendom zijn bij verkoper kan deze erfdienstbaarheid als niet van toepassing worden beschouwd ( door vermenging teniet gegaan).

Tekst uit verkrijgingsakte:
Hekken en dammen.
Het hek uitkomende op perceel nummer 228 en de dam en het hek uitkomende op nummer 221 zijn in eigendom en onderhoud bij perceel nummer 222. Deze bepaling is thans nog van kracht.

Aanvaarding: In overleg.

Transportdatum: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich hebben meegebracht.

Overige informatie

Koopmogelijkheden: Het land is tevens in delen te koop.

Herinrichtingsrente: N.v.t.

Beheerspakketten: N.v.t.

Kuilvoer: De opgeslagen balen kuilvoer mogen maximaal 2 jaar blijven liggen.

Ganzengedoog/fourageergebied: Beide kavels zijn gelegen in een ganzengedoog/fourageerbied.

Oplevering: De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Heremastate 1 , 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, www.defryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/26962
Prijs € 1.893.811,- k.k.
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 20 juni 2022
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart